Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
294 results
Dutch Keywords: tovenaarster
Sommigen kunnen heksen, 't zijn meestal kinderen die behekst worden. Als zo'n vrouw bij een schipper de plank oploopt, en daar is een kruis onder, dan kan ze niet op 't schip komen. Dan blijft ze er buiten.
Rikele Myt biwearde, duveldrek moest fan in tsjoenster komme, oars holp it net. Rikele Myt hie in freeslik gesicht.
Dêr't sawn froulju yn in húshâlding binne, is ien fan dy froulju in tsjoenster. Sy hoeve net op elkoar to folgjen.
Fan in tsjoenster mat men noait hwat opite. Hwant dan wurdt men sels bitsjoend.
Dy't strimen yn 'e foarholle ha, binne tsjoensters, wurdt der sein.
De tsjoensters gongen soms nei Spanje ta nei de wynkelder.
nl.verhalenbank.21068
Alde Baeije fan Sumarreheide roan mei de bolkoer. Sy seinen dat it in tsjoenster wie.
Alde Tet fan 'e Bulten yn 'e Harkema wie in tsjoenster. Sy koe har yn in kat foroarje.
Hwat men fan in tsjoenster opyt, kin yn in pod foroarje.
Tsjoensters kinne har soms yn hazzen foroarje. Mar meast yn blauwe katten.
In tsjoenster kin har yn in swarte kat foroarje.
Foar tsjoensters mat men duveldrek ûnder 'e drompel dwaen.
Froeger hienen de measte minsken om ús hinne duveldrek ûnder 'e drompel foar de tsjoensters.
Tsjoensters matte om 'e sawn jier ien deatsjoene.
nl.verhalenbank.27519
Hil Mud wenne op 'e Sumarre Tike. Dy gong ek foar in tsjoenster troch. Dy mat ek wol bern bitsjoend ha.
Om tsjoensters to kearen brûkten se duveldrek.
Tsjoensters kinne oeral trochkomme om by in oar yn 'e hûs to kommen. Mar sy geane meast troch in hounegat.
Toverboeken hite ek wol duvelboeken. De tsjoensters hienen sa'n boek.
As in âld minske froeger in doek om 'e holle hie dan gong se foar in tsjoenster troch.
nl.verhalenbank.23417
In tsjoenster koe troch 't kaeisgat yn 'e hûs komme.
294