2,948 datasets found
Dutch Keywords: sterven
Dy't op syn stjerbêd klean oan hat dy't op snein makke binne kin net stjerre.
nl.verhalenbank.36661
Guon minsken koenen net leve en net stjerre. Sokke minsken wienen bitsjoend.
nl.verhalenbank.22861
Je heb mense die niet kenne sterve voor d'r bepaalde familielede ware. Of ze wachtte op mense waarmee ze in onmin leefde.
Fan 'e frijmetselders mat der alle jierren ien dea.
nl.verhalenbank.35933
As in tsjoenster binnen sawn jier tiid net ien deatsjoende, dan moest se sels dea.
Yn 7 jier moest in tsjoenster ien deatsjoene, oars gong se sels dea.
As in houn spûkgûlde bitsjutte dat dat der hiel yn 't koart ien deagean soe dy't tichteby wenne. Dêr wienen de minsken froeger o sa bang foar.
As in minske op syn stjerbêd leit en net stjerre kin, hat er yn 'e regel hwat oan dat op snein naeid is. Dan mat him dat earst útdien wurde.
As eksters skatterje by 't hûs komt der in deaden.
Dy't net stjerre kin hat hwat oan dat op snein makke is. Wy mochten thús op snein net heal naeije. As wy de nuddel yn 't guod stutsen, dan stutsen wy mei elk stekje de Heare Jezus mei de nuddel yn 't gesicht.
Der hat in man yn 'e Westerein west, dy woe neat fan 'e trein wite. Hy sei: "Ik sil him keare." Doe gong hy der mei in kroade foar stean. Sa is er dea rekke.
Minsken dy't net stjerre kinne, ha ornaris hwat oan, dat op snein makke woarn is.
Doe't myn frou stoar hie se ek alles al fan tofoaren sjoen. Hja wie doe útfanhûs by har dochter yn Bûtenpost.
Hy fortelde it yn Eastemar. Dêr forstoar ridlik gau neitiid in kreamfrou, mar dy wie it net. Letter forstoar der wer ien, dy wie 't ek net. Nòch letter forstoar der foar de trêdde kear ien. Ek dy wie it net. De fierde dy't kaem to forstjerren, dy wie it. Dy wie troud mei in broer fan syn wiif. Mar dat barde earst twintich jier letter. Alles wie krektengelyk.
Boardzer Bruining, hjir fan'e Loane, kin faek fan tofoaren sizze dat der in sterfgefal komt.
nl.verhalenbank.28128
As jo op 't stjerren lizze en foartiid yn 'e hemel komme, foardat jo dea binne, dan lit it stjerren ek net lang mear op him wachtsje. Ast forkeard giet, dan stjerre jo der samar hinne.
As ien net stjerre kin komt dat der meast fan dat er hwat oan hat dat op snein naeid is. Sokke klean matte dan losmakke wurde.
Bij m’n moeder [bons] die lag in de bedstee want die had ’n bedstee, m’n moeder [bons] lag in de bedstee en d’r stond de de ken je wel zo’n, zo’n staand koperen kruis met [Interviewer: Ja] met drie z’n pootje. Je had toch altijd zo’n plank hè, daar stond dat kruis. En de, de kinder-, maar ik weet het niet meer ik ben erbij geweest maar ik heb ‘t niet...
nl.verhalenbank.128304
Ik ha ús mem nei har dea sjoen mei de deadsklean oan.
nl.verhalenbank.12359
As der ien stoarn is en it lyk stiet in snein oer, dan is der gau wer in deade.