Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
11 datasets found
Dutch Keywords: wijzen Place of Narration: Opende
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Doe bleau der in man by him stean, dy sei, hy moest dêr en dêr wêze. As Hearke him ek oanwize koe hwer't dat wie. Doe sei Hearke: "Sjoch, dêrre. Dêr wennet dy man dy't jo ha matte." Hy krige de ploech yn 'e iene hân en wiisde dêr it plak mei oan.
nl.verhalenbank.38680
Der wie us in mantsje by Sterke Hearke kom, dy woe hwat fan him keepje. Hearke wie oan 't ploeijen. Hy hie 't hynder úthekke en hy hie de ploech beetkrige en him optild. En doe hied er sein: "Dan matte jo dêr en dêr wêze."
Sterke Hearke is in famyljelid fan my. Der kom us in kear ien yn Droegeham, dy moest Hearke ha. Hearke wie oan 't ploegjen op 't lân. Hy frege Hearke of dy ek wist hwer't er wenne. Hearke stiek de ploech mei syn rjochterhân rjochtút en doe sei er: "Gean dêr mar hinne, dêr wennet er." Doe gong dy oare wer fuort, hwant hy hie mei him wrakselje wold.
nl.verhalenbank.26898
Op in kear wie Hearke oan 't ploeijen. Der kom ien by him. Dy sei: "Wite jo ek hwer't sterke Hearke wennet?" Doe hie Hearke de hynders útspand en de ploege mei de earm foarútstutsen. "Hjir stiet er," hied er sein, "en dêr wennet er."
nl.verhalenbank.26001
Der was een man, die was voor de duvel. Moar de duvel had seid, as hy hem een vogel kon aanwizen, die hij niet kon, dan was hij frij. Doe het die man in old wiif uutboeid en hy het haar met stroop besmeerd. En doe rolde hij haar in de feer. Doe leek it op een vogel. Doe kwam de duvel en hy het dy fogel gesien en hy kon hem niet. En doe skoat hy der op....
nl.verhalenbank.25850
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Doe kommen der guon by him, dy fregen him hwer't Hearke wenne. Doe tilde er de ploege op en hy stuts him mei syn iene hân rjochtút en hy wiisde der mei en sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
nl.verhalenbank.23137
It forhael fan 'e ploege; nou net sterke Hearke, mar sterke Ynse fan Bakkefean.
nl.verhalenbank.21099
Daar kwam eens een man bij Sterke Hearke. Die was aan 't ploegen op het land. Die man zei tegen hem: "Hier in de buurt woont zo'n sterke man, daar wou ik wel eens bij zien. Weet u waar hij woont?" Doe had Hearke de ploeg kregen en hem met één hand opgetild en gezeid: "Daar woont er."
nl.verhalenbank.27317
Sterke Hearke wie oan 't ploegjen. Der kom in man oan. Dy frege: "Hwer wennet Hearke Witteveen?" Doe krige Hearke de ploech en tilde him by de sturt op en wiisde op syn hûs en sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er."
nl.verhalenbank.25718
Sterke Hearke wenne yn 'e Rottefalle (onjuist A.A.J.). Der wie in man, dy hie in kou fan Hearke kocht. Dy wie op 'e merk forkocht woarn troch middel fan in koopman. Doe kom dat net út mei de datum fan 't kealjen. Doe tocht de man, dy't dy kou kocht hie: 'k Mat mar even nei Hearke ta om de juste datum fan 't kealjen gewaer to wurden. Doe trof er in man op...
nl.verhalenbank.24126
Daar kwam eens een bij Sterke Herke. Die was aan 't ploegen. Kinstoe mij ook fertellen woar sterke Herke woont?" "Joawel", sei Herke. De ploeg het hij kregen en recht uutstooken. "Dáár woon ik." Ons moeke het der wel van ferteld. Ofgryslike sterk was-ie.
nl.verhalenbank.23972
0