Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
273 datasets found
Dutch Keywords: man Place of Narration: Drachten
Greate Tiense fan 'e Boelensloane wie mei de helm geboaren. Dy seach lykstaesjes fan to foaren. Dan koed er sizze: dy en dy rekket ek wei, ik ha de bigraffenis sjoen. Sa fortelde er ek fan ien dy't mei forlof thús wie fan 'e tsjinst: ik haw syn bigraffenis sjoen fannacht. It wie in kammeraet fan Tiense. De soldaet wie siik thúskom. In pear dagen letter is...
Ik wie noch net troud, wy wennen op 'e Boelensloane. It waeide dat it stoarme. It wie yn 'e neinacht. In suster fan my hie mei har man by ús west to praten. Myn faem wie ek by ús. Myn suster en 'e man wennen yn Surhústerfean, dêr moesten se dy nachts wer hinne. Ik en myn faem soenen har in ein bringe. It waeide dat it rikke, it stoarme bytiden, en soms...
nl.verhalenbank.37922
Sterke Hearke wie ris op it lân oan it ploeijen. Doe kom der in man by him dy woe graech wite hwer't dy en dy boer wenne. Mar dat wie sterke Hearke. Hearke hie in hynder foar de ploege oan 'e jageline. Hy tilde mei ien hân de ploege op en wiisde dêrmei it plak oan en sei: "Sjoch, dêr wennet er."
nl.verhalenbank.37921
Yn 't Barrahûs gebeurde it faek, dat minsken dêr ûnderdak krigen foar de nacht. Op in joun kom dêr ek in frommes yn. It wie in fremd frommes, dat se net koenen. Ien fan 'e mannen, dy't dêr ek sieten, wie in soldaet. Dy soe dêr dy nachts ek sliepe. Doe't er in pear kear nei dat frommes sjoen hie, tocht er by himsels: bistû eins wol in frommes? Hy gong...
nl.verhalenbank.37818
Der leefde in âld man, en dy hie trije soannen yn 'e hûs en dy wienen sa lui as stael. De âld man kaem op it sykbêd to lizzen, mar foardat er de egen foar altyd ticht die, sei er tsjin 'e jonges: "Ik ha 't jim noait fortelle wold, mar nou't ik ôfskie nimme mat fan dizze wrâld, sil ik it jim nòu noch meidiele. Jimme witte wol hoefolle lân wy ha. Yn dat lân...
nl.verhalenbank.37192
Sterke Ynse helle in kroadfol sân by de slûs fan Bakkefean wei. Underweis trof er in man dy bleau by him stean to praten. Dat duorre langer as in healûre. Al dy tiid hâldde Ynse de folle kroade beet ynpleats fan dat er him delsette. Doe't it gesprek dien wie kroade er mei 't sân nei hûs.
nl.verhalenbank.37146
Der hat hjir in man wenne, dy sei altyd, hy soe hjir nochris ûnforwacht weireitsje. Op in kear joech er de kij twa ammerfollen wetter. Doe't er dat dien hie soed er wer op 'e mjilling stappe, doe sei er: "Dêr ha jy 't gedonder al." En dea wied er.
It wie op in forgadering, in s.n. voorlichtingsavond. Dêr hienen se it oer soksoarte dingen. Se seinen hoe gefaerlik as it wie, as de frou lies yn boeken der 't meardere persoanen fan yn 'e titels foarkamen. Doe wie dêr in man, dy hearde dat, dy sei: "Bliksem, ik wol nei hûs." "Hwerom giestû nei hûs?" fregen se him. Hy sei: "Myn wiif sit to lêzen yn Ali...
Op Teadehoekje, oan 'e wei nei Boarnburgum spoeke in sekere Teade, dy't dêr formoarde woarn is.
nl.verhalenbank.37017
Meine Wykstra wie in âld turfskipper, potskipper en dongskipper. Hy placht wol faek by ús to kommen en hat wol hea foar ús helle. Op in kear fortelde er, hy wie ris in kear op it wetter. Doe rôp der in stem: "De tiid hat der west, de man is der net!" Se farden in eintsje fierder, doe wie de feint bûtenboard rekke en hy wie der net wer útkomd. Dit gebeurde...
Yn 't Hearrenfean hat in man wenne dy hie altyd nuvere oanslaggen. Hy ried ris mei 't reau - in wein mei twa hynders der foar fan 't Hearrenfean nei Meppel. Doe't er troch Staphorst kaem, gyng de tsjerke dêr krekt út. Doe krige er de hynders by de sturten beet en sa fjouweren se troch it doarp. Hy raesde dêrby krekt sa raer en lûd as er mar koe, dat de...
nl.verhalenbank.36784
Op Foanejacht, tusken Garyp en Warten lei in aekje. Dêr wenne in fisker yn mei syn dochter. Op in joun wie de fisker net thús, de dochter hâldde allinne yn 'e aek ta. Doe hearde se fan 'e oare kant ien roppen. Dy woe noch oerset wurde. Hja gong nei bûten ta om dyselde to heljen. 't Wie mistich waer. Hja seach allinne mar de boppekant fan in man. Doe't se...
nl.verhalenbank.36778
Yn Jirnsum stienen ris guon by de brêge. Doe hearden se dat der sein waerd: "De tiid is der wòl, de man is der net." Dy wurden kamen út it wetter. Fuort dêrnei kaem der in seas oanfleanen en dy rekke by de brêge del yn 't wetter. De man dy't der yn siet is dêr fordronken.
't Gebeurde yn froeger tiden op in nacht dat in frou allinne de kant fan Beetstersweach út wei kaem. Hja moest nei Drachten ta. Hja wie bang allinne yn 'e nacht, hwant men hearde de lêste tiden fan rare dingen. Yn Drachten wenne in tige biruchte ynbrekker en moardner, dat wie Biesterfeld. Dy wie krekt loskaem út 'e gefangenis. It minske wie bliid doe't...
Duveldrek dienen se froeger ûnder 'e drompel foar de tsjoensters. Hja kochten it by David Flud (= D. de Vrieze). Ik stie dêr ris yn 'e winkel, doe kaem der in dikke keardel oan, dy mankearde altyd fan alles. It wienen dêr grapjassen by David Flud. "Hoe is 't mei de pisser?" frege David. "Aerdich goed, mynhear", sei de man "En hoe is 't mei de stuiter?"...
nl.verhalenbank.36659
Op Stobbehoek, ek wol Teadehoekje neamd, tusken Drachten en Boarnburgum, is froeger in man formoarde woarn, in sekere Teade. Dêr is de namme Teadehoekje fan. De minsken doarsten dêr froeger net lâns omdat it dêr spoeke.
Biesterfeld wenne op 'e Dwarsfeart. Elkenien wie binaud foar him, hwant hy stie nergens foar. Hy hie ien formoarde en dêr hied er foar yn 'e gefangenis sitten. Op in kear roan ús beppe de jouns let mei in man op. Hja kom fan Olterterp en moest nei de Drachtster Dwarsfeart. Hja praetten oeral oer togearre en sa rekken se ek oer Biesterfeld los. Beppe sei:...
nl.verhalenbank.33779
Der wie in sunige boer, dy hie by de houtforkeaping in persiel beammen kocht. Hy en syn feint prebearren togearre de beammen op 'e wein to krijen, mar dat koenen se net oprêdde. Tafallich kom krekt Sterke Hearke der oan. Dy seach wol dat de mannen yn forlegenheit sieten en dêrom sei er: "Ik sil jim helpe mannen. As ik nou de swiere ein nim en jimme...
nl.verhalenbank.33771
Sterke Hearke wenne yn Bakkefean. Hy wie sa sterk, dat as se oan 't dongriden wienen, dan luts er sels earst de wein ta it dongsté út en dan kom 't hynder der foar.
nl.verhalenbank.33769
Tusken Boksum en Blessum wie in binnenpaed mei allegear houtsjes, dy't oer sleatten leinen. Dêr earne stie ek de plaets fan in sekere boer Miedema. Dy boer stie bikend as in from en rjochtskepen man. Op in kear wie der skoalleforgadering fan 'e Kristlike skoalle yn Boksum. Miedema wie bistjûrslid en wie dêr ek oanwêzich. It woarde nochal let dy jouns...
nl.verhalenbank.33712
0