Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
23 results
Dutch Keywords: plaats
Antwerpen Over honderden en honderden jaren leefde er een reus en hij hiet Druon-Antigoon. En op den oever van de Schelde bouwde hij een sterk kasteel, dat verveerlijk groot en hoog was. En dag voor dag kwam Druon-Antigoon voor de breede venster zitten die uitgaf op den Stroom en vandaar zag hij de schippers met gezwollen zeilen komen afgevaren. En...
nl.verhalenbank.13158
Germaansch Volksgeloof Enkele oude mensen menen dat op de Hunneberg (een opgeworpen heuvel, bewoond waarschijnlijk door Laksers) de Witte Wieven woonden. Ook stelt men de bewoners van dien heuvel voor als reuzen, een soort half-wilden, die ze "Hunnen" noemden. Ze maakten het de omwonende bewoners lastig en stalen zelfs kinderen. Verder is er niets van...
nl.verhalenbank.13633
Der wienen twa reuzen yn Fryslân, dy hâldden in weddenskip. Sy soenen elk in gracht grave. Hwa't it earst op 'e ein wêze soe, dy krige de priis. Earst skepten se mei gewoane skeppen, mar dat avensearde net genôch. Op 't lêst hienen se hiele greate skeppen. Hwat de iene reus to dwaen hie, dy krige in praem en dêr bigoun er mei to skeppen. Doe de oare ek....
nl.verhalenbank.23363
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte dezer rivier tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten ("bokken"), verbonden aan een lange stok. Ze keken nooit van hun werk op of om, en toen ze gekomen op de plaats waar thans Akkrum ligt,...
nl.verhalenbank.13511
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten (bokken), verbonden aan een lange stok. Ze keken niet van hun werk op of om en toen ze gekomen waren op de plaats waar thans Akkrum ligt, riep een...
nl.verhalenbank.13510
To Wergea hienen in pear reuzen oan 't slatten west. De iene pûste efkes út en gong tsjin 'e toer oan stean. Hy sei: "Ik haw in warge lea." Dat hearden guon en doe krige dat plak de namme fan Wargea.
nl.verhalenbank.31898
Yn Wargea dêr hat in reus mei de earmtakken tsjin 'e toer oan line. Hy wie warch, sei er. Dêr hat it doarp de namme Wargea fan krige.
nl.verhalenbank.20662
Twa reuzen slotten in feart. Elk mei in heale bollepream. Hja wienen warch en woenen even bikomme. Doe linen se tsjin 'e tsjerke fan Britsum. Dy koe 't net hâlde ûnder sa'n swier gewicht en biswykte. "Ik brits him", sei de iene reus. It plak krige de namme Britsum.
nl.verhalenbank.20937
No. 341. In de jaren 1810 tot '13 werd op last van Keizer Napoleon een breede keiweg door het dorp Rijsbergen aangelegd. Het was een reuzenwerk: de aanleg van dien Napoleonsweg. De keien, die daarvoor te Antwerpen en te Breda per schip werden aangevoerd, moesten allen per kar over slechte zandwegen naar het werk worden gebracht. In den volksmond heet...
nl.verhalenbank.48425
Der wienen twa reuzen, dy hienen 't o sa drok hawn togearre. Doe leunden se ergens yn in doarp tsjin 'e tsjerketoer oan. Mar dy toer bijoech him ûnder it swiere gewicht. De toer bruts. Doe krige dat doarp de namme Britsum. In skoft letter wienen dy reuzen wer warch. Dêr wie èk wer in toer, in mânsken-ien. Dêr gongen se tsjin oan stean. Dy toer bleau...
nl.verhalenbank.33045
It kanael tusken Warten en Wargea is troch twa reuzen groeven. Doe't er oan Wargea ta wie sei de iene: "Ik bin warch." Doe lei er syn earmen op 'e goate fan 'e tsjerke om út to pûsten. De lju dy't it hearden ha doe dat plak Wargea neamd.
nl.verhalenbank.17043
Yn Wargea wenne in reus. In skipper wie dêr kom mei in skûtefol branje. Dy branje moest deselde dei noch út it skip wei, mar de skipper seach der gjin kâns ta. Doe sei de reus: "Ik sil dy helpe." Hy nimt de hiele skûte út it skip wei en leget him omkeard op 'e wâl. Hy hie dy deis oan 't slatten west en dus hied er syn nocht. Om hwat út to rêsten lei er...
nl.verhalenbank.20934
Doe gongen se nei Akkrum en dêr gongen se tsjin 'e tsjerke oan stean. Mar dy rekke forbûgd. "A - krom", sei de twadde reus. Dêrfandinne de namme Akkrom.
nl.verhalenbank.20938
To Britsum wienen ek twa reuzen oan 't wurk west. Dy rêstten even út en leinen mei de earmen op 'e tsjerke. "Krak" sei de tsjerke. "Hwat wie dat?" sei ien fan 'e reuzen. "Ik bruts him", sei de oare. Sa hat dat plak dêr de namme Britsum krige.
nl.verhalenbank.20626
Twa reuzen wienen mei in kanael oan 't graven. Hja brûkten elk in heale pream, dêr dolden se mei. De modder kaem oan 'e kant fan 'e feart to lizzen. Hja koenen dêrtroch net sjen of er wol rjocht waerd. Doe sprong ien fan harren boppe op in modderheap en hy seach achterom. "Ah - krom!" rôp er. De feart wie bryk. Doe krige it plak dêr de namme Akkrom.
nl.verhalenbank.20625
Hoe't Wargea oan syn namme kaem. Twa reuzen hienen de hiele dei skript. Hja hienen oan 't graven west. Doe rêstten se even út. Hja leinen de hannen boppe op 'e tsjerke en de iene sei: "O warch, o warch, o warch!" De minsken dy't dat hearden joegen doe dat doarp de namme fan Wargea.
nl.verhalenbank.37697
Der wienen in pear reuzen, dy hienen yn Droegeham in protte sân ta de learzens yn krige. Doe't se yn 'e Harkema kommen, legen se de learzens dear. Op dat plak binne doe de Bulten ûntstien. (ek wol de Alpen neamd)
nl.verhalenbank.15614
Der wienen twa sterke keardels - reuzen - oan 't graven mei in farwetter. Sy lieten de lodde even rêste en seagen achterom. Doe sei de iene tsjin 'e oare: "A - krom." Dat hearden guon en doe krige it plak, dat dêr lei de namme Akkrom.
nl.verhalenbank.23629
Manke Meine en Kromme Knilles Kunstwerk dat Manke Meine en Kromme Knilles voorstelt (verwijzende naar de legende over Manke Meine en Kromme Knilles).
nl.verhalenbank.15565
Doe tochten se: Lit ús dan mar even tsjin dy oare toer oanlynje, dat liket in sterken-ien. It wie de Stienzer. En sjoch, dy bijoech him net, dy bleau stean. Dêrom hjit dat plak 'Stiens'.
nl.verhalenbank.20940
26