2,355 datasets found
Dutch Keywords: huis
Ja, in Ouwater had je vroeger ok iemand, die met de helm was geboren. Hij kon 't in huis niet houwe! Hij mos d'r uit!
nl.verhalenbank.50679
In tsjoenster kaem troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.38495
Der wie ek in hûs yn Feanwâldsterwâl, dêr wisten se fantofoaren al fan dat it opbrânne soe. Dat fortelde heit.
nl.verhalenbank.38438
De tsjoensters kamen troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.38090
Hjir is ris in kear in hûs opbrând, dat se fan tofoaren al yn 'e brân sjoen ha.
nl.verhalenbank.38057
Ik wit noch bêst dat der ris in fremde kat om ús hinne roan en dat mem doe sei: "Och heden, hjir is Griet ek wer." En dan sei se út gekheit: "As hja dea is, krij ik it baentsje ek noch." Der wenne in jong frommes oan 'e Triemster loane, dy is dêr apart om Griet wei gong to wenjen, sa bang wie dy foar har.
nl.verhalenbank.37339
Yn Drachtster Kompenije is ris in hûs ôfbrând, dat ha se al folle earder yn 'e brân stean sjoen. 't Wie foartjirmerije.
nl.verhalenbank.36967
By Grinzer Pein is in gehuchtsje: Topwear. Dêr seagen guon alle jounen in ljochtsje. Dêr kaem letter in hûs to stean.
nl.verhalenbank.36953
Greate Pier wie och sa sterk. Doe't ien him ris frege hwer't er wenne stuts er de ploege rjocht foar him út. Sa wiisde hy it plak oan.
nl.verhalenbank.36109
Myn skoanmem wenne op Allardseach ûnder Bakkefean. Doe wienen der guon dy fortelden har dat se hienen har hûs yn 'e brân sjoen. Dat bitsjutte safolle as it soe letter ôfbrânne. It is ek gebeurd. Mar doe wenen skoanmem der net mear.
Ik stie op in joun to Jistrum achter hûs. Doe hearde ik dat it skean achter my drok op in timmerjen gong. Mar dêr wie neat to sjen. Ik tochte by my sels: Kin dit ek foartjirmerij wêze? En dat hat it west. Letter ha wy op datselde plak in hûs krige. Ik wist der doe noch neat fan dat wy dêr in hûs sette litte soenen. Wy binne letter yn dat hûs kom to wenjen.
De nachtmerjes kommen troch 't kaeisgat by de minsken yn 'e hûs.
Hjir yn 'e Houtigehage mat in hûs stien ha, dêr't in gat yn siet, dat se noait ticht hâlde koenen. Ik ha der ús mem wol us oer heard, mar hwer't it stien hat, wyt ik net.
nl.verhalenbank.24423
Yn Boarnburgum stie in hûs, dêr siet net in ûleboerd op. As se der àl ien oan makken, dan foel it der fansels ôf. Sy wisten net hoe't dat kom. Dêr hat hwat mei west.
nl.verhalenbank.24090
Der stiet in hûske yn Opperkoaten, dêr wennet nou Sippe Kobus yn. Ik haw fan guon wol us fortellen heard, dat Japik Ingberts dêr yn wenne hat.
nl.verhalenbank.22890
Wy ha de minsken dy't lêst yn dat húske wenne ha al us frege as it altyd goed wie by harren yn 'e hûs. "Nou," sei de man, "om it mar earlik to sizzen, goed wie it net." Mear woe hy der net fan sizze.
nl.verhalenbank.21998
It hûs, dêr't wy yn wennen froeger, stie yn 'e Smoarhoeke, flak by de Liuwe-poel. De minsken neamden dat hûs altyd it Spoekhûs.
nl.verhalenbank.21452
Op 'e Ikkers ûnder Droegeham spoeke it altyd. Fral yn 't hûs fan Ate Zandstra, dat dêr stie. Dêr wie 't lang net plús yn.
nl.verhalenbank.21356
Myn man en ik wennen hjir flak by. Doe't dit hûs noch boud wurde moest, hearden wy fier fan tofoaren nacht op nacht it timmerjen al.
nl.verhalenbank.16132
Ik wit noch wol, dat mem op in kear sei: "Sjoch, dêr skynt in ljocht. Dêr komt in nij hûs, hwant it ljocht brânt der al." Ridlik gau kòm dêr in nij hûs.
nl.verhalenbank.16059