Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
68 results
Place of Narration: Burgum
Guon ha in wikseldaelder, dy't se fan 'e duvel krije. Sokken binne oan 'e duvel forkocht. In wikseldaelder rekket noait op.
nl.verhalenbank.31192
To Bennema-state yn Hurdegaryp - nou in tehûs foar âlden fan dagen - stiet in hekke, dy't se noait ticht hâlde kinne. Docht men him ticht, dan giet er klokslach 12 ûre yn 'e nacht wer iepen. Mar as men hwat roggestrie om it slot hinne wuollen, dan bleau er ticht. De man dy't yn Bennema-state wenne hat, hie him oan 'e duvel forkocht. Doe't dy dea wie...
nl.verhalenbank.31032
Frijmitselers binne minsken dy't in forboun mei de duvel ha. Jild ha se altyd genôch om hannen. Om 'e safolle jier mat der ien dea. Dy is dan foar de duvel.
nl.verhalenbank.31187
Lytse Remmelt de Haan, dy't meastal Pints neamd waerd, wie in frijmitseler. Hy joech altyd mar twa fingers as er ien lokwinske. Hy hie in kontrakt mei de duvel sluten, seinen se en hie dêrtroch noait gebrek oan jild. As der in frijmitseler yn 'e earmoed rekket, wurdt er altyd troch oaren holpen. Men kin der net wer by wei, as men ien kear lid is. Der...
nl.verhalenbank.31613
Frijmetselders hawwe altyd jild om hannen. Dat ha se fan 'e duvel. Mar dêr matte se letter foar boetsje om de safolle jier mat der ien dea, dêr wurdt om lotte. Se binne altyd sà soun, sà dea. As se dea binne, binne se foar de duvel.
nl.verhalenbank.31239
Us heit fortelde, ien fan syn maten, in skipper lyk as heit, wie frijmitseler. Dy keardel wenne allinne op in skip en hy koe dwaen hwat er woe, noait forlet fan jild. Dêr soarge de duvel foar. Op in kear, op in joun noadige hy in pear kamaraden by him op it skip. Dêr wie heit ek by. Der woarden nochal hwat buorrels dronken en hy sloech himsels ek net...
nl.verhalenbank.31287
Mei Klaverboer kinne guon in flesse drank komme litte. Dy drank komt fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.29680
Der binne dieren, as men dêr op sjit, dan sjit men se altyd foarby. Sokke dieren binne kûgelfrij. Dat hat hwat mei de duvel to meitsjen.
nl.verhalenbank.29672
Der binne plakken groun, dêr wol niks op groeije. Dan is dêr hwat yn 'e groun. Dat is fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.38142
Frijmetselers binne oan 'e duvel forkocht. Hja ha in forboun mei de duvel sluten. Om 'e sawn jier mat ien fan 'e frijmetselders dea. Der wurdt om lotte hwa't dat wêze sil. Dy't it lot treft, wurdt fan kant makke. Hja ha altyd wol jild. As it op is, hingje se foar de nacht in lege ponge bûten oan 'e kruk fan 'e doar. De oare moarns is er fol jild. Dy't...
nl.verhalenbank.29682
Der wie in boer, dy wie earm. Doe forkocht er him oan 'e duvel. Doe wie de earmoed oer: elk dinkje dat er optilde siet jild ûnder. Mar hy woe wol ûnder 'e duvel wei, hy hie op it lêst jild genôch. Op in kear droomde er. Hy kaem yn in moaije feestsael. 't Wie dêr allegear pracht en prael, en 't gong drok op in feestjen. Hy die der sels ek oan mei. Midden...
nl.verhalenbank.31029
Myn âldste broer wenne by beppe yn Burgumerheide. Hy helle alle kattekwea út, yn 'e nacht gong it op in hôfkesjongen, ja en der gebeurden ek noch wol slimmere dingen. Op in nacht hie er wer hwat útheefd, doe wie er op wei nei hûs ta. Doe stie der ynienen in hiele greate swarte houn foar him. Hy koe foar- noch achterút en wie deabinaud. Dat hat de duvel...
nl.verhalenbank.31230
Jehannes van der Zee wie fêste arbeider by Sjoerd Bonnes. It wie in losbandich man. Doe is er troch de duvel smiten woarn op 'e Harsteloane, dat it in ôfgrys wie. Letter is Jehannes bot foroare. De Harsteloane is er noait wer delgong.
nl.verhalenbank.17132
Ik ha wol gauris fortellen heard dat de duvel wolris oer in brede feart hinne sprong is en dat er dan de print fan syn hynstepoat yn in stien achterliet.
nl.verhalenbank.29685
It is nou miskien 70 jier lyn, doe haw ik de duvel sjoen. It wie yn 'e gedaente fan in kabouter. Ik wie in jonkje. Twa bruorren wienen by my. Dy kabouter sprong al mar oer de kop. It forjit my noait.
nl.verhalenbank.31231
Op 'e Nijebrêge wenne in âld wiif, dat tsjoene koe. Doe't se fuortgong ha se har de nekke omdraeid. Dat wie fansels it wurk fan 'e duvel.
nl.verhalenbank.29683
It is yn Feanwâldsterwâl gebeurd dat ien, dy't út 'e kroech kaem en sein hie dat er net bang wie foar de duvel, ûnderweis in ein fuortsmiten woarde.
nl.verhalenbank.29673
Jelle Hountsje (van der Wal) op 'e Sumarreheide focht geregeld mei de duvel, waerd der sein. De lytse duvels koed er sa wol ha, mar focht er mei de âlde duvel, dan wie er yn 'e ûnderbroek.
nl.verhalenbank.31314
Us Jan-om wie oan 'e drank. Hy wie noch feint en tige los. 't Koe him net folle skele hwat er sei. Mar op in kear, op in joune let, doe moest er ien fan 'e Heidkampen oer. Doe hat er hwat sjoen. Hy seach in knyntsje, dat by him kom. As hy fierder gong, gong dat knyntsje ek fierder. It wykte net by him wei. Hy skopte der nei, mar hy koe't net kwyt wurde....
nl.verhalenbank.27557
Doe't heit ûnder tsjinst wie hienen se as soldaten us in "ûnderonsje". Ien sei, hy soe skoppenboer fuortsjûre om in flesse drank, en hy spruts mei syn maet ôf, dy soe de flesse oankrije. Heit wie der by. Mar doe't it safier wie doarst dyselde de flesse net oan to krijen. De flesse stie achter de doar. Doe wie dyselde, dy't de lege flesse fuortsjûrd hie...
nl.verhalenbank.17130
68