2,355 datasets found
Dutch Keywords: huis
Myn skoanmem wenne op Allardseach ûnder Bakkefean. Doe wienen der guon dy fortelden har dat se hienen har hûs yn 'e brân sjoen. Dat bitsjutte safolle as it soe letter ôfbrânne. It is ek gebeurd. Mar doe wenen skoanmem der net mear.
nl.verhalenbank.36107
It hûs, dêr't wy yn wennen froeger, stie yn 'e Smoarhoeke, flak by de Liuwe-poel. De minsken neamden dat hûs altyd it Spoekhûs.
nl.verhalenbank.21452
In Hoogeveen staat een huis met 49 gaten in de voorgevel, het zogenaamde 'Huis met de duivengaten'. De sage gaat dat er vroeger iemand in kwam wonen, die duiven ging houden. Op een dag vond hij een zwarte duif, die .....(rest volgt als het goed is).
nl.verhalenbank.16299
Ik wit noch wol, dat mem op in kear sei: "Sjoch, dêr skynt in ljocht. Dêr komt in nij hûs, hwant it ljocht brânt der al." Ridlik gau kòm dêr in nij hûs.
nl.verhalenbank.16059
De nachtmerjes kommen troch 't kaeisgat by de minsken yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.33378
Wy ha de minsken dy't lêst yn dat húske wenne ha al us frege as it altyd goed wie by harren yn 'e hûs. "Nou," sei de man, "om it mar earlik to sizzen, goed wie it net." Mear woe hy der net fan sizze.
nl.verhalenbank.21998
Lichten zaggen ze vrouger voak. “dr brandt weer wat”, zeden ze, zel wel weer gau 'n huus aan goan. Dat geleuf was algemain.
nl.verhalenbank.44126
Der stiet in hûske yn Opperkoaten, dêr wennet nou Sippe Kobus yn. Ik haw fan guon wol us fortellen heard, dat Japik Ingberts dêr yn wenne hat.
nl.verhalenbank.22890
By Grinzer Pein is in gehuchtsje: Topwear. Dêr seagen guon alle jounen in ljochtsje. Dêr kaem letter in hûs to stean.
nl.verhalenbank.36953
As je op een bezem ging zitte, dan was je zo uit huis. Dat heb ik van een visser uit Groot-Ammers.
nl.verhalenbank.70127
Op 'e Ikkers ûnder Droegeham spoeke it altyd. Fral yn 't hûs fan Ate Zandstra, dat dêr stie. Dêr wie 't lang net plús yn.
nl.verhalenbank.21356
Piters Willemke fleach op 'e biezemstok oer 't hûs hinne.
nl.verhalenbank.38149
Der wie ek in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr wisten se fantofoaren al fan dat it opbrânne soe. Dat fortelde heit.
nl.verhalenbank.38438
Myn man en ik wennen hjir flak by. Doe't dit hûs noch boud wurde moest, hearden wy fier fan tofoaren nacht op nacht it timmerjen al.
nl.verhalenbank.16132
Yn Visvliet stie in âld pleats, dêr spoeke it. De tichte doarren fleagen dêr altyd fansels wer iepen. Der doarsten gjin minsken yn dy pleats wenje. Wy binne der ris lâns kom mei in kedde foar de karre. Dy hienen wy fan 'e bakker liend. De pleats stie leech. Hy wie hielendal grien en forfallen.
nl.verhalenbank.16127
Yn Drachtster Kompenije is ris in hûs ôfbrând, dat ha se al folle earder yn 'e brân stean sjoen. 't Wie foartjirmerije.
nl.verhalenbank.36967
Hjir yn 'e Houtigehage mat in hûs stien ha, dêr't in gat yn siet, dat se noait ticht hâlde koenen. Ik ha der ús mem wol us oer heard, mar hwer't it stien hat, wyt ik net.
nl.verhalenbank.24423
Ik wit noch bêst dat der ris in fremde kat om ús hinne roan en dat mem doe sei: "Och heden, hjir is Griet ek wer." En dan sei se út gekheit: "As hja dea is, krij ik it baentsje ek noch." Der wenne in jong frommes oan 'e Triemster loane, dy is dêr apart om Griet wei gong to wenjen, sa bang wie dy foar har.
nl.verhalenbank.37339
Ik stie op in joun to Jistrum achter hûs. Doe hearde ik dat it skean achter my drok op in timmerjen gong. Mar dêr wie neat to sjen. Ik tochte by my sels: Kin dit ek foartjirmerij wêze? En dat hat it west. Letter ha wy op datselde plak in hûs krige. Ik wist der doe noch neat fan dat wy dêr in hûs sette litte soenen. Wy binne letter yn dat hûs kom to wenjen.
nl.verhalenbank.36025
Yn Twizelerheide ha se op in stik lân in ljocht baernen sjoen. Letter bouden se op datselde plak in hûs.
nl.verhalenbank.16967