Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
37 results
Dutch Keywords: geest
0, vroeger was d'r nog een vent. Die woonde in de Achtersloot. En toen wier de begrave en toen ze terugkwamme van de begrafenis, toen zat ie bij de haard. Toen hebbe ze 'm opgepakt en naar de Amersfoortse hei gebracht. Dat was al vijftig jaar geleje. En hij mocht ieder jaar een hanetree vooruitkomme. 't Was een tovenaar! Hij kon nooit wijer weer naar huis...
nl.verhalenbank.72708
Je had hier in Langerak vroeger een tovenaar, Aai de tovenaar. Hij was een liefhebber van vogels. Hij kwam altijd fluitend de kamer binnen. Dan keek die eens naar de vinkies. Nou woonde d'r hier in de buurt ook een vrouw, die een bietjie lichthoofdig was, een bietjie bijgelovig. Affijn, Aai die komt daar binnen en die vrouw wordt niet goed bij d'r hoofd....
nl.verhalenbank.50943
Er zijn in Somalië magische genezers, die zouden kunnen praten met de geesten. Het zijn soort tovenaars en vooral vrouwen geloven erin. Het is echter allemaal onzin en bijgeloof.
nl.verhalenbank.45755
Skoanheit handele yn lytsfé. Hy kom us by minsken op 'e Tike mei hinnen. Goed soun? frege er oan 'e man. En 't wiif ek? Né, 't wiif leit op bêd. Is se dan siik? Né, mar de geest dy sweeft, dy is der op út. As se aenst wer thúskomt en sy set thé, dan matte jo net drinke, hear. Ik sil wol wizer wêze, sei skoanheit. Hy seach mar gau, dat er fuortkom, hwant...
nl.verhalenbank.12232
Mien pabbe is ook seldoat west en in dainst hef hai n staark stuk zain. Doar was aine van de seldoatn dei wind moakn kon. Ze wazzen mit stel in t veld west en toun har den dei seldoat zegd: "Zel ik t es waaien loatn in dei boom?" t Was bladstil west. De andern vonden dat ja wel goud. "Kom moar hier", har hai zegd, wie goan op n ofstand stoan, moare... ie...
nl.verhalenbank.43148
RK: Wordt er in de Russische gemeenschap ook geloofd in spoken en geesten? Is dat ook een bepaald verhaaltje? V: In een bepaalde leeftijd wel, ja. Jonge kinderen Als je jong bent. Tot misschien twintig jaar oud, geloof jij wel. RK: Maar spoken he? V: Spoken. Hm. Ja. Wij hebben, eh...dit jaar, in[de] zomer hadden we een Russisch kamp georganiseerd bij...
nl.verhalenbank.43535
MOEDER MOEST STERVEN Bij Broek in Waterland lag het Belmermeer en daar op de dijk draaide een molen. Daarin woonde een moeder met haar dochter en omdat die dochter verkering had, kwam haar vrijer elke zondagnacht bij haar opzitten. Nu moest hij altijd voor twaalf uur de deur uit en als hij dan op de weg wandelde, liep er een kat als maar langs zijn benen...
nl.verhalenbank.12783
Van de boelschappen des Doctors Fausti; in het 19e ende 20e jaer synder belofte. ALS nu Doctor Faustus mercte dat de jaren zijner verschrijvinghe ende overgevinghe van daghe te daghe haest ten eynde wesen soude, so begost hy alle daghe langhst om meer een beestachtich leven te voeren. Ende hy ontboodt tot hem seven duyvelsche succubas, dewelcke hy alle...
nl.verhalenbank.72351
Van eenen schat die Doctor Faustus ghevonden hadde; in het 22e jaer synder ghelofte. OPdat den duyvel zijneerfgenamen niet en soude laten ontbreken, so wijsde den geest Mephostophiles Fausto in een oude capelle, die ingevallen was, een half mijle van Wittenberch ghelegen, in dewelcke dat in eenen kelder eenen verborgen schat was, waernaer dat Doctor...
nl.verhalenbank.72352
Hoe dat hem Doctor Faustus in den tijdt, doen hy niet meer als eene maent meer te leven en hadde, ghequelt heeft ende over syn duyvels wesen ghejammert ende ghesucht heeft. DEn tijt van den voorszeyden Doctor Faustus was nu schier ten eynde gheloopen, sodat hy tot in de leste maent van zijne toegeseyde XXIIII jaren gecomen was, in dewelcke dat hy hem den...
nl.verhalenbank.72356
Ik haw ek yn Dútslân wurke, yn Glättbeck(?). Ik wie dêr yn 'e kost. Wy wienen mei ús trijen fan kostgongers. Ien fan dy mannen koe mear as in oar. Hy frege my: "Hwa fan dyn neiste famyljeleden dystû kend hast, is it langste dea?" "Myn beppe", sei 'k. "Woest dyn beppe noch wolris sjen?" Ik wist eins net hwat ik dêr op sizze moest. "Dû kinst har komme to...
nl.verhalenbank.27937
Een vraghe van Doctor Faustus aen zijnen geest Mephostophiles. NAerdat Doctor Faustus dese voor-verhaelde grouwelicke oncuyscheyt met den duyvel bedreven hadde, soo gaf hem zijnen gheest eenen grooten boeck in de hant, daerinne dat alle tooverye ende alderley nigromantye beschreven stant. Daerinne dat hy hem neffens zijn duyvelsche houwelick verlustighen...
nl.verhalenbank.72296
Doctor Faustus toovert eenen ridder eenen hertshoren op syn hooft. ALS nu Faustus, ghelijck gheseyt is, den keyser zijn begheeren volbracht hadde, soo heeft hy des avents, also tvolck na thof ter tafelen ghinck, op een lene ghelegen om tvolck te sien uut ende in gaen. Ende Doctor Faustus siet tegens hem over, int huys der ridders, datter een lach en...
nl.verhalenbank.72320
ALs nu Doctor Faustus van godtsalighe vraghen gheen andtwoorde meer van den gheest ghecrijgen en conde, soo moest hijt alsoo daerby laten blijven. Ende hy beghoste daernaer almenacken te maken,aant. want hy was doen-ter-tijt een goede astrologus oft almenackmaker, wel ervaren, ende van zijnen gheest wel gheleert in de sterrenconste ende int beschrijven...
nl.verhalenbank.72306
Een vraghe oft disputatie van de conste van astronomie ende astrologie. ALs nu Doctor Faustus zijne almenacken twee jaer lanck gemaect hadde, so vraechde hy zijnen gheest wat dattet voor een gelegentheyt hadde met der astronomiën ende astrologiën, gelijck de mathematici te stellen plegen. Daerop antwoorde den geest ende sprack: ‘Daer gheve ick u alsulcken...
nl.verhalenbank.72307
Een vraghe van de gheleghentheyt der gheesten. ‘NU bekenne ick, mijn lieve Fauste, dat sulcx waer is als ghy seght, maer hoe ist doch met de gheleghentheyt der gheesten, overmits dat men seyt dat sy niet alleene by nachte, maer oock by daghe de menschen plaghen?’ Hierop antwoort Doctor Faustus: ‘Mits dat de gheesten de sonne niet onderworpen en zijn, soo...
nl.verhalenbank.72316
Een bejaarde zegsman uit Kloetinge, die ik Z zal noemen weet allerlei over een reeds lang overleden inwoner van Klaetinge, die weerwolven kon (Ik zal deze weerwolf A noemen). Z is bijzonder goed in staat o inlichtingen te geven, want hij heeft er, toen hij nog in 't gezin van zijn vader woonde, náást gewoond. Z deelt het volgende mee: A heeft een tijdlang...
nl.verhalenbank.13259
Van vier tooveraers die malcanderen het hooft afhieuwen ende wederom opsetten, waerby dat Doctor Faustus oock tsyne dede. DOctor Faustus quam in de vasten tot Francfort in de misse, denwelcken zijnen geest Mephostophiles onderrichte hoe dat in een seker herberghe by de Jodestrate vier toovenaers waren die malcanderen het hooft afhouden ende die tot den...
nl.verhalenbank.72345
Doctor Faustus besprack hem met synen dienaer vanweghen syn testament. ALS nu het testament Doctoris Fausti volbracht was, so riep hy tot hem zijnen dienaer ende hielt hem voor hoe dat hy hem in zijn testament bedacht hadde, omdat hy hem altijt seer wel ghedraghen hadde ende zijne secreten niemant gheopenbaert en hadde. Daerom soo verre als hy noch yet...
nl.verhalenbank.72355
Van een ander aventure, dewelcke Doctor Faustus desen hertoge te gevalle gedaen heeft, doen hy een heerlic casteel op een hoochde getoovert hadde. ALeer Doctor Faustus zijn afscheet nam, so badt hy den hertoge dat hy doch eens soude willen met hem voor de poorte gaen, alwaer hy hem een casteel soude laten sien, twelcke hy desen nacht op zijn gebiet gebout...
nl.verhalenbank.72331
61