2,533 datasets found
Dutch Keywords: toverij
Oud-Vossemeer M’n vrouwes vader werkte mie mensen uut Sint-Annaland enne di was ’t er êên, die wekte z’n kammeraas as ze ni d’r werk mosse. Mae as sulder op ’t land kwaeme, dan zat ie d’r a. Enne ie zei, dat ‘n ’t wete wou, dat ’n overal d’n oppersten in was, in ’t tôôvere, weet je. En ie zei: “Dan zèn ze da m’n vader op St. Annaland weunt, mae ie zit in...
nl.verhalenbank.46462
Ook heb ik wel eens horen vertellen dat de karn niet af kon gaan, maar hoe dat in mekaar zat weet ik niet meer.
nl.verhalenbank.43274
Jan was ziek. Een buurvrouw vroeg: Bin ie ook bie die man èwest? Die het oe beteuverd.
nl.verhalenbank.43268
Jehannes Tsiisrinder koe de minsken fêstsette.
nl.verhalenbank.38594
Jehannes koe de minsken ek stean litte.
Myn omke sei altyd tsjin Binne: "Ik warskôgje dy ast my hwat dochste, hwant dan slach ik dy dea." Dan sei Binne: "Ik doch dy neat."
Ielke Snipel fan Boelensloane koe soldaetsjes ta de hurddobbe út komme litte.
nl.verhalenbank.36074
Op in kear doe krige er in swierdere straf. Doe woarde er 'krom gesloten'. Dat wie mei de fuotten krúst yn 't ket, de fuotten geboeid en de hannen geboeid op 'e rêch. Sa waerd er opsluten. Doe hie Ymke tsjin 'e bewaker sein: "Zo zit ik vast en zo ben ik los." En doe wie 't spul him samar fan 'e hannen en fuotten ôffallen. Doe ha se him mar fuortjage. Se...
nl.verhalenbank.34584
Hindrik Mulder syn mem to Houtigehage oan 'e wyk wie in tsjoenster. Sjut, de mem fan Siis Veenstra, wie ek in tsjoenster. (Langewyk)
nl.verhalenbank.33326
As der froeger ien bitsjoend wie, gongen se nei de duvelbanner ta. Dat wie yn 'e regel Piter Poes fan Sumarreheide. Dy kom op 'e hounekarre delsetten. Hy lei duveldrek om 't hûs hinne en by de paden en op 'e drompel.
Jehannes Meerstra sette minsken fêst, as er dat woe.
Hjir hat in man bitsjoend west, dat wie in soan fan Sytse Hanne. Mar hoe't dat gien is wit ik net.
nl.verhalenbank.30538
Guon hienen in toverboek. Dat koenen se noait wer kwytreitsje.
As ien bitsjoend is, mat men him nei de teannen sjen. Dan sit dêr skimmel tusken.
nl.verhalenbank.28840
Us heit sei altyd: ik wol elkenien net by it fé ha. Der binne guon dy ha 't fé samar siik.
nl.verhalenbank.28522
As it froeger net tsjernje woe, dan wie de tsjerne bitsjoend.
nl.verhalenbank.27747
Hepke Nút wenne ûnder Feansterheide. It wie in tsjoenster.
nl.verhalenbank.27491
Imke de Jong krûpte samar troch in balke hinne.
nl.verhalenbank.26124
Imke de Jong koe de minsken stean litte. Op Hamster merke sei Tseard van Dekken tsjin him: "Ik jow neat om dyn kunsten, dû kinst dwaen hwatst wolste." Doe liet er Tseard in moai skoft stean.
Dy't in toverboek hie, koe dat noait wer kwyt wurde.
nl.verhalenbank.25053