2,750 datasets found
Dutch Keywords: vrouw
In nachtmerje wie in frommeske.
nl.verhalenbank.23394
Pleachbisten In âld frou fan it Swartfean hat ris ferteld, dat sa'n beest mei har op rûn wie. Mar it hie har gewurde litten. Hja wie op 'e Swartfeanster Reed. 'Ik tochte', fertelde se, 'ik moat net bang wurde, want dan kin it wol ris minder wurde. Ik bin rêstich de reed delgongen. Mar doe't ik thus wie, hie 'k oan alle hierren in switdrup. Doe koe 'k ek...
nl.verhalenbank.12143
In nachtmerje wie in frommeske.
nl.verhalenbank.38450
In nachtmerje biskôgen se froeger as in fromminske, dat troch 't kaeisgat kom.
nl.verhalenbank.20589
Yn 'e Burgumermar hawwe guon alris ien om 'help' roppen heard. 't Wie in frouljuslûd, fortelde heit. Letter is dêr op dat plak in frommeske fordronken.
nl.verhalenbank.37194
Hjir wenne in âld minske, dat hie ûnder elke drompel yn 't hûs duveldrek.
nl.verhalenbank.19651
Hy koe de froulju de rokken samar ôfsakje litte. Dat die er ek echt, ik wyt dat it wier is.
nl.verhalenbank.38266
Hindrik Mulder syn mem to Houtigehage oan 'e wyk wie in tsjoenster. Sjut, de mem fan Siis Veenstra, wie ek in tsjoenster. (Langewyk)
nl.verhalenbank.33326
In nachtmerje is in frommeske. 't Is ien fan sawn dochters.
nl.verhalenbank.36672
Janke Mozes fan 'e Harkema - de dochter fan Klaes Mozes - seach in hiel soad foarút. Sy wist ek altyd krekt hwannear't der wer in bigraffenis komme soe.
nl.verhalenbank.27784
Hjir wenne in âlde widner. Al gauachtich nei't syn frou stoarn wie sei er: "Myn frou hat hjir hjoed ek wer west." Hja kaem nou en dan by him.
nl.verhalenbank.37346
Vrouw Van Dijk uit Hekendorp, die haalde ze d'r nog wel is bij as d'r iets an de hand was. Die kon de beeste beter make. Maar je had ok minse, die bang van d'r wazze. "Pas maar op", zeje ze dan, "Miet van Dijk is langs geweest en ze keek zo naar je paard. Misschien is het morge wel overkoot" . Ze droeg altijd een soort lappie om d'r wijsvinger, ik vond...
nl.verhalenbank.70019
In âld-minske mei in bôllekarre is us mei karre en al oan kant set.
nl.verhalenbank.16808
Dêr't nou it nije tsjerkhôf is, dêr spoeken altyd twa wite froulju.
nl.verhalenbank.17391
Ik heb as jonge in Ameide schoolgegaan. D'r zat daar een vrouw, dat was een toverheks
nl.verhalenbank.70120
Op de grens van Hoornaar naar Hoogblokland woonde ok zo'n vrouwgie. Ze zeje: "Die ken tovere". 

nl.verhalenbank.70097
Nachtmerjes, seinen se froeger, kamen troch 't slotsgat. It wienen frommeskes.
nl.verhalenbank.21031
Myn omke wenne yn 'e Strobosker Mieden. Hy hat it langst by beppe ynwenne. Hy hie faek lêst fan 'e nachtmerje. Dan sei er moarns: "Dêr siet Piters Jel my fannacht wer op 'e bealch." Piters Jel wenne trije huzen fan omke ôf. Greate Piters Jel wie in heks en gong troch foar in nachtmerje.
nl.verhalenbank.19618
Lammers Toone weefke dè waar 'n heks.
nl.verhalenbank.46321
[De nachtmerrie:] Als die man of die vrouw dat had, dat ging gepaard met koorts.
nl.verhalenbank.127590