26,868 datasets found
G.M.: Dat mös doe toch ok wa wetn, dat hef de vaa a verscheidnde moaln verteald, wees wa. E.M.: Vrower meann ze ok, verrek en genean ... dat mos nich mögn, nich, ik was, n ooldn kassier was verbraand, nich, en zo’n oold tante lewde doar verrek en genean, dee har doe loat in de kökn doar senkes indoan, nich, en dee meann doe dat he ’t vuur mekaar har en...
nl.verhalenbank.128530
H.E.: Ik heb ok wa, Eduard, heurd, as t precies midn onder de mis, he, onder de consecratie, wanneer dan de klokn luudt. E.M.: Dan stearft der een. H.E.: Is oe dat ok wa es passeerd? E.M.: Dat is ok wa mangs oetkömn. G.M.: Doar he’k t es moal met ouns vaar owwer had, doe den nog lewde, wees wa, en den har t der es moal met de pastoor owwer had, wees wa,...
nl.verhalenbank.128531
H.E.: He’j wa es mangs heurd. Eduard, dat de priesters wa ne macht hebt, met speukerijn en zoa, dat vaak ne priester möt komn um alns goad te maakn. G.M.: Dat hef bie ouns moder wa es vertöln. Dat hebt ze vrower wa, met braand en zoa, at de weind der op stoan har en at der dan nen heer was kömn, dan har de weind voort anders goan. E.M.: Doe ik noa Reutum...
nl.verhalenbank.128532
H.E.: En met t peard dan, Eduard, t is oe misschien zölf a wa passeerd of a’j dat hebt heurd van oe vader of grootvader, dat dee ok wa es mangs ineens stil kon stoan en dan dachn ie, hoo kan dat toch, en woarum trekt ze no nich an en dan zol der ok op een of andere manier ne geest bie wezn west, De pear hebt mangs n apart zintuug, wat wie zölf nich könt...
nl.verhalenbank.128533
E.M.: Joawa. Bie Loak hebt vrower ok, bie Loak dat hef ja breurs van mien moder west, Loake-jongs, zedn ze doe ok, misschien honderd joar of wat ledn en doe warn ze der west hen proatn, mer vrower, doe gungn ze, no geet t al met t spoor, nich, doe gungn ze, at ze noa de Pruus gungn, nich, n heel koppel, en dan was hier duur t scheaper n stegke, nich,...
nl.verhalenbank.128535
H.E. Eduard: n Oortmöskediek en de spoorlien en zuk ding, he, dee konn de leu a mangs van te vuurtn zeen ankomn, dan zöagn ze ok eargns n lechtke duur t veald hengoan, terwijl at der toch genne spoorlien was. E.M.: Oh joa, dat was vrower ok doe den tram hier vrower kwam, nich, doe hadn ze ok al dee lechtkes zeen, nich, al dee lechtkes zeen en later doe...
nl.verhalenbank.128536
Over sterren. G.M.: Wees wa, dan stearft der wier een, dan stearft der doar ok wier een E.M.: Mien moder kwam ja oet Lemsel, ik was ja zo’n jong, nich, en ik kom ’s oavnds bie t lecht wees wa, ie mosn der ja bie lecht wier wezn, mer dat gung altied in t doonker, nich, mer het was dan luk döaster, wie komt doar, verrek, van Vrielman, wie gungn doar richtan...
nl.verhalenbank.128537
Spit brengen G.M.: Ja dee knecht van Scholtn möt dat doan hebn, den hef t spit doar op n Huunboarg bracht en den hef t peard bie zik had en tenminste zoa heb ik t wa es heurd verteln en doe hef he t spit hef he doar henbracht noa n Huunboarg en doe is het der tuskn oet goan, n Huun löaw’k noa met t haandbiel en doe is Schoolt zien knecht bie t Schoolt...
nl.verhalenbank.128541
G.M.: En woar heb ik dat dan heurn verteln, doar was ne huun west en dee har bie t veur legn en doe was he zoa wier vot goan, en doe har der moal een vertöln, doar konn ze wa ofkomn, dan mosn ze almoal ekkel nemn en dee mosn ze oetholn en dee mosn ze almoal um dat plagveur zetn en dan mosn ze der water indoon en doe was dee Huun der ok wier kömn en doe...
nl.verhalenbank.128542
H.E.: Van dee ekkel nich, Gerrard. Doar hebt ze mangs um vöchtn um den steen, nich, E.M.: ... Zee wilt mangs meer ground hebn as ze recht op hebt, nich, en vrower gung dat ok met de gemeente, nich, en doe hef de gemeente n steen, hier luk op an wearkt, nich ... oet de Lut zint ze wier komn en hebt hem doar ginder wier op an wearkt, zee hebt doar al met...
nl.verhalenbank.128543
G.M.: Mer doe zers doar van den loaksteen, dat hef mien moder wa es vertöln, vrower in Lemsel, wees wa, woar dat west is, wet ik nich, wat zien vader har weet, har doar ok ’s oavnds moal in n es loopn en doe har doar ineens n ding roopn, wees wa, dat har dan roopn, wees wa woar mö’k hem loatn, woar mö’k hem loatn en doe har he ok zegd, breng hem woar s...
nl.verhalenbank.128544
H.E.: Zeg, Eduard, babys, zeg met kleane keender, dee nog in dat vlies bint geboorn, met de geboorte, dat neumt ze dan met n helm op geboorn, die zoln vuural in de tookomst könn kiekn, dee zoln vuural vuurgezichtn hebn. E.M.: Dat he’k nooit heurd, dat he’k nooit heurd. G.M.: Ik heb wa es mangs heurd, dat der wat warn geboorn met n helm. H.E.: Dan zit ze...
nl.verhalenbank.128547
[18.22] GB: Nou e...e...een van die verhalen is bijvoorbeeld het verhaal van de reus Claes van Kieten. Klei.... [Onderbroken door RK] RK: Claes Verkieten? GB: Claes VAN Kieten. RK: Claes van Kieten? GB: Ja, kijk eh hier een kilometer vandaan heb je een kerekje dat heet de Stompe Toren. En in de wand van de Stompe Toren staat het vaam... het vaam is dus...
nl.verhalenbank.48546
Ben Kleissen: En was d’r ok iets west met doevn? Kl.H.: Doevn, wet ik nich, nee, zeg vrower kon ik d’r völ met proatn, duur de steg op Albeargn an, a’j dat wet, dan gungn ze doar bie Knoef-Bakker d’rof en dan hoo hetn dat toch, de Hagweg, dat was al dubbele row en doe was d’r ok nen keerl doar ha’j dee grote keamp den har zoa al achter tegn de hak anstot,...
nl.verhalenbank.128497
[Kleissen:] t Is nog nich zo lang liedn, het is zo’n joar of dree, veer, he’k zölm wa verschillende dinger zeen, mer woar’w doar wont en dat is wa heel typisch en doe ha’k nen jong, ie kent ‘m wa, he koomp van W. bie Mekkelbearg hen, doar he’j ok nen weenkel van Hommels, he hef nog bie te Coat wearkt op t fabriek. Klaassen: Joa den is a dood. Kleissen: Is...
nl.verhalenbank.128507
Ben Kleissen: Doe in dee tied zöagn ie ok aait n lempke braandn bie t putke doar. Kleissen: Ja, in dee daag ha’j ok zuk verrek slecht water, zo’n dertig meter van hoes of ha’j zonne put. Ne putring met ne poomp, doar har ne poomp opstoan, en doar zat werkelik good water in, wie mosn al t water um koffie van te dreenkn en vuur t waske of zuks wat, wie mosn...
nl.verhalenbank.128508
Ben Kleissen: Watn pastoors konn tegn n veur aandern tegn zeekten, dat wördn vroger mangs zegd. M. is dat en den koomp hier mangs op visiet. T.meuj en J.oom, n joonk peard vuur de zealwaag, komt ’s oavnds bie oons en goat nog wa oardig laat wierum en doe onderweg zo tusken tied, houwt he 't peard met de lien op t gat en zie zatn vuur met de been op t...
nl.verhalenbank.128513
H.E.: He’j wa es mangs heurd van spookkatn dan? E.M.: t’Oold Gröalkn löawde owweral kwam bie de Mulder, bie Santje nich. G.M.: Dan kwamn ze doar duur de stej hen.
nl.verhalenbank.128539
G.E.: Dee hadn der es moal loopn tusken Mös-Gerrad en Stej-Greads en ik wet nich, of ze noa Hobbelt hebt ze löaw’k weelt, noa Hobbelt hen kaartn E.M.: Dien vader hef löaw’k noa Hobbelt goan noa Jannöakn. G.M.: Doar hebt ze hen weelt. E.M.: Zövnteen joar löaw’k. G.M.: Joa dat is eerlik woar, dat hef he zölf a moal vertöln en doe hebt ze doar loopn, wes wa,...
nl.verhalenbank.128545
H.E.: Nee, t verhaal op zikzölf is mooi. ll He’j hier in Geester nog leu had dee de tookomst kon vuurspeln? F.Ve.: Joawa, dee bint der nog wa J.Ve.: Dee hebt hier wa west. Vr. Met ne fancy-fair. Nem doar an de Tubbige weg Lucas of an de Vasser weg, den slager J.Ve.: Beernink. Vr.: Den kan veuln. J.Ve.: Joa, den kan ok striekn. Vr.: Dat kan ik ok wa ......
nl.verhalenbank.128571