Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
13 results
Place of Narration: Boelenslaan
Fan ien 'e sawn soannen is de âldste of jongste in wearwolf.
nl.verhalenbank.21720
Fan ien fan 'e sawn jonges, dêr't net in fanke tusken is, is ien in wearwolf of in duvelbanner.
nl.verhalenbank.24459
Ik haw ris heard dat de wearwolf der soms útsjocht as in fôlle. Der wie in man, dy hie faek lêst fan sa'n fôlle. Dy kom dan by him, dan moest er dit of dat dwaen. Die er it net, dan wienen him de siken biset. As er it wòl die, dan wie 't goed. Dy fôlle wie in pleach foar him. 't Wie in wearwolf.
nl.verhalenbank.24878
Fan sawn famkes dy't op elkoar folgje is ien in nachtmerje. Fan sawn jonges, dy't op elkoar folgje is ien in wearwolf. Ien fan 'e famkes fan Wiger Hollander (=W. Veenstra) wie in nachtmerje seinen se altyd. (Wiger Hollander wenne op it Wytfean). Dy gong nachts fan 't bêd ôf en dan gong se de minsken op 't boarst sitten en dan knypte se dy minsken de hals...
nl.verhalenbank.32778
Fan sawn soannen is der ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.27603
In wjerwolf, dat is in minske, dy is heal man, heal frou
nl.verhalenbank.17667
Geart Doetjes fan Tamme en Albertsje wie in wjerwolf. Dy hie altyd honger. Alles iet er op. Hy seach alle pantsjes en boardtsjes nei as der ek noch hwat iten yn stie. As jonge fan alve, tolve jier iet er alles al leech. Hy is net âld woarn.
nl.verhalenbank.28317
Fan sawn famkes is ien in nachtmerje. Fan sawn jonges is ien in wjerwolf. Us mem plichte to sizzen: Dû mast net sa gulzich ite, dû koest wol in wjerwolf wêze. Men seit ek: frette as in wjerwolf.
nl.verhalenbank.37838
By de hulzenehage tichte by 't Blauhûs, op 'e ein fan 'e Boelenswei roan altyd in wjerwolf mei in dinkje om 'e hals. As jy dy wjerwolf troffen moesten jy dêr út ite, der siet in sleef yn. 't Wie in brijpot.
nl.verhalenbank.36210
Ien fan sawn opelkoarfolgjende jonges is in wjerwolf. Yn 'e Moedershoeke, hjir yn 'e Boelensloane wenne Brant Veenstra. Dy hie sawn jonges. Ien fan dy jonges is Hindrik. Dat wie in wjerwolf. Syn eigen heit sei: "Hindrik is in raren, 't is in forskuorreling." Op in kear siet er op 't hûske. Syn broer Germ pleage him oan 'e bûtenkant. Doe fleach Hindrik sa...
nl.verhalenbank.25484
Fan sawn jonges yn in húshâlding, mits se op elkoar folgje, is ien in wjerwolf. Fan 'e sawn famkes is ien in wjerwolvin. In wjerwolf is in manspersoan. Dy mat sa nou en dan hwat toroppe of ien deameitsje. In wjerwolf, dêr binne se noait by fortroud. In wjerwolvin wie in mannehater. De wjerwolf en de wjerwolvin koenen troch de allerlytste gatsjes by de...
nl.verhalenbank.27267
Ien fan 'e sawn dochters, sizze se, is in nachtmerje, ien fan 'e sawn soannen in wjerwolf. In nachtmerje, sizze se wol, is in soart dier, dat de minsken nachts op bêd pleaget. Froeger dienen se duveldrek ûnder 'e drompel om der gjin lêst fan to hawwen. In wjerwolf is ek in soart dier.
nl.verhalenbank.21411
Greate Jasper (= J. Veenstra) hie in synwetterbult op 'e holle sitten. Hy hie allegearre jonges (ien wie in wjerwolf). it gong dêr by Jasper en dy snein-to-moarns altyd op in pikjesjitten. Snein-to-middagen dan plichte Jasper altyd to kaertspyljen. Dan forlear hy hast altyd. Op in snein-to-joun, doe't er nei hûs ta gong, sei er by himsels: "Nou woe 'k...
nl.verhalenbank.25812
13