1,575 results
't Teuve(r)n en be(h)eks'n is in vrogger dààg'n slim ewest. Now (h)eur'ie d'r niet mee(r) zoo van, ma(r) 't gebeu(r)t toch nog wel. Mar de mèèns'n dorv'n 't niet mee(r) te ve'tell'n. Een jaor of twintug, dartug eleed'n was t'r bi-j oons in de buu(r)te een dee(r)ntien en dàt was ziek. Dat was ekom'm deur 'n laandlooper, die 'ad 'eur beteuve(r)d. Was moss'n...
nl.verhalenbank.34863
Overtro om påsken. 1. Sildig påske — god grøde. H. Brøchner. 2. Påskeregn huer kreaturerne ikke, ti den giver fodertrang. Th. Jensen. 3. Påskeaften, når skorstensilden gjemmes, nedgraves i asken en håndfuld spansk salt, som natten over skal brændes og om morgenen efter optages og gjemmes til den dag, fæet forst lades ud, da hvert kreatur får lidt af...
da.etk.JAH_04_0_00455
Herremændene på Vedbygård i Løve Herred, Sælland, har i gamle Dage været nogle hårde Hunde mod Bønderne. Sådan var der en Gang en Kammerjunker Barner, som havde fæstet det halve af Dravensø, en stor Eng, der ligger bag ved Gården, til en Mand, som hed Ole Måholm, på den Måde, at de skulde slå til Hælvten, idet når Slåtiden kom, så skulde de skaffe lige...
da.etk.DSnr_01_0_00939
Præst-Jenses Cyprianus. .... hed 1 i alle usiede mælk, som malkes tiende og med venstre hånd indgives før solens opgang eller [in]den dens nedgang, men ingen spise få derpå i to timer, og torster den syge, da gives ham ej andet end usiede mælk at drikke. Skulde de deraf brække sig, det hindre ikke, men den syge skal være vel tildækt, enten1) det er så...
Wil: Zeg Leida, wat bi'j van hoes oet katholiek of protestant? Wit: Ikke katholiek. E: Katholiek, ie hebt ok wa es mangs heurd van dee pasteurs, pasteurs dee meer kondn as normaal? Wit: Nen pastoor? Doar he'k nog nooit zoavöl van heurd, ik wet wa, dat za'k oe dan nog wa evn verteln: mien moor was doad en dee andre kinder warn almoal groot, mien moo is...
De boekbinder en zijn blonde vrouw Nee, het ging boekbinder Dieter helemaal niet voor de wind. Hij zat al weken zonder werk en zijn spaarcentjes smolten als sneeuw voor de zon. ‘Straks hebben we alleen nog droog brood te eten,’ zuchtte Mina, zijn vrouw. ‘Wat moet er van ons geworden?’ ‘Ik weet het ook niet, vrouw,’ zuchtte hij met haar mee. ‘Misschien...
Hoe dat Doctor Faustus int gesternte des hemels opwaerts ghevaren is. DEse historie heeft men oock met zijn eygen hant beschreven ghevonden, dewelcke hy eenen van zijne goede vrienden, Joanni Victori, Medico tot Leipsich, toegheschreven heeft, waervan het inhout alhier is volghende: ‘Besondere lieve heere ende broeder, het is my noch seer wel indachtich,...
nl.verhalenbank.72312
DOctor Faustus was tot het achtste jaer zijns verbonts met den duyvel ghecomen, waerover dat hy alle daghe nader ende nader op het eynde zijns verbonts quam. Ende den meesten tijt der voorleden jaren hadde hy met vraghen ende met disputeren ommeghebracht. Daer-en-tusschen grouwelde hem ende droomde hy wederom van de helle, tot welcken eynde dat hy zijnen...
Een bede van Doctor Faustus aen de studenten. ‘Myn lieve vertroude ende seer gunstighe heeren, de oorsake waerornme ick ulieder alhier beroepen hebbe is dese, als namelick dat ulieder over veel jaren bekent is wat ick voor een man sy, te weten in vele consten ende tooverijen expeert, welcke voorseyde consten nerghent als van den duyvel ghecomen zijn, tot...
Heksen herkennen. \'t Gebeurde in Ierseke, omstreeks 1890, en de beheksten waren de beide meisjes S. Het was begonnen met de oudste, terwijl bij de jongste weldra dezelfde verschijnselen voorkwamen. Bij die is 't nooit zoo erg geweest, want zij had het van een zwarte kunstenaar, een tuinman, die zich wreekte, omdat ze niet met hem gaan wilde. De oudste...
nl.verhalenbank.39068
Mens a var en bitte knægt på en halvsnés år — og mange gange siden, kan a tro — hørte a så tit snak om de Rendsborg slaver. At begynde med vidste a ikke, hvad det var for nogle karle, men a kunde nok forstå på det hele, de det var nogle skiftinger, der vilde brænde både huse og gårde af og gjøre det fortræd, de kunde komme afsted med. De havde et stykke...
da.etk.JAH_06_0_00949
Et andet brudstykke af en Cyprianus. At læse for tyve. Læs disse ord en Torsdagmorgen i din dør eller i din gårdsled før solens opgang: Jesusgik eengaug ud påen heede. Der mødteham en mand. flvor vil du gå hen? sagde Jesus Christus. Jegskal gåe hen og stjæle fra N.N. og giøre ild. Jesus sagde: Nej, det skal du ikke giøre. Jeg mauer dig i dine been, dine...
da.etk.DS_06_0_00209
Der var en gammel kone, der boede på Bredkjærx Hove til sidst. Hun var enke, og alting gik tilbage for hende, husene faldt ligefrem ned, og hun var i den største armod, endda hun var en ægte troldheks. Men a tror ikke, det giver nogen næring til folk. Enten hendes gård var under præsteembedet, eller den gjorde hoveri til Bøvling, det véd a ikke, men nok...
da.etk.DS_07_0_00678
DOctor Faustus nam in zijn sesthiende jaer een pelgrimagie voor, tot welcken eynde dat hy zijnen geest Mephostophilem tot eenen leydsman begeerde. Tot welcken eynde Mephostophiles hem in een peert veranderde, doch so hadde hy vleugels gelijc eenen drommedaris ende voer alsoo waerhenen dattet Doctor Fausto geliefde. Doctor Faustus doorreysde ende...
Eene disputatie van der helle, Gehenna genoemt. Hoe datse gheschapen ende ghestelt is. Oock van de pyne, die daerin is. DOctor Faustus hadde wel altijt een berou in zijn herte ende een groot achterdencken in hetghene dat hy ghedaen hadde, dat hy zijner sielen salicheyt so licht gheacht hadde ende den duyvel voor het tijtlicke soo hert verbonden hadde....
nl.verhalenbank.72301
2155