2,401 datasets found
Dutch Keywords: duivel
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127346
Ook n keer op Muzzelknoal bie “Pots-tolhek” (= een klapbrug, nu afgebroken). Hai kwam door langs mit zien neef. Mien voar har hom al woarschouwd, dat de oale knecht hier tou huil. Neef wol hom wel es zain, moar voader zee, dat hai door nait noar verlangen mos. Zai harn ain hond bie zik. Inains was de hond baange worn; hai was de kerels tussen de bainen...
nl.verhalenbank.45785
Mien voader het duvel meer den ain moal zain. In Muzzel luip hai es n moal en toun kwam de oale knecht naost hom loopn. Hai was zo groot as n reus en zee niks. Dat dut hai trouwens nooit. Duvel luip moar noast hom en verdween loater in n gruinkaamp. Tweimoal het e t beleefd op t zulfde stee.
nl.verhalenbank.45784
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127327
Der is ek us ien smiten woarn op 'e Wâl, dy kom wer oerein en roan sa hurd nei hûs ta, dat hy is troch de tichte doar yn 'e gong kaem.
nl.verhalenbank.17083
Alde Sikke Helder kom wol us by Ruerd van der Veen to jounpraten. Wylst Sikke dêr siet, waerd der soms op 'e doar kloppe. Dan sei Ruerd: "Ik mat der even út." Dan wie der ien, dy joech him sa'n wân op 'e bealch, dat hy raesde it út. Sikke het him wol kjirmjen heard. Dat wie de duvel, dy't dan mei him ôfrekkene.
nl.verhalenbank.17383
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127427
31b. Hoe spreekt men over de duivel (denk aan taboenamen als De Boze, Joosje, Joost, het Kwaad etc.)? De duvel
nl.verhalenbank.45637
Us mem sei altyd: Bargen binne fan 'e kweade, it binne Satansbeesten.
nl.verhalenbank.16080
Alleen dieren kunnen de duivel zien, zij staan dichter bij God.
nl.verhalenbank.45750
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14751
De duvelbanders, dy't rieplachte waerden wienen Wopke fan Kûkherne en Úlke duvelbander (van der Wal), dy't oan 't Wyldpaed wenne en dêr in smarchwinkeltsje hie en branjehandel.
nl.verhalenbank.20018
In man as Wopke hat in protte minsken ta in segen west. As dy der net west hie, hie de duvel hjir noch folle mear slachtoffers makke.
nl.verhalenbank.29963
Doe't myn broer op 'e Iest (yn Jistrum) kom to wenjen, doe hong dêr oeral duveldrek boven de doarren. En ek yn 'e finsterbanken wie duveldrek. Sy mienden dat de duvel dan net yn 'e hûs of yn 't bûthús komme koe. Wy brûkten it foar de keallen en wy hienen 't ek wol yn 'e bargetroch. Wy kochten it yn Drachten, by David Flud (= D. de Vrieze). As wy seinen:...
nl.verhalenbank.22836
In wikseldaelder krigen se fan 'e duvel. Dy groeide altyd wer oan. Se moesten oppasse dat se him noait hielendal útjoegen.
nl.verhalenbank.36076
Tusken Iesumesyl en Ie, op 'e ein fan 'e sédyk, dêr is in gat, dat is der nòch altyd. Dat is der sà kaem: De duvel ried dêr ris op in hynder en trape by de dyk del. It gat dat dêrtroch kaem is der altyd bleaun, dat wie noait ticht.
nl.verhalenbank.32760
I. De duivel 3. Kan hij ook wel de gestalte van een dier aannemen? Zo ja, van welk (bok, kater, hond, spin, vlieg enz.)? Ja. Van een kat. (geen nadere aanduiding, dus zowel kat als kater). Mij is één verhaal bekend waarin hij (de duivel) de gedaante v.e. beer had.
nl.verhalenbank.126952
Frijmitselers ha in forboun mei de duvel. Sy matte der nachts faek op út. Der lekt neat fan út hwat se om hâns ha.
nl.verhalenbank.28923
Leentsje Gosse spile greate flokwurden op syn harmoanika. It wie in greate spotter en in earst rarenien. Hy soe om in ûre of ien yn 'e nacht nei hûs ta. Hy roan dwars de paden del, doe stie der ien op 't spoar, dêr koed er net lâns. Doe nom er in oare rjochting en in oar paed. Dêr koed er ek net lâns. Sa woarde er op fjouwer plakken troch ien keard. Doe...
nl.verhalenbank.16166
I. De duivel 4. Wordt van hem verteld, dat hij, evenals de nachtmerrie de mensen berijdt of dat hij bepaalde mensen (b.v. de vloekers) achtervolgt? Oude mensen zeiden ± 1900: “Wat hew ik vannacht weer op de kolder reden!” Of dit de nachtmerrie of de duivel is, weet ik niet.
nl.verhalenbank.127318