Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
371 results
Dutch Keywords: man
Het spookhuis van Monster aan de Wilhelminastraat, wat de laatste tijd vaak in de media is geweest ivm de relletjes rond de extreemrechtse krakers, is gebouwd in 1928. Al snel na de bouw ontstonden geruchten dat de bewoners werden geconfronteerd met spookachtige taferelen. Een aantal voorbeelden zijn; - door het huis vliegende tafels. - lege bierglazen...
nl.verhalenbank.49050
Op 'e wei fan Eastemar nei Sumar (de Sumarrewei) spoeke altyd in man mei in koe. Nageat hiet dy man. Dy man is dêr formoarde woarn.
nl.verhalenbank.19791
Auke Roanes fan Eastemar hat op 'e Parsingel in wyt hynder spûkjen sjoen. Der siet in mynhear op mei in wyt befke foar.
nl.verhalenbank.21813
Voor het volgende verhaal moet ik u meenemen naar de z.g. 'Tempel', een klein wijkje gelegen tussen Eindhoven en Nuenen. Of liever gezegd, tussen Tongelre en Nuenen. Want in de tijd dat dit verhaal zich afspeelde was Tongelre nog een zelfstandige gemeente en viel het nog niet onder Eindhoven. Dit verhaal moet zich honderden jaren geleden afgespeeld...
nl.verhalenbank.49829
Yn it hûs, dêr't earder Bange Tryntsje yn wenne, wenne letter myn dochter en skoansoan Binne. Om tolve à ien ûre yn 'e nacht kom dêr altyd ien oan 'e achterdoar ta. Dan bigoun de doar to rinkeljen. Binne gong der dan ôf om to sjen, mar der wie noait hwat.
nl.verhalenbank.21760
De hekke by it slot fan âlde dokter Bontekoe yn Hurdegaryp stie altyd iepen. Die men him jouns ticht, de oare moarns stie er wer iepen. Doe wie der us ien, dy sei: "Dat wol 'k us ûndersykje." Hy die de jouns de hekke ticht en hâldde dêr de wacht by. "Der mat in rare duvel komme," sei er, "dy't my hjir wer wei krijt en dy't de hekke iepen krijt." Mar...
nl.verhalenbank.22912
Hjir hat ien wenne, dy hat us in pleachbeest troffen op it Wyldpaed. It beest hie him hyltyd de tosken sjen litten en hy koe net fan it beest ôfkomme. Hy wie deabinaud.
nl.verhalenbank.22001
Foar it Jan Koartslân wienen se ek altyd hwat skruten. Dêr hat in man him ophinge en sy sizze ek wol dat de duvel him dêr de holle omdraeid hat.
nl.verhalenbank.32809
Yn Sigerswâld (ûnder Garyp) wie in dobbe yn 'e kampen foar Siger Hoekstra. Pim fan Syberens Baeije seach altyd in âld-minske út dy dobbe kommen. Dy woarde ek sa wer wei.
nl.verhalenbank.22789
Pake (oan 'e frou har kant) bihandele beppe net bêst. Trije dagen foar syn dea seach er beppe op 't fuottenein. Doe wie beppe al jierren wei. Letter kom heit by 't bêd en doe sei er hyltyd mar: "Leave memke, leave memke."
nl.verhalenbank.22923
Jehannes de Meer hat it wite hynder op 'e groubalke sjoen, doe't er slepte yn 'e skuorre mei de keppel yn Aduard (?). Hy hie 't tige dúdlik sjoen boppe him. It spoeke dêr altyd om, wie 't sizzen en Jehannes wie stjerrend binaud west. Hy kom fan Houtigehage.
nl.verhalenbank.25681
By Wilco wienen twa skiep. Dy spoeken dêr jouns en dan wie 't ien en al gerattel. Dêr wie jildskuld. Dy skuld woarde bitelle en doe wie 't spûkjen dien.
nl.verhalenbank.32468
Yn 'e Harkema spoeke in man, dy seach der krekt út as wie 't fjûr. Dy kom noait ticht by de minsken.
nl.verhalenbank.24235
Heit kom us op Koatstertille. Doe kom er in hiele grouwe houn tsjin mei greate gleone egen. Hy hat noait witen hwat dat west hat.
nl.verhalenbank.22736
Froeger wie dizze wei hjir net, dêr't wy nou oan wenje. Doe moest men it spoar del. Op in kear soenen heit en dy to sûkerij-dollen. Doe wie er by de oerwei, dêr't nou de flikkerljochten binne. Dêr hie hwat west, mar heit hie net sjen kind, hwat. Mar 't wie troch de grindstiennen hinne gien en de grindstiennen hienen der nei stoud.
nl.verhalenbank.29528
Pake dy kom us op in joun fan Drachten. Hy soe wer nei de Kompenije ta. Doe seach er op 'e Schwartzenberchloane in wyt ding foar him útsweven. It wie in hiele kamp lân fóár him. Doe gong it oer de wyk en fuort wie 't.
nl.verhalenbank.22181
Op 'e Oene-Hindriksreed spoeke it. Guon hienen dêr wol ris hwat sjoen. Alde Hinse hie syn boadskipkes dêr ris forspile. Dêr hie hwat west, doe wie Hinse fan binaudens útnaeid. "Doe bin 'k de oare kant omflein", sei er. "Gean der moarnier mar hinne om to sjen." Doe hie syn doekje mei boadskippen dêr noch lein. Guon hienen dêr ris hwat lâns fleanen sjoenen.
nl.verhalenbank.25412
Op Zuiderwoude spookt het weer. Een mijner overleden patiënten, een ruwe man die altijd erg vloekte en om God noch Zijn gebod gaf, levert hem dit. Het komt omdat zijn geest geen rust kan vinden.
nl.verhalenbank.8811
S.R. een 19 jarige vrouw uit Almere Buiten had een geest in haar nieuwbouwwoning in de Seizoenenbuurt. “In mijn huis is soms een huisgeest. We weten niet van wie hij is, want het is geen familie van ons. Ik zag hem op een dag dat ik gewoon mijn tanden wilde poetsen. Er stond een grote zwarte gedaante voor de wasbak. Ik was niet bang voor hem, het voelde...
nl.verhalenbank.49162
As der yn de Ham ien goed siik wie, dan moest er nei 't sikenhûs yn Ljouwert brocht wurde. Tseard de Vries fan Droegeham hie in omnibus, dy brocht sa'n siken dan nei 't sikenhûs ta. Mar in pear dagen letter dan kom sa'n siken-ien meastal to forstjerren. Dan moest it lyk der wer wei helle wurde. Dat wie Tseard syn wurk ek, mar dan moest er in help út 'e...
nl.verhalenbank.20364
378