2,722 datasets found
Dutch Keywords: heks
Ik bin net bang foar tsjoensters. As se my neat jowe kinne se om my mar raek tsjoene.
nl.verhalenbank.16158
Yn 'e Harkema wenne in greate tsjoenster. Dat wie Alle Tet. Dy hat Klaze Maei it tsjoenen leard.
nl.verhalenbank.16956
In tsjoenster mat om 'e sawn jier ien deatsjoene.
nl.verhalenbank.16267
Katten binne tsjoensters.
nl.verhalenbank.16076
Stammerige Harm fan Sweagerbosk wie èk in tsjoenster.
nl.verhalenbank.36826
Yn Burgumerheide wennen trije tsjoensters: 1 Frearke Jel, 2 har soan Piter, 3 Jimke Romk. De duvelbander wie Flippus Roorda, koster fan 'e herfoarme tsjerke to Burgumerheide. De soan fan Frearke Jel waerd neamd trochsmookte Piter.
nl.verhalenbank.16494
Een heks, die had je hier vroeger ok. Maar verhale weet ik daar niet van.
nl.verhalenbank.70216
38. Op de Diemse hei wonen een tovervrouw. Op een kier von iemand eur op Bargebos. Zi'j was toe met steentjes aan een droadje aan 't ri'je.
nl.verhalenbank.22397
D'r zatten in 't Kuilenburgse Veld een stuk of vier hekse.
nl.verhalenbank.126098
Thomas Klare fan Houtigehage, in forneamde kaertlizter, wie in dochter fan Antsje Snipel. Tryn Snipel, in tsjoenster, ek to Houtigehage, wie in suster fan Antsje Snipel.
nl.verhalenbank.16951
Se hienen hjir duveldrek ûnder 'e drompels foar de tsjoensters.
nl.verhalenbank.27232
Teuverheksen reden op een bessem de lucht in.
nl.verhalenbank.43561
Yn Houtigehage wenne in tsjoenster. Ritske Bekkema sei us tsjin har: "Nou krijst de kûgel!" Mar hy hat har net rekke.
nl.verhalenbank.38702
Ik ha to Feanwâlden wenne op 'e Finnen yn in gemeentewoaning. Geart Jongsma wenne ek yn sa'n gemeentewoaning, flak by ús. Syn wiif wie in tsjoenster. Myn bern krigen us in kear wyt guod fan it minske op bôlle. Yn 'e nacht wie der mei de bern gjin hûs to hâlden. Sy liken alle fiif wol dwylsinnich. Krekt as wie de duvel yn har fearn. Sy stienen alle fiif op...
nl.verhalenbank.16164
Hindrik Mulder syn mem to Houtigehage oan 'e wyk wie in tsjoenster. Sjut, de mem fan Siis Veenstra, wie ek in tsjoenster. (Langewyk)
nl.verhalenbank.33326
Yn Burgumerheide wenne in frou, dy bitsjoende de bargen by de buorlju.
nl.verhalenbank.28470
Twa bruorren Germ en Frâns wennen by elkoar. Frâns forstoar en Germ bleau allinne oer. Doe kom der hyltyd in kat by Germ en dy waerd al mar dryster en dryster. Germ wie der wis fan dat it in tsjoenster wie. Doe hat er de heafoarke krigen en it dier de egen útstutsen.
nl.verhalenbank.17333
In swarte kat dy't net in inkel oar kleurke oan him hat is in tsjoenster.
nl.verhalenbank.28717
Tsjoensters kinne har yn alle dieren foroarje, meastal yn katten, mar ek wol yn fûgels.
nl.verhalenbank.16766
Alle tsjoensters kinne har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.26248