Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
24 results
Dutch Keywords: mensen
De nachtmerrie was, dat de mense 's nachts d'r uit ginge, op straat ginge. "D'r gaat een lijkstasie voorbij".
Ja, de ouwerwetse mense geloofde in de nachtmerrie. As de war in de mane zat, dan zeje ze: "Hij heb de nachtmerrie gehad".
De nachtmerrie, die had je hier niet allenig bij paarde. Bij mense ok. Dat was zo vreemde. Een soort stilstand in het bloed. Dan bleve ze stillegge, net of d'r iets op was. Wat ze wel deje d'r tege, de kouse kruiselings voor de bedstee hange. M'n vader die had krulle. Dan zeje ze wel is voor de gek tegen 'm: "Heb de nachtmerrie weer in je haar zete?"
Van nachtmerrie heb 'k ook al wol oln prootn heurd. Op Drente in de zandstreekn. Dan zaten de moanen van 't peerd in de ware. Dat zol duvel 's nacht doan hebben.
In m'n schooljaren heurde da wel is. De paarden hadden de nachtmerrie. De mensen hadden 't ook.
Maren. De maar dringt 's nachts de koe- en varkensstallen binnen, en berijdt er de dieren. De beesten rukken zich los van hun kribben en rennen, in dolle angst, door den stal. Het is een leven als een oordeel. Den volgenden morgen liggen ze er bebloed en bezweet bij neer. De maar kon ook de menschen kwellen, door ze 's nachts te berijden. om 't af te...
Ek by de minsken kaem de nachtmerje. In nachtmerje kaem troch 't slotsgat en socht it bêd fan 'e minsken op. De minsken setten de toffels achterstofoar foar 't bêd en hâldden de kaei yn 't slotsgat. De minsken bestruiden har mei moal. Dan bleauwen de nachtmerjes op 'e minsken sitten en koenen se der net wer ôf komme. Fan 'e sawn famkes út ien húshâlding...
Nachtmerrie kennen paddie mensn kriegn; ik zel joe dr wat van deurgeevn, wat andern mie ook verteld hebben. Zo mout er vrouw woond hebben, dei dr fiks last van har; as ze op bedde lag, kun ze gien woord uutbrengen en wur ze hielemaal stief. Umdat gien mens heur helpn kun, bint ze naar n pater goan. Die gaf ze n middel met um de nachtmerrie te weern en...
In nachtmerje, seinen se froeger, wie in frommeske.
De minsken hienen Yn Broek froeger de kaeisgatten ticht, fanwege de tsjoensters en de nachtmerjes.
[Nachtmerrie bij mensen:] Als iemand 's morgens kwaad was.
nl.verhalenbank.126712
In nachtmerje wie in frommeske, dat de minsken in soad lêst oandie. Men koe har keare troch de toffels achterstofoar foar 't bêd to setten.
Ien fan sawn susters wie in nachtmerje. De nachtmerje kom by minsken en by hynders. By minsken setten se de toffels achterstofoar foar 't bêd. Dan kommen se net by har. By hynders hongen se wol in sichte boven de rêch. De nachtmerjes makken moaije flechtsjes yn 'e moanjes fan 'e hyns.
Froeger hienen de minsken liemen flierren. Om 'e nachtmerje net by har to krijen setten se de klompen achterstofoar tsjin 't bedsté oan.
In nachtmerje wie in frommeske dat oare minsken pleagje moest. Se kom meastal troch 't kaeisgat. Om har to kearen die men duvelsdrek ûnder 'e drompel en de toffels omkeard foar 't bêd.
As der sawn famkes yn in gesin binne, dy't elkoar opfolgje, sûnder dat der in jonge tusken is, is ien fan dy famkes in nachtmerje. In nachtmerje kin altyd yn 'e hûs komme, se kin troch alle gatsjes. Sa komt se by de minsken op bêd. Dy kinne har dan net forroere. Se wolle roppe, mar se kinne net. Dan hat de nachtmerje har yn 'e macht. Men docht de toffels...
nl.verhalenbank.37881
In nachtmerje, seinen se froeger, wie in frommeske. Hja knypte har slachtoffer de kiel ticht. Us heit sei soms: Mast altyd de toffels sa delsette foar 't bêd, dat se der net samar ynstappe kinne, dus mei de hakken nei 't bêd ta.
Mit de peerden was ook wel eens wat. Dat hef mien voar zulf nait mitmoakt moar weer heurd van ollere mensn; dat is nou al over honderd joar leden. Dei hail olle mensn zeden dat er nachtmerries bestunden. Dei kroopn s nachts deur sleudelgoatn of glievn en klommen op de peerden. Zai klattern bie de moanen omhoog, woordeur de daiern den vlöchtn in de moanen...
Ien fan 'e sawn dochters út in gesin is in nachtmerje. De nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e huzen. Hja komt yn 'e nacht by de minsken en klimt by har op. Hja bigjint by de fuotten en komt op 't lêst by de hals. Men heart har faek wol oankommen. Set men de toffels mei de hakken tsjin 't bêdsket oan, dan komt se net by jin, wol men ha. Moal struije op...
nl.verhalenbank.38523
131. Vroeger gleuve de minse aan de nachmeer. As ze dan ien bed leie, ien de bedstèèj, en ze kregen 't dan benauwd, dan zeie ze: "De nachmeer het mien weer". Daor harre ze schrik veur. Wanneer ze 's aoves nao bed ginge, eer ze dan ien de bedstèèj ginge, zatte ze de klompen altied met de neuze niet op 't bed aan, mao net andersum, van 't bed af. Dan kon...
27