Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
21 results
Place of Narration: Kollumerzwaag
Ien fan sawn famkes út ien húshâlding is in nachtmerje. Om gjin lêst fan nachtmerjes to krijen struiden se moal foar 't bêd en se setten de toffels mei de hakken nei 't bêdsket ta.
nl.verhalenbank.29938
Ien fan 'e sawn dochters dy't achter elkoar binne, is in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't sleutelgat yn 'e hûs. Men mat de skuon of toffels forkeard foar 't bêd sette, mei de hakken nei 't bêd ta, dat is in middel om der gjin lêst fan to krijen. Sy meije neat meinimme. Men kin ek moal struije. Sy flechtsje de moanjes fan 'e hynders. Nachtmerjes...
nl.verhalenbank.24896
Myn man syn heit hie in pottekar in froeger jaren. Dan gyng it hynder nachts so gruwelijk tekeer. Nachts kwam de nachtmerje. Dy flocht flechten in de manen. Dat docht se sear, segge se. Minsken hebben ook last van nachtmerjes. Een nachtmerje is een frommeske. Ik hew wel papier in 't sleutelgat doen en de toffels omkeard foar 't bed set. En duveldrek onder...
nl.verhalenbank.25087
Ek by de minsken kaem de nachtmerje. In nachtmerje kaem troch 't slotsgat en socht it bêd fan 'e minsken op. De minsken setten de toffels achterstofoar foar 't bêd en hâldden de kaei yn 't slotsgat. De minsken bestruiden har mei moal. Dan bleauwen de nachtmerjes op 'e minsken sitten en koenen se der net wer ôf komme. Fan 'e sawn famkes út ien húshâlding...
nl.verhalenbank.29509
In nachtmerje wie in frommeske. Dat ried op 't hynder en makke flechtsjes yn 'e moanjes fan 't hynder. Sy kom ek wol yn 'e hûs. Dan gong se troch 't kaeisgat hinne en knypte de minsken yn 'e hals, dat se oan 't smoaren ta wienen. De minsken makken in krús yn 't sân op it hiem. Dat krús, dêr dienen se sâlt yn, dan koenen de nachtmerjes en tsjoensters har...
nl.verhalenbank.22686
In nachtmerje is in geest. Sy kin har foroarje yn in ding. It is in soart skaed. 't Binne duvelsstreken, dy't se docht.
nl.verhalenbank.16065
As der yn in húshâlding sawn op elkoar folgjende dochters binne, dat is net sa bêst. Dan is der in nachtmerje by of in tsjoenster.
nl.verhalenbank.25186
Fan sawn opelkoarfolgjende dochters, wurdt der sein is ien in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e hûs, in tsjoenster ek.
nl.verhalenbank.24067
Sake Hupert hie sels ek in nachtmerje by syn hynder hawn. It swit kom it dier ta de moanjes út. It hynder hie in hynstedek oer hawn foardat de nachtmerje kom. Doe't de nachtmerje fuort wie, hie 't nergens to finen west.
nl.verhalenbank.29508
Alde Piters Willemke wie in nachtmerje. Dy kom troch 't slotsgat yn 'e hûs, ek wol ris troch de skoarstien. Sy liet har ek wol ynslute. Men kin in nachtmerje keare troch moal to struijen. Krije se dat oan har, dan kinne se net wer ta 't hûs út. Piter Kimp hearde de nachtmerje altyd wol oankommen. Om 'e oare joun hied er ien op him sitten.
nl.verhalenbank.16061
Nachtmerjes komme troch 't kaeisgat yn 'e hûs. De lju ha wol duveldrek ûnder 'e drompels om har to kearen.
nl.verhalenbank.25374
In nachtmerje is meastal in frommeske. Der wienen us in pear mannen oan 't meanen oan diz kant de Dokkumer Ie. Hja hienen dêr dy nachts yn in tinte lein en doe wie der in frommeske oansjongen kom. Dat wie in nachtmerje. De beide mannen seagen har in eintsje fan har ôf. Hja hie in houten molkaed ûnder 'e earm. Doe wie se al sjongende op 'e Dokkumer Ie...
nl.verhalenbank.25183
It is nou sahwat twa, trije jier lyn. Ik lei mei 't wiif op bêd, dêr op dat bêdsté. Doe kamen der midden yn 'e nacht trije froulju ta 't hûs yn stappen. Griet sei: Ik sjoch se net. Ik sei: Ik sjoch se wòl. Sy kamen oan 'e koai ta. Ik seach se dúdlik, Griet seach neat. Doe gongen se werom, en even letter wienen se fuort. Dat is trije nachten achter elkoar...
nl.verhalenbank.16996
Ik ha 't mei in hynder wol meimakke, dat dy nachts op 'e stâl omdânse fan bangens. Dan siet de nachtmerje der op. Dan sieten der de oare moarns prachtige flechtsjes yn 'e moanjes. Om se to kearen kin men roggeangels of moal op 'e rêch fan 't hynder struije. In nachtmerje mei neat meinimme, dat foar roggeangels en moal binne se bang. Troch 't kaeisgat...
nl.verhalenbank.25184
Nachtmerjes sieten nachts op 'e hynders. Dan flochten se flechten yn 'e moanjes. Sake Huisman (bynamme: Sake Hupert) hie op Koatstertille west. Doe hied er heard dat der in nachtmerje by de hynders wie. 't Wie by in boer tichte by de brêge. De dieren hienen freeslik skopt en dien, dat wie op 'e wei to hearren. Dit hat Sake my forteld. De dieren hienen...
nl.verhalenbank.29507
In nachtmerje is in frommeske. Ien fan sawn susters. Binne der sawn jonges, dan is ien in wolfmerje. By Epema yn 'e Westerein wienen acht jonges. Dêr wie in wolfmerje tusken. In nachtmerje giet der nachts op út. Dan giet se by oare minsken troch 't kaeisgat en dan pleaget se sokke minsken. Dy krije 't dan hiel binaud.
nl.verhalenbank.25835
In nachtmerje wie ien fan sawn dochters. Hja kaem troch 't gat fan 't ûleboerd. Dan gong se earst even op it saeibuordtsje sitten. In nachtmerje kaem ek troch de skoarstien. Men moest der foar soargje dat de skoarstien tige rikke, dan kaem se net. It hinnegat moest jouns fral ticht yn 't achterhús, oars kaem se dêr troch. 't Kaeisgat moest ticht treaun...
nl.verhalenbank.37354
Yn 'e Westerein ha se ris in nachtmerje fangd. Se hienen moal struid en de nachtmerje siet de moarns by 't wiif op bêd. Doe kom de man op 'e lappen. Hy sei tsjin 'e nachtmerje: Nou kin 'k dy deameitsje. Mar ast biloofste, datst hjir net werkomme silste, dan lit ik dy gean. Doe hat de nachtmerje plechtich biloofd, dat se hjir noait wer komme soe en de man...
nl.verhalenbank.16064
Op in nacht gongen Folkert Pol, Bearn Pol en ik nei Sweachster merke ta om fé to driuwen. Doe't wy op 'e Tille wienen, by in pleats, krekt oer 'e brêge, kom der hwat yn 'e berm lâns, en dat gong it hiem fan 'e pleats op. Ik sei: Hwat rattelt dat allegearre. Ja jong, sei Folkert, dat is in nachtmerje. It wie noait liker as wie 't in âld kleed fan swart...
nl.verhalenbank.16062
Ik ha 't faek sjoen, dat ús hynder de nachtmerje hawn hat. It hynder hie in hynstedek oer, dat wie noch fan ûnder tsjinst wei. 't Wie fêstknope fan alle kanten en 't wie oeral ticht, mei in gat foar de kop, dat dy der troch koe. Ek foar 't boarst wie 't fêst. Dat allinne in minske koe 't los krije. 't Hynder siet ek noch mei in ketting oan 'e balke fêst....
nl.verhalenbank.16063
21