3,444 datasets found
Dutch Keywords: man
Blauwbaard wenne op 'e oare ein yn Haulerwyk, flak tsjin Feanhuzen oan.
nl.verhalenbank.24033
De gloei-ïge was in de Peel.
nl.verhalenbank.46993
Mem fortelde: Sjoerd van der Heide fan Aldegea seach bigraffenissen fan tofoaren, foar dat se der echt wienen. Hy sei dan: "Wy krije earstdeis wer in sterfgefal yn 'e famylje, ik haw de bigraffenis al sjoen."
nl.verhalenbank.33330
Heit hat Hearke wol kend. Hy wie nochal lui, sei heit; hy makke noait haest.
nl.verhalenbank.28883
Op 'e Spûkloane spûke in âlde hear.
nl.verhalenbank.38515
Myn man hat it us meimakke, doe hie er nei Koartwâld nei de faem ta west. Doe hied er in dik swart ding foar him. Hy woe der op út dat it in pleachbeest wie.
nl.verhalenbank.27569
Piter Scheper (1871-1951 A.A.J.) wenne op Luchtenveld (Houtigehage). Hy wie in duvelbander.
nl.verhalenbank.25596
Yn Burgum wenne sterke Fije, dy mat hiel hwat yn 'e bouten hawn ha.
nl.verhalenbank.16969
Mijn broer is met de helm geboren.
nl.verhalenbank.23078
By 't Godloas Tolhek dêr spokke in hynder om. By de Godleas Singel spokket in âlde hear.
nl.verhalenbank.37966
Hjir hat in man bitsjoend west, dat wie in soan fan Sytse Hanne. Mar hoe't dat gien is wit ik net.
nl.verhalenbank.30538
Op it Jan Koartslân oan 'e Swarte Wei to Eastemar hat de duvel in sikere Jan de holle omdraeid.
nl.verhalenbank.19790
Yn 'e moanne sit in mantsje mei in takkebosk.
nl.verhalenbank.21346
By de Skilige Piip spokke in neakene man.
nl.verhalenbank.38205
Sterke Hearke wie sa sterk, dat er samar in ploege foar him út stiek.
nl.verhalenbank.38204
Bouke Schievink fan 'e Harkema kom froeger faek by ús to jounpraten. Ik wie doe noch in jonkje. Ik wyt noch dat er fortelde dat de duvel mei him oproan en him út en troch de tosken sjen liet.
nl.verhalenbank.24229
Halbe Scheper wie in boer, dy wenne by de Folgersterloane. Dy wie ôfgryslike sterk. In hokling fan him wie út it lân wei bruid. Hy pakte it hokling by de sturt. Doe koe 't net fuortkomme.
nl.verhalenbank.17350
Hearke Kasje wie sa lui as in stok.
nl.verhalenbank.23379
Sytse Jager fan 'e Harkema is ek al us smiten woarn
nl.verhalenbank.22715
[De nachtmerrie:] Als die man of die vrouw dat had, dat ging gepaard met koorts.
nl.verhalenbank.127590