Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
2,722 datasets found
Dutch Keywords: heks
E: In n biebel steet toch ok wa in, dat de geestelikheid dee krig toch ok wa de macht um duwels oet te drievn, ja dee macht kriegt ze ok. Dochter: Ja en no ja, ik verget nooit, dat da'w n keer bie tante Hanna, dat oom Herman n keer zea, oons Hanna zöt der mangs oet, et is mangs heelmoal vot en toe, no ja, toe brein ik dat almoal an mekaar en doe deank ik,...
jongedame: Hier is ok wa eerder nen man west noar Witbreuk vroagn. E: n Grootn Kristen, nen grootn keerl. J: met nen board. E: dan is t nen aandern west. J: Dat is a n paar joar, n paar joar, no ja, twee joar of zoa. Wit: en dee hoondn begonn te bietn en dat means keann .. t was natuurlik, ik keann t wa, mer ik nich zegn, derstek dat is t, zoavöl kon zik...
nl.verhalenbank.128606
Wil: Zeg Leida, wat bi'j van hoes oet katholiek of protestant? Wit: Ikke katholiek. E: Katholiek, ie hebt ok wa es mangs heurd van dee pasteurs, pasteurs dee meer kondn as normaal? Wit: Nen pastoor? Doar he'k nog nooit zoavöl van heurd, ik wet wa, dat za'k oe dan nog wa evn verteln: mien moor was doad en dee andre kinder warn almoal groot, mien moo is...
Wil: Dat verteln grootvader owwer n Hofmeier, ja dee waarn eargns henwest en ophaaln met de waag en doe n Hofmeier. Grootvader zear, het was net of ze rong tusschen de waag in de raar wördn stokn en de peer kondn nich meer vedan. Wit: Warn goan stoan. E: Mer gelöaw ie ok wa, dat n peerd meer zöt as n meanske? Wit: n Peerd, joa dat wet ik ok. n Peerd zöt...
Ben Kleissen: Van zwartn Dieka van dee kat? Kl.H.: In de Weiteman. Dat was duur n duwel bezet. n Een gelöaft en n aander gelöaft nich, mer dee beest kwam aait ontzettend op n biester, dee stundn te triln in n stal he kon d’r niks met beginn, niks met beginn, d’r was n paar moal ne zwarte kat op del west, dat was ne kat dee van de ene koo op de andere koo...
nl.verhalenbank.128495
Kl.H.: D’r was es nen keerl en den was dreeneegntig joar, dreeneegntig, ik zeg: hes doe d’r nooit was van heurd. Ja, zeg he, ik heb t wa es heurd. Den har vrower venground van ouns en dee zoln d’r aajt moal hen op de visite, mer ouns Hanna, den löap zoa hard nog nich, met gungn d’r toch moal hen en doe kwamn wie dan doar en doe hadn ze doar koffie kregn,...
RK: Wel eens gehoord van een vrouwtje dat hier voor heks werd aangezien? HR: Berendina...die woonde hier toen een eindje verderop. Het trapje is er nog. Die vrouw die was vroeger waarzegster. Berendina. Dine meu. Dine meu zeiden ze altijd. Die was waarzegster. Dan heb je verschillende. Ze heeft vroeger ook voorspeld dat eh ja, dat eh...schepen, vroeger,...
Een vrouw wordt als heks herkend door in haar voetspoor te lopen Mijn grootvader vertelde me dat ie eens een vrouw als heks ontmaskerd heeft door gewoon in haar voetspoor te lopen. De heks keek eerst eens om en bleef toen als genageld staan. Ze kon precies niet meer verder. Ik ben toen maar gaan lopen, want ze leek erg kwaad te zijn.
54. Mien vader die ging met een stuk of vijf zes Diemse völ smele sni'je. En toe ware ze ien een wei, mao dat moch niet van den boer. En toe moezze ze wachte, want zi'j konnen ok niet zien, tot 't lich was. Mao toe was den olden Prul die was ter bi'j en die zeit: "Jonges, wille gillie mien Henske is zien?" Toe zeie ze: "Och gek, olde keal, dat könt gi'j...
As men trije krúskes op 'e wei set, kin de tsjoenster jin net pakke. Men mat noait trije kear achterelkoar 'ja' sizze op hwat in tsjoenster jin freget, hwant dan hat se jin yn 'e macht. Hat men in koarste roggebrea yn 'e bûse, dan kin gjin tsjoenster fet op jin krije.
nl.verhalenbank.24062
Het is bij ons in huis gebeurd te Marrum. Overdag was er een koe geslacht en die hing in de slagerij. s Nachts is de kat er waarschijnlijk bij geweest, want ik zag de andere dag, dat er van het vlees gesnoept was. Een nacht later hoorde ik weer iets in de slagerij. Zou de kat opnieuw aan het smullen zijn? Ik mijn bed uit en naar de koe. Wat zag ik? Twee...
nl.verhalenbank.46181
It barde jierren lyn yn Zevenhuzen ûnder Burgumerheide. Dêr wennen Tsjitse en Kei (Boonstra). Op in kear soe Kei de aeijen ophelje, mar de hinnen seinen: "Wy lizze hjoed net." Doe soe Tsjitse de kou melke, mar de kou kearde him om en sei: "Ik jow hjoed gjin molke." Tichteby wenne in tsjoenster, dat wie Jantsje. Jantsje hie in winkeltsje. Dy krige de...
nl.verhalenbank.36472
As men hwat fan in tsjoenster oannimt, mat men it noait hielendal opite. Men mat der in hoekje fan oer 't linker skouder smite, dan komt der jin neat fan oer.
Myn groatmoeke fan Holwert gyng eens feur haar kiend naar Wopke. 't Kiend had kransen in 't kussen. Wopke sei tegen moeke Tryntsje: Hier heste goed, mar dû moest it an deze kant by dy houwen. En aan die kant moestû niet ien passeare laten, omdat dan dat fleske met goed der an gaat. Ik warskou dy Tryn, denk aan dyn naaste familie. It waren haar mans vader...
Stammerige Harm fan Twizelerheide wie in tsjoenster, seinen se. Hekse-Harm seinen se ek wol. Hy koe him yn in kat mei gleone egen foroarje, seinen se. Hie ien krinten om 'e mûle of in seare holle, dan wie sa'n ien bitsjoend. In bern dat bitsjoend wie hie in krâns yn 't holkessen. Dy krâns woarde der úthelle en opbrând. Earder woarde 't bern net better. By...
Vroeger had je in Zwammerdam een tol. Daar zat de toverheks. Ze was waarzegster en ze had een snoepwinkeltie. Maar as d'r iemand voorbijging, die de tol niet wilde betale, dan liet ze 'm stilstaan. As die de tol betaald had dan kon die weer verder. Een soort hypnose.
Janne Heabel har mem wie ek in tsjoenster. Op in nacht woarde har man wekker, doe lei der in pânse njonken him op bêd. Hy tocht: Hoe kin dit en hwer mei myn wiif wêze? Hja wie der op út to tsjoenen. Doe ha se har ûntmaskere. Hja hat in bern deatsjoend. Dêr hie hja dy nachts west. De man stuts de pânse mei in mes dwarstroch. 't Wie allegear wetter. Doe't...
nl.verhalenbank.28664
Alde Bearn van der Woude fortelde: "Ik en myn faem wienen togearre by de Bearnewyk yn Drachtster Kompenije. Wy makken plannen om to trouwen en dêr praetten wy oer. Der wie iderkear in lyts katsje by ús, dat sei: - Miau - miau. Ik skopte him yn 'e wyk. Fierder wie der net in minske. De oare deis kom Rikele Myt by my en sei: 'Soa, soenen jim ek trouwe?' Net...
nl.verhalenbank.23725
Rikele Myt biwearde, duveldrek moest fan in tsjoenster komme, oars holp it net. Rikele Myt hie in freeslik gesicht.
Heks wordt kwaad als men zijn hand hoger plaatst dan die van haar Als een heks je aangeraakt had, moest je ervoor zorgen onmid-dellijk je hand hoger dan de hare te plaatsen, want anders was je behekst. Als je dat deed, was de heks wel niet goedgezind, maar dan had ze je toch niet in haar macht en dat was het voornaamste.
0