Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
658 datasets found
Dutch Keywords: geluid
E: Ik heb wa es mangs heurd, dat een wel at dat van te vuurtn zöag en at den der hen gung en he höl de haand der an an n post, at t dan woarm was, dan gebuurn t rap, wat t koold, dan kon der nog wa nen heeln zet owwer hengoan, vuurdat dat hoes zol ofbraandn. Wit: Ja, dat weet ik nich, mer doar heb ik t fiene ok nooit van heurd. Zoo deadn ze t en zoo was...
nl.verhalenbank.128614
H.E.: Doa he’j ok van die verhaaln, dat ze in de tookomst wat könt zeen, met doadgoan en zoa, dat ne oel ... E.M.: A’j nen palmbos bie t hoes hebt en doar zatn van dee uulkes zatn doar in. Dan ko’j net verteln was wis, mer dan gung der en doad, ik heb verschilnde moaln, oons moder ok, nich, en dat ding dan moal schreewde en jaagn hem dan vot, nich, H.E.:...
nl.verhalenbank.128529
H.E.: Ik heb ok wa, Eduard, heurd, as t precies midn onder de mis, he, onder de consecratie, wanneer dan de klokn luudt. E.M.: Dan stearft der een. H.E.: Is oe dat ok wa es passeerd? E.M.: Dat is ok wa mangs oetkömn. G.M.: Doar he’k t es moal met ouns vaar owwer had, doe den nog lewde, wees wa, en den har t der es moal met de pastoor owwer had, wees wa,...
nl.verhalenbank.128531
[Kleissen:] t Is nog nich zo lang liedn, het is zo’n joar of dree, veer, he’k zölm wa verschillende dinger zeen, mer woar’w doar wont en dat is wa heel typisch en doe ha’k nen jong, ie kent ‘m wa, he koomp van W. bie Mekkelbearg hen, doar he’j ok nen weenkel van Hommels, he hef nog bie te Coat wearkt op t fabriek. Klaassen: Joa den is a dood. Kleissen: Is...
nl.verhalenbank.128507
De frou fan Melle van der Wal, dy't nou op 'e Tike wennet, wenne alear op 'e Harste. Dêr hearde se op in nacht tige klear dat der timmere woarde. In skoft letter kom der op dat plak in herberch to stean. Dat wie it nije café fan Teunissen.
nl.verhalenbank.33250
Us heit kom op in nacht thús, doe hearde er skoan dat se allegear oan it braekjen wienen. Teake syn slach koe hy der skoan út. En dochs leinen wy allegearre op bêd.
nl.verhalenbank.15526
By de Wopkepoel yn 'e Harkema stie in hûs, dêr wenne âlde dôve Tryn yn. Op in joun stienen wy bûten, ik mei noch in pear maten - 't wie noch fóár myn trouwen - doe gong it dêr hiel bot op in timmerjen. Wy hearden it dúdlik. Even letter is dêr in nij hûs kom. Der kôm Fokke fan Mekke Nicolai yn to wenjen.
nl.verhalenbank.33287
Duivel op bezoek Ik he ok dikzat heure vertelle. D'n duivel kwaam ok, zinne ze. Da waar bij die ouw miense - daor moete ok eigeluk zèn hè, veur die verhaole. Mar da zinne ze dan altij, as er bij mekaor waore. Dan rammelde-n-ut en dan zinne ze: d'n duivel kwaam ok. Da geleufde die mense, en d'r zèn d'r ok, die da migemaokt zouwe hebbe.
nl.verhalenbank.41605
In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie, en krekt oer in houtsje roan, woarde der roppen: "Bist dêr?" "Ja", antwurde hy. Hy roan oer 't hout, hy seach ûnder 't hout en rounom om him hinne, mar der wie nergens hwat to sjen. En doch hie die stim flak by him west. Hy wie skruten...
nl.verhalenbank.15532
[TM vraagt over klopgeesten.] Michael: Ja, van glaasje draaien enzo... TM: Ja? Hoe gaat dat? Mich: Je [...] meestal een glas hè, je wordt er helemaal gek van. Ik zal het niet doen, maar zo'n kennis van mij, die is ook helemaal gek daardoor geworden. Hij [...] eerst in een glas en dan ging hij zo draaien, en toen had ze in d'r hoofd, toen zei ze dat ze...
nl.verhalenbank.18599
Hjir oan 'e Bethlehemsreed hearden guon ris yn 'e nacht dat it op in timmerjen gong. Letter kom der op dat plak in hûs to stean. 't Wie foartjirmerije.
nl.verhalenbank.28328
Yn 'e droom hear ik faek in stem. Dy dielt my dan it ien of oare mei. Dêrtroch wyt ik fan alles, hwat der gebeure sil. Ik haw trije beppesizzers, dy moesten alle trije in pop ha. Dy stem sei tsjin my: Twa derfan dat wurde jonges. Se komme allebeide Anders to hiten. (Ik wist net dat de heiten fan 'e manlju beide Anders hieten) Tsjin 'e trêdde beppesizzer...
nl.verhalenbank.21442
Op de Harste stiet in hûs: It earrebarrenêst. Dêr hearden se froeger alle nachten de tsjerne gean. En dochs wie der neat.
nl.verhalenbank.25630
To Surhuzum wienen guon dy hearden timmerjen en smiten mei balken. Mar der wie neat to sjen. Doe seinen se: "Dêr komt grif in nij hûs." En 't wie ek sa. De pleats fan Jan IJes waerd dêr letter boud.
nl.verhalenbank.27782
Op in kear hearde Likele de Hoop dúdlik dat der kapt woarde yn 't achterhús. Fuort dêrnei kaem syn frou to forstjerren en doe kapten se op 't selde plak yn 't achterhús strie, om dat yn 'e kiste to lizzen. Dat wie krekt itselde lûd, dat er heard hie.
nl.verhalenbank.33668
Pyt Felkers wennet yn Koartsweagen. Hy siet ris in kear yn 'e trein mei in stik of trije oaren. Hy wie wakker oan 't swetsen en opskeppen en flokken dat er die! Hy sei: "Ik wol de duvel joun ûntmoete!" Yn Akkrum stapte er út 'e trein. Dêr moest er de polder yn - Doe't er op 'e rykswei kom seach er dêr in swart ding. Hy moest doe noch in ein rinne. Oan 'e...
nl.verhalenbank.27621
Boeman Bij ons algemeen 'Beukél' (Beukérel) iets waarvoor men kleine kinderen bang maakt (des avonds). Hij is een zwarten groote man, met ketting om, en geeft een dof rommelend geluid. Hij spookt overal langs de huisdeuren.
nl.verhalenbank.35543
2. Mien moeke zee es teegn mie, ik was nog n kwoajong: “Goa es eevn noar boetn en tik teegn t roam.” Ik vruig, woorom. “Goa hen jong”, zee ze. Ik klopde n poar moal aan t glas en kwam weer binnen. “Het klopt”, zee t oal, “t zulfde geluud heb ik vannacht ook heurd, zel wel wat op handen weezn.” En zo was t. Nait al te laank loater wur es s nachts op de...
nl.verhalenbank.46220
Froeger wienen der gjin wekkers en ek gjin horloazjes. Dan tikke it achter it bêdsket en ek wol ûnder 'e weech. Dat wienen de wylde horloazjes! "Dat binne de wekkers woarn," sei ús mem, "dy't nou op it bêdsbuordtsje stean." (foartsjirmerij)
nl.verhalenbank.33867
Yn syn eigen hûs gong it ek op in timmerjen yn 'e nacht, sûnder dat der hwat to sjen wie. Hy koe 't him net bigripe hwat dat wie. Letter woarde it hûs fortimmere.
nl.verhalenbank.17721
3