Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
9 results
Place of Narration: Kollum
De reuzen groeven froeger de kanalen mei heale bollepreammen.
nl.verhalenbank.27058
Akkrum hat syn namme krige fan A, krom! Dat sei de iene reus tsjin 'e oare, doe't se dêr in kanael groeven. Dat woarde in bytsje bryk.
nl.verhalenbank.27060
Twa reuzen slotten in feart. Elk mei in heale bollepream. Hja wienen warch en woenen even bikomme. Doe linen se tsjin 'e tsjerke fan Britsum. Dy koe 't net hâlde ûnder sa'n swier gewicht en biswykte. "Ik brits him", sei de iene reus. It plak krige de namme Britsum.
nl.verhalenbank.20937
Doe't der noch reuzen yn Fryslân wennen, wienen der noch gjin fearten en gjin terpen. Dat se der nou wòl binne, ha wy oan 'e reuzen to tankjen. Hwant dy ha se der brocht. Hja hienen in ûnfoech greate pream, dy't se foar har út skouden troch de groun. En as de pream wer fol wie, kypten se him om op 'e wâl. Dan lei der wer in nije terp.
nl.verhalenbank.19612
Yn Wargea wenne in reus. In skipper wie dêr kom mei in skûtefol branje. Dy branje moest deselde dei noch út it skip wei, mar de skipper seach der gjin kâns ta. Doe sei de reus: "Ik sil dy helpe." Hy nimt de hiele skûte út it skip wei en leget him omkeard op 'e wâl. Hy hie dy deis oan 't slatten west en dus hied er syn nocht. Om hwat út to rêsten lei er...
nl.verhalenbank.20934
Doe gongen se nei Akkrum en dêr gongen se tsjin 'e tsjerke oan stean. Mar dy rekke forbûgd. "A - krom", sei de twadde reus. Dêrfandinne de namme Akkrom.
nl.verhalenbank.20938
Doe tochten se: Lit ús dan mar even tsjin dy oare toer oanlynje, dat liket in sterken-ien. It wie de Stienzer. En sjoch, dy bijoech him net, dy bleau stean. Dêrom hjit dat plak 'Stiens'.
nl.verhalenbank.20940
Doe gongen se nei de Falom. Mar dêr gong it har noch minder ôf, doe't se tsjin 'e tsjerke oanlinen. De hiele tsjerke foel om. Sûnt hjit it plak Falom.
nl.verhalenbank.20939
Baes Klok (Wiebenga, dy't klokmakker wie en yn 't earmhûs to Eastemar wenne) fortelde, dat sy hienen in kear to silen west op 'e Burgumer Mar en doe gong it boatsje ta harren forbazing yn 'e wyn op. Hoe koe dat? Hja seagen ûnder 'e boat en doe woarden se it gewaer. It boatsje hie sitten op in ûnbidich greate finne fan in kolossale bears. Dy hie 't boatsje...
nl.verhalenbank.20925
10