Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
45 results
Place of Narration: Wittenberg
Van eenen twist, die tusschen twaelf studenten was. TOt Wittenberch, voor zijn huys, quam eenen twist met seven studenten tegens vijve, hetwelcke Doctor Fausto dochte ongelijc te wesen, waerover dat hy alle tsamen hare gesichte comt te verblinden sodatse malcanderen niet meer gesien en costen, waerover datse malcanderen -toornich ende verblint wesende-...
nl.verhalenbank.72327
Van de boelschappen des Doctors Fausti; in het 19e ende 20e jaer synder belofte. ALS nu Doctor Faustus mercte dat de jaren zijner verschrijvinghe ende overgevinghe van daghe te daghe haest ten eynde wesen soude, so begost hy alle daghe langhst om meer een beestachtich leven te voeren. Ende hy ontboodt tot hem seven duyvelsche succubas, dewelcke hy alle...
nl.verhalenbank.72351
Van eenen schat die Doctor Faustus ghevonden hadde; in het 22e jaer synder ghelofte. OPdat den duyvel zijneerfgenamen niet en soude laten ontbreken, so wijsde den geest Mephostophiles Fausto in een oude capelle, die ingevallen was, een half mijle van Wittenberch ghelegen, in dewelcke dat in eenen kelder eenen verborgen schat was, waernaer dat Doctor...
nl.verhalenbank.72352
Hoe dat hem Doctor Faustus in den tijdt, doen hy niet meer als eene maent meer te leven en hadde, ghequelt heeft ende over syn duyvels wesen ghejammert ende ghesucht heeft. DEn tijt van den voorszeyden Doctor Faustus was nu schier ten eynde gheloopen, sodat hy tot in de leste maent van zijne toegeseyde XXIIII jaren gecomen was, in dewelcke dat hy hem den...
nl.verhalenbank.72356
Van den donder. TOt Wittenberch verhief hem eens in augusto een groot onweder dattet seer donderde ende blixemde. Ende alsoo Doctor Faustus met meer ander medicijns op de marckt stont, so vraechden sy na deses onweders oorsake ende gheleghentheyt, tot dewelcke hy antwoorde: ‘Geschiet sulcx niet tot allen tijden, alsser eenich onweder voorhanden is, dattet...
nl.verhalenbank.72318
Van den winter ende van den somer. HEt dochte Fausto gheheel wonderlick te wesen dat God in deser werelt winter ende somer geschapen hadde. Daerom hy voor hem nam zijnen geest Mephostophilem te vragen vanwaer den somer ende den winter haren oorspronck ghecrijgen. Daerop dat hem den geest int corte antwoort: ‘Mijn heere Fauste, condt ghy alsulcken dingen...
nl.verhalenbank.72308
Een disputatie van der helle ende van hare speloncke. DOctor Faustus (ghelijck men te seggen pleecht), die droomde van de helle. Daerop dat hy zijnen boosen gheest vraechde naer de substancie, nae de plaetse ende naer het schepsel der voorszeyde hellen, ende wattet voor een maniere van plaetse wesen mochte. Den gheest doet hem daervan dese verclaringhe,...
nl.verhalenbank.72297
Een ander vrage van Doctor Faustus van het regiment der duyvelen ende van haren overheere. DEsen boosen geest moeste Doctor Faustus ooc onderrechten van de wooninghe der duyvelen, van hare regiment ende van hare macht. Den gheest antwoorde ende sprack: ‘Lieve heer Fauste, de helle ende hare rivieren is onser aller wooninghe ende behuysinghe. Deselve heeft...
nl.verhalenbank.72298
Van Helena uut Griecken die Fausto tot een byslaepster ghedaen was; in het leste jaer syner verschrijvinghe. OPdat Faustus zijns vleeschs volcomen wellusten in zijner elende mochte hebben, so comt hem, des nachts opwakende, in zijnen sin de schooneHelena uut Grieckenlant die hy eertijts de studenten ghetoocht hadde. Daerom dat hy des morghens van zijnen...
nl.verhalenbank.72353
Het weegheclach ende het jammeren van Doctor Faustus, omdat hy noch in den fleur zijns levens ende in alsulcken jonckheyt sterven moeste. DEse groote droefheyt beweechde Doctor Faustum so seere dat hy zijne weegeclach ende de maniere van zijn jammeren opteyckenen moeste, omdat hijt ymmers niet en soude vergeten, sodat dit eene van zijn eyghen gheschrevene...
nl.verhalenbank.72357
Van Doctoris Fausti testament, in hetwelcke hy zijnen dienaer Waghener tot synen erfgename maeckt. DOctor Faustus hadde binnen dese XXIIII jaren zijner verschrijvinghe eenen jonghen knecht opghevoet die te Wittenberch studeren soude. Dese sach alle de aventuren zijns meesters die hy overal bedreven hadde. Deselve was eenen oolicken guyt die tot...
nl.verhalenbank.72354
Een vraghe van Doctor Faustus aen zijnen geest Mephostophiles. NAerdat Doctor Faustus dese voor-verhaelde grouwelicke oncuyscheyt met den duyvel bedreven hadde, soo gaf hem zijnen gheest eenen grooten boeck in de hant, daerinne dat alle tooverye ende alderley nigromantye beschreven stant. Daerinne dat hy hem neffens zijn duyvelsche houwelick verlustighen...
nl.verhalenbank.72296
Van den vierden vastenavent des donderdaechs. DEn lesten vastenavent was op den donderdach, op denwelcken dattet seer ghesneeut hadde. Ende Doctor Faustus was van de voorszeyde studenten ten gaste geleyt die hem seer statelic tracteerden. Aldaer begost hy wederom zijn spel te spelen ende hy tooverde dertien simmen in de camer, dewelcke so wonderlicke...
nl.verhalenbank.72336
ALs nu Doctor Faustus van godtsalighe vraghen gheen andtwoorde meer van den gheest ghecrijgen en conde, soo moest hijt alsoo daerby laten blijven. Ende hy beghoste daernaer almenacken te maken,aant. want hy was doen-ter-tijt een goede astrologus oft almenackmaker, wel ervaren, ende van zijnen gheest wel gheleert in de sterrenconste ende int beschrijven...
nl.verhalenbank.72306
Een vraghe oft disputatie van de conste van astronomie ende astrologie. ALs nu Doctor Faustus zijne almenacken twee jaer lanck gemaect hadde, so vraechde hy zijnen gheest wat dattet voor een gelegentheyt hadde met der astronomiën ende astrologiën, gelijck de mathematici te stellen plegen. Daerop antwoorde den geest ende sprack: ‘Daer gheve ick u alsulcken...
nl.verhalenbank.72307
Een ander claghe van Doctor Faustus. ‘OCh, och, och, ick ongheluckighe mensche! O ghy bedroefde ende onsalighe Fauste, ghy moet wel wesen in den hoop der onsalighe, midts ick die onmatighe smerte des doots verwachten moet. Jae, alsulcken doot die geene creatuere noch op der werelt gheleden en heeft. Och vernuft, och moetwille, vermetentheyt ende vrijen...
nl.verhalenbank.72358
Van veelderley ghewas dat Faustus in den winter, ontrent kersdach, in synen hof hadde; in het 19e jaer synder belofte. DAer waren veel jouffrouwen ontrent kersmisse tot Wittenberch ghecomen, als namelick eenige edelvrouwen die hare kinders, broeders ende neven die aldaer studeerden, quamen besien, dewelcke alle goede kennisse aen Doctor Faustus hadden,...
nl.verhalenbank.72349
Doctor Faustus besprack hem met synen dienaer vanweghen syn testament. ALS nu het testament Doctoris Fausti volbracht was, so riep hy tot hem zijnen dienaer ende hielt hem voor hoe dat hy hem in zijn testament bedacht hadde, omdat hy hem altijt seer wel ghedraghen hadde ende zijne secreten niemant gheopenbaert en hadde. Daerom soo verre als hy noch yet...
nl.verhalenbank.72355
Van den tweedden vastenavent, welcke daer was des dynsdaechs. DEse VII studenten, waeronder datter vier Magistri waren, also sy haren vastenavent ten huyse van Doctor Faustus gehouden hadden, so wierden sy des dijnsdaechs wederom van Doctor Faustus beroepen, want Doctor Faustus hielt groote vrientschap daermede. Deselve, als sy nu des avents met...
nl.verhalenbank.72333
Hoe dat Doctor Faustus met zijn geselschap in des bisschops van Saltsburchs kelder gheraeckte. ALS nu Doctor Faustus zijn afscheet genomen hadde ende tot Wittenberch gecomen was ende den vastenavent voor de hant was, so was Doctor Faustus den Bachus geworden. Hy noode tot hem sommige studenten ende nadat Doctor Faustus deselve wel t’eten ghegheven hadde...
nl.verhalenbank.72332
92