4,093 datasets found
Dutch Keywords: dood
In deade tsjinkomme Der stie yn Eastermar in hûs oan 'e Joereloane, dêr wenne Klaas Boskje. It is no allegear greide, mar dêr efterhûs wie doe bosk. Klaas Boskje hat in ein oan syn libben makke. Mar letter is dy man noch wol gauris sjoen, foarhûs, dat er tsjin 'e hekke oan stie. Hiel wat minsken wienen der wat skruten fan om it hûs fan Klaas Boskje foarby...
nl.verhalenbank.12158
As der in houn spûkgûlde yn Feanwâldsterwâl leaude men fêst dat der mei gauwens ien yn 'e buert stjerre soe.
nl.verhalenbank.37220
Yn 'e Smellinger Pein stie master mei in ploechje arbeiders to praten. Wylst lette de klok. Master sei: "Hearre jim wol hwat de klok seit?" "Ja, bim-bam." "Né, hy seit: "Hjoed oer in jier komt master Pier." Krekt in jier letter is er stoarn. Heit hat it my forteld.
nl.verhalenbank.17324
As der ien stoarn is, en dy ha jo hwat biloofd, dan mat men dy bilofte neikomme, oars komt dyselde letter to spûkjen.
nl.verhalenbank.17121
It bloed fan 'e moart oan 'e Mûzegroppewei koe net útwiske wurde. Oan 'e Nyegeaster Hegewei binne twa âlde minsken formoarde woarn. It bloed ha se der noait wei krije kind.
nl.verhalenbank.17322
Durk hat by de Boskreed wenne yn 'e Harkema yn in forlofsaek. De broer fan myn heit, Aen Klokje (= Aen Alma) hat foar eigen egen sjoen dat der op in nacht út dat hûs in bigraffenis weikom. Hy hat it my sels forteld. 't Wie fan in jonge, dy wie dêr stoarn. 't Kom krekt sa nei. Durk syn jonge stoar al gau dêrnei en doe hâldden se de bigraffenis dy't myn...
nl.verhalenbank.26856
Knjillis Sytske wenne by 't foetbalfjild. Sy hat baekstere by Frearke Tetsje. Lys, sei se tsjin my, as't leauste wolste, ja of né, op in kear kommen der seis eksters moai achterinoar oan by ús pomp lâns it paedtsje del. Krekt in bigraffenis. Gjin tsien wiken letter wie myn fanke dea. Sy wie noch mar seis jier âld.
nl.verhalenbank.16070
Op in nacht roan ik mei ien de Swadde del. Dyselde wie mei de helm geboaren. Gean even oan kant, sei er ynienen. En doe luts er my oan. Hy seach in lykstaesje foarbygean, mar ik seach neat.
nl.verhalenbank.17018
Doe't Willems Tryn har famke yn 1945 ûnder 'e moalwein deariden is, kommen der trije eksters by har op 't hiem, om har de tiding to bringen.
nl.verhalenbank.16071
By ús beppe kom us in ekster yn 't finsterbank. Dy bringt my tiding, sei se. Trije wiken letter stoar se.
nl.verhalenbank.16073
Wiger Koaning wenne yn Twizelerheide. Net ien dy't him by 't fé taliet, hwant hy makke se samar dea. It fé fan Hindrik Schaper hat er allegear deatsjoend. De man is der earm troch woarn.
nl.verhalenbank.36764
It ieurfôren fan 'e daiden Da't er nach gin tjarkhof op it eilaun (Schiermonnikeich) wie, wer bleeunen da de daiden ? Der wes seid, dat se by de hest mooi in schip nooi de eeure kaunt bracht wezzen. 'Ne', sei Bep, jo't er by siet, da't aude Marten it fetôlde, 'dan sil 't wal stanken hawwe!' Maar nee, it wiene sielen. It is heel lang lind, yn 'e tiid, da't...
nl.verhalenbank.12163
Piter de Graaf wenne yn de Pein. Hy is mei de helm geboaren. Hy koe op 'e dei om't ôf sizze as der ien dea gean soe. It kloppe altyd.
nl.verhalenbank.16847
To Sweagerbosk wenne in man dy moest der nachts hiel faek út. Op in kear moest hy der ek wer út. Doe wie de twadde man fan Thomas Klare forstoarn, dy hiet fan Fedde. Fedde en Klare wennen doe yn Sweagerbosk. Tusken eigen hûs en sterfhûs seach de man de lykstaesje fan Fedde. Guon binne him achternei gong. Doe seagen se dat alle hekken foar him iepengongen....
nl.verhalenbank.16499
By de Folgersterloane is in stik groun, dat wie froeger allegear heide en bosk. Dêr sieten doe in soad slangen. Skeane Jan wenne dêr by. Dy sloech us in kear in slange dea. Mar hie seach net dat it de slangekoaning wie. Hy is as de reek yn 'e hûs flein, sa'n bulte slangen kamen der op him ta.
nl.verhalenbank.17357
Us heit wie us by nacht om in dikke peal út om dy op to stoken. Us mem gong op bêd. Doe't heit yn 'e hûs kom, sei ús mem: Hast hjir earder yn 'e hûs west? Hast hjir nyskes hwat yn 'e hûs brocht? Né, sei ús heit, hoe soe 'k dat dien ha. Nou, hjir is hwat yn 'e hûs brocht. Dat skaefde tsjin 'e middeldoar oan en de klompen woarden tagelyk oer de flier reard....
nl.verhalenbank.16074
Boardzer Bruining (soan fan Thomas Klare - sjoch Kollumersweach) wennet op 'e Houtigehage en is mei de helm geboaren. Op in nacht sei er tsjin syn wiif Duotsje: "Ik mat der wer út, ik wurd kloppe." Doe't er wer thús kom, wied er sa wyt as sûpe. "Ik haw in lykstaesje sjoen", sei er. "Der lei in plak wetter op 'e wei, dêr stapte it hynder om hinne." Deselde...
nl.verhalenbank.16131
Der roan in man yn 'e nacht op Feansterheide. Ynienen sjocht er ien oankommen. "Joun", sei de earste, mar de oare sei neat werom. De earste sei noch us fan "joun", mar wer krige er gjin antwurd. Doe seach er in lykstaesje oankommen. Dy man hie dêr de foarboade fan west.
nl.verhalenbank.16508
In deade tsjinkomme Us pake Piter Claus sei ris fan âlde Siger—dy wie doe al dea—: 'Ik woe him noch wol ris rinnen sjen'. En op datselde stuit seach er him ek. Siger kreupele.
nl.verhalenbank.12156
Fan 'e frijmetselders mat der alle jierren ien dea.
nl.verhalenbank.35933