Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
3,444 datasets found
Dutch Keywords: man
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
Er was een man hier, die dronk veel. Die was door de duivel bezeten, werd gezegd.
Da heb ik ok van opoe en opa. Iedere maand kwam d'r een kar met een paard. De peerde woue niet vooruit. Die man op de bok slaan en slaan. Maar nie vooruit. Ginneken stond op de hoek!
nl.verhalenbank.72903
D'r was een kind, da was altijd bij een andere man en vrouw. Maar dat kind was van een ander. Maar toen werd het door de moeder teruggehaold, die zei: ,,Ik zal 't eerst maar efkes in bed stoppe". Maar dat kind wou niet meer groeie. Toen werd 't kusse opegemaakt, een krans d'r in. Maar toen dat kind terugging naar die andere man en vrouw, toen groeide 't wel.
nl.verhalenbank.72897
Bij ons in Moordrecht daar had je vroeger enkele van die mensen, die werden aangeweze als tovenaar of heks. Daar gingen ze voor naar de toverdokter, want ze dachten dat ze betoverd waren. D'r was een man, die was van toverij beschuldigd, een ouwe touwslager, hij had van alles gedaan, as d'r wat gebeurde, dan kreeg hij de schuld. Nou woonde die op die ouwe...
nl.verhalenbank.72862
Jao, wan daa was d'r een betoverde vrouwen die man van die vrouw die ging naar de heks. Daa heb die een kurke stop genome, naolde en spelde d'r in en laote koke. Die heks, die zegt: "Och, ik krijg zo'n pijn in m'n buik. Ik ga maor naor bed". Maor die man dacht: "Ziezo, de zaok staot goed te koke".
nl.verhalenbank.72832
Da was unne mens, hè en da was een soort visser. In een zomerdag, hè, ging die werke en dan ginge ze 's aves dauwpiere vange voor aas. En op zekeren avond ging die piere vange. En dat deje ze met een lichje. En dan kwamme die dauwpiere omhoog. En toen was die zowat klaor en daor springt unne weerwolf en die hong 'm op z'n rug. Net zolang as die thuis was....
nl.verhalenbank.72781
Ik kan m'n eige nog herinnere, d'r was een vrouwen die had toevalle. Ze was niet normaol. En op ne avond viel de hanglamp op de grond. En da was ne petrolielamp. Die vrouw kreeg toen grote brandwonde. En toen hadde hier een ouwe man en die kon de pijn afneme. En die streek d'r over en toen was de pijn weg.
nl.verhalenbank.72779
Maor ik heb unne man gekend, as die 's aves z'n paard naar de waai ging brenge, in den donkere, in WeIl en nou wit ik nog goed dat diejen men daor stalkaorse zag. Da was 'n lichtbal. Iets spook- achtigs.
nl.verhalenbank.72778
En d'r was ne man, die ha zo veul praots en een andere man zee: "We ,zulle is een slot op oewen mond zette!" En toen hij dee z'n hand naar de mond van die man. En toen kon die niks meer zegge.
nl.verhalenbank.72742
Bij ne boer brak de koei vaok los 's nachts. De zoon ging waoke om twaalf uur, daar kwam een kat, da was ne kerel!
nl.verhalenbank.72720
Met de helm gebore, ja, je had hier vroeger een man, die met de helm gebore was. Die man kon begrafenisstoete vooruitzien. 't Gebeurde wel, dat ie pal voor iemand ging staan. Dan keek die over de linkerschouder van zo'n man en as die man dan omkeek dan zag die ok de begrafenisstoet.
Vroeger had je in Nieuwerkerk een man, die streek met een ei van Witte Donderdag, as je een breuk had.
D'r wier voorheen van die eigenaardige dinge verteld. Zo had jie in IJsselstein een visser, Pomp heette die. Die liep met z'n kruiwage in de regen. De bak regende vol maar Pomp die bleef droog.
Bij ons* had je vroeger een hofstee, nou is 't een nieuwe hofstee, maar vroeger was 't een oud spul, daar waren alle jaren een stuk of vier, vijf koeien dood en allejaar een stuk of wat varkens. In die hofstee zat de kwade hand. D'r zat een weeuwvrouw op dat spul, hier uit Langerak. Die mos uitscheie, enkele vanwege die kwaaie hand. Dat zat hierin, haar...
Ik wenje oan in plantsoentsje. Op it plak fan dizze hûzen hat eartiids in kapel stien. Op 'e souder dêrfan wiene doe de forgaderings fan it Boalserter Nut, sa dy yn 'e “Rimen en Teltsjes fan de Halbertsma's neamd wurde. Mar op 'e fliering fan dizze kapel ha, oan de ôfbraek ta, twa geraemden stien - of hinge, dat wit ik net - fan in man en in frou. Der...
nl.verhalenbank.50545
Doe ik noch in saek hie, hie ik in timmerfeint yn tsjinst út Woarkum, dy Johan Kemker hjitte. Dy Kemker hie in man kend yn Woarkum, dy hjitte sterke Gelf. Woarkum lei oan sé en oan de sédyk wie haeilån. Nou barde it ris, dat twa hynders in weide hea net by de steile oprit fan de dyk op krije koene. Sterke Gelf sei:“Span de hynders mar út” en luts de wein...
nl.verhalenbank.50541
Op it gemeintehûs fan Wymbritseradiel yn Snits is in âlde kaert. Dêr stiet it kleaster Nazareth noch op. Dat kleaster is nou fuort. It stie oan de noardkant fan de dyk nei Heech, in 400 m it lân yn. De minsken fortelle: it spûke dêr. Winterjounen, sa in 't healtsjuster, koene jo dêr in man tsjin komme sûnder holle.
nl.verhalenbank.50539
Oer de opfeart, fuort by de âlde bakkerij, lei froeger in draei. De eigener fan it lån woe it binnenpaed, hwerfoar dy draei dêr lei, der út ha. Dêrom hie er op in sneon de draei der út nimme litten en dy lei nou sa yn 't lang op 'e polderdyk. De minsken yn 't lân fjirderop wisten dat de sneins noch net. Se soenen nei tsjerke ta en founen de draei der út....
nl.verhalenbank.50537
Hantsje Tseards v.d. Meer, boer to Aldegea, wie in greate, swiere en sterke man. Hy droech klompen, sa great, dat der koe in krekt berne bern yn lizzen. Fan syn sterkens geane forskate forhalen. Sa krige Hantsje ris rúzje mei Piters Arjen v.d. Goot, in flinke, handige en ek sterke kerel. Dy fleach Hantsje oan yn 't waskhok. Dêr stie in keukentafel....
nl.verhalenbank.50535
0