2,722 datasets found
Dutch Keywords: heks
Een heks, die had je hier vroeger ok. Maar verhale weet ik daar niet van.
nl.verhalenbank.70216
Stammerige Harm fan Sweagerbosk wie èk in tsjoenster.
nl.verhalenbank.36826
Yn 'e Harkema wenne in greate tsjoenster. Dat wie Alle Tet. Dy hat Klaze Maei it tsjoenen leard.
nl.verhalenbank.16956
In tsjoenster mat om 'e sawn jier ien deatsjoene.
nl.verhalenbank.16267
Ik bin net bang foar tsjoensters. As se my neat jowe kinne se om my mar raek tsjoene.
nl.verhalenbank.16158
Katten binne tsjoensters.
nl.verhalenbank.16076
38. Op de Diemse hei wonen een tovervrouw. Op een kier von iemand eur op Bargebos. Zi'j was toe met steentjes aan een droadje aan 't ri'je.
nl.verhalenbank.22397
Yn Burgumerheide wennen trije tsjoensters: 1 Frearke Jel, 2 har soan Piter, 3 Jimke Romk. De duvelbander wie Flippus Roorda, koster fan 'e herfoarme tsjerke to Burgumerheide. De soan fan Frearke Jel waerd neamd trochsmookte Piter.
nl.verhalenbank.16494
D'r zatten in 't Kuilenburgse Veld een stuk of vier hekse.
nl.verhalenbank.126098
Op de grens van Hoornaar naar Hoogblokland woonde ok zo'n vrouwgie. Ze zeje: "Die ken tovere". 

nl.verhalenbank.70097
As d'r een ongeluk was gebeurd, dan was het altijd: "Dat en dat vrouwgie heb dat gedaan".
nl.verhalenbank.70093
As ’n vrouw snachs was wezze hekse, zèje de minse wel: “Ze is wer mee de vingerhuudjes oan de geng gewes”.
nl.verhalenbank.49721
Lammers Toone weefke dè waar 'n heks.
nl.verhalenbank.46321
Heksen. Teegnwoordig ken ik mensn, dei dit leuvn: as n bepaolde kerel bie heur vaistaln komen, wordt dei man wegstuurd, omdat e de noam van hekse het. Hai ken t vai zaik moakn of loezn aanbrengen. Dat gebeurt hier nog in Barnflair bie volk van Duutse ofkomst. Het biegeleuf is over de grens groot en omdat wie hier bienoa allemoal femilie of kennisn hebben...
nl.verhalenbank.45819
Yn Houtigehage wenne in tsjoenster. Ritske Bekkema sei us tsjin har: "Nou krijst de kûgel!" Mar hy hat har net rekke.
nl.verhalenbank.38702
Binne der sawn famkes yn ien húshâlding, dan is ien dêrfan in tsjoenster.
nl.verhalenbank.38583
As in bern hwat fan in tsjoenster opyt, dan hat dy tsjoenster it bern yn 'e macht.
nl.verhalenbank.38533
In tsjoenster kaem troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.38495
De tsjoensters lieten soms har pânse yn 't bêd achter.
nl.verhalenbank.38318
Tsjoensters kinne har yn katten foroarje, sizze se altyd.
nl.verhalenbank.38194