Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
9 datasets found
Dutch Keywords: geslachtsdeel
Wit: En doe zat de waag dan vast, dat wee'j wa en doe woln ze dan met de schoap noar t maark, de schoap gewaschet en viefteen, eerst mooi wasschen en dan mosn ze noar t Ven loopn, Vreeznven, noar t venmaark en doe warn ze mooi wasschet en doe hebt ze hem rood maakt, wel at ze met kondn nemn morgenvroo, dat mos dan vroog gebuurn, want dan bi'j nog nich zoa...
nl.verhalenbank.128615
Der wienen in feint en in faem, dy tsjinnen togearre by in beppe. Dy beppe hie buorkerije. De faem makke altyd de feint oerstjûr. Mar as it safier wie, gong 't altyd oer. Dan gong it fanke hinne en sei: "Ik wyt in moai grapke." Hja boun de feint oan 'e hekke fêst. Dan helle se him it spul út 'e broek en dan klaeide se har neaken út en gong flak foar him...
nl.verhalenbank.28460
De hygienische broodbezorger. Der wie in bakker, dy gong by de streek to suteljen en sa kom er ek by in frou yn 'e hûs. Hy hie in eintsje byntjern ta de gulp út hingjen. De frou seach dat wol, mar hja praette nergens oer. Mar op in kear koe se har nijsgjirrigens net langer bidimje. Doe sei se: "Jo ha dêr altyd in eintsje byntjern ta de gulp úthingjen....
nl.verhalenbank.28174
Der wie in soldaet by 't garnizoen, mar dy rekke fordwaeld. Hy koe 't paed net wer fine en 't woarde al tsjuster. Hy moest ûnderdak ha foar de nacht en doe seach er ergens in tige moai hearehûs stean. Hy tocht: "Dêr mat ik mar ris op los." Hy kloppe oan en doe kom der in moaije dame foar. De soldaet sei: "Mei ik hjir fannacht ek sliepe?" Doe sei dy dame:...
nl.verhalenbank.28400
Aan de handen, schoenmaat en/of neus van een man kun je zien hoe groot hij geschapen is.
nl.verhalenbank.49152
Der was een man, die was voor de duvel. Moar de duvel had seid, as hy hem een vogel kon aanwizen, die hij niet kon, dan was hij frij. Doe het die man in old wiif uutboeid en hy het haar met stroop besmeerd. En doe rolde hij haar in de feer. Doe leek it op een vogel. Doe kwam de duvel en hy het dy fogel gesien en hy kon hem niet. En doe skoat hy der op....
nl.verhalenbank.25850
Der wie in âld-wyfke ûnderweis. Doe bigong de loft hiel bot op to setten. Hy woarde sa min, dat it âld-wyfke tocht: "ik mei wol even skûlje"; en hja krûpte ûnder in hagebosk. Even letter bigong it al to reinen. Dêr kommen ek in kikkert en in mûs oanstappen. De kikkert sei tsjin 'e mûs: "Ik wol hjir in ûnderdak sykje." Doe krûpte de kikkert ûnder 't...
nl.verhalenbank.28320
1145 ¶ Het vi. capittel. "Veel luden spreken van die witte febres, die luttele weten wat si seggen. Si sijn quader dan dobbel quarteyne. Nochtans soe machmer af ghenesen met een soppe te maken in Sint Joris vat."
nl.verhalenbank.29118
De duivel op vrijersvoeten De waard van een herberg in de Friese Wouden had een beeldschone dochter. Aan klandizie leed hij dan ook geen gebrek. Elke avond verdrongen de jonge kerels uit de buurt zich om de tap. Er waren er genoeg die een oogje op haar hadden en daar geen geheim van maakten. Maar als er een te aanhalig werd, zei ze: "Ik trouw met de...
nl.verhalenbank.9550
2