Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,343 datasets found
Dutch Keywords: boer
Wil: As no nog moal wier wis verteln van dee dree beume, kiek woar den haazn dan tusken kwam. At Hennie dat dan even opneamp. Wit: Mer den haazn kwam dan altied wier en doe hebt ze hem noakekn en doe was dat ok zoa, at der genne roete in dat glas mog zitn, gen glas in dee roet mog zitn. Den haazn mos doar vrij duur. Dan har he niks um kapot te maakn en...
nl.verhalenbank.128608
Ben Kleissen: Van zwartn Dieka van dee kat? Kl.H.: In de Weiteman. Dat was duur n duwel bezet. n Een gelöaft en n aander gelöaft nich, mer dee beest kwam aait ontzettend op n biester, dee stundn te triln in n stal he kon d’r niks met beginn, niks met beginn, d’r was n paar moal ne zwarte kat op del west, dat was ne kat dee van de ene koo op de andere koo...
nl.verhalenbank.128495
Spit brengen G.M.: Ja dee knecht van Scholtn möt dat doan hebn, den hef t spit doar op n Huunboarg bracht en den hef t peard bie zik had en tenminste zoa heb ik t wa es heurd verteln en doe hef he t spit hef he doar henbracht noa n Huunboarg en doe is het der tuskn oet goan, n Huun löaw’k noa met t haandbiel en doe is Schoolt zien knecht bie t Schoolt...
nl.verhalenbank.128541
Der hie by Jehannes Hinses in boer west fan Grinslân. Dy hie sein: Ik bin forlegen mei myn fé. Sa en sa. De man wie widner. It fé wie alris earder siik west en nóu wie 't noch slimmer. "Sjoch," sei er tsjin Jehannes Hinses, "'k ha hier fan 'e kij meinom." Jehannes Hinses biseach it. "Nou," sei er, "dìzze kou mast mar ris hwat koekjes jaen, dy wurdt...
nl.verhalenbank.24704
Je had hier vroeger een boerendienstbode en die wandelde in d'r slaap. Op een morge kwam ze vroeg d'r bed uit, zij naar de koeien om te melke in d'r slaap. Maar die boer, hè, die had de plank weggehaald. Maar omdat ze in de slaap wandelde, had ze dat niet in de gate. Ze loop 't water in. Maar volges de overlevering is ze toch weer veilig en wel...
nl.verhalenbank.72581
Hy wie boerefeint en hie de gewoante altyd let thús to kommen. Op in kear wenne er by in boer, dy hie dêr in hekel oan. Dat dy die de doar op slot. Mar de oare moarns lei Jehannes wòl moai op bêd. Hy wie der samar ynkom; fêste slotten joech er neat om.
nl.verhalenbank.37963
Van sommige gebeurtenissen zouden enkele personen voorteekenen gezien of gehoord hebben. (In den volksmond "veurspeukels" genoemd). Zoo hoorde ik van een zeer betrouwbaar persoon een pertinente verklaring, dat hij op een plaats, waar later de Noord-Oosten Waalspoor werd aangelegd, duidelijk een trein had hooren passeeren en dat toen van een in de buurt...
nl.verhalenbank.13619
In Stolk had je vroeger jare een vrouw, dat was een slaapwandelaar. 't Was een boerenmeid. Ze ging dikkels stijf vroeg melke en om bij de koeie te komme mos ze over een plank hene. Dan was ze dikkels al klaar voordat de andere begonne ware. Op een keer heb die boereknecht, die in 't land d'r naast melkte, voor de grap de plank opgehaald. Toen is ze...
nl.verhalenbank.70631
En dan had je ok nog zo'n soort toverheksen. Dat heb ik ok wel is gehoord. D'r ree een boer tusse Zuilichem en Brakel over den dijk en ineens gaat ie holderdebolder van de dijk af. Dat was bij die ouwe vrouwe. Want dat was een toverheks.
nl.verhalenbank.126359
Alde Knjillis Sytske har mem Tryntsje hie nei Jan Goaitsens ta west om molke. Doe't se oan 't âld tsjerkhôf ta wie, woarde se samar ynienen yn 'e sleat set. Alle molke wie fuort. Der mat in lykstaesje west ha, dy't se net sjen koe.
nl.verhalenbank.15903
Oh, wie môg’n ‘s äoms ok met nao de slachtvisiet, hen, bie ‘t Hessevoart, dat was ‘n groot los hoes en den har doa stôm’m um ‘t ding henling en doa môs’n wie ôpzit’n, dee lean ze na iede maol an um ‘t veur, mè at dee ole keals an ‘t vetel’n kwam’m, wie zat’n ok ‘n maolôp zonnen groot’n stôm en dan ging ‘t van speuk en wie heul’n oons, a’w nao hoes...
nl.verhalenbank.128374
Ne boer ging mee z'n paard en z'n wage over de weg. Ineens bleef 't paard stilstaan. Da was in de Kakhoek. En iedere keer as die d'r langskwam, bleef dat paard stilstaan. Want daar woonde een vrouwtje en die verdachte ze van tovenarij.
nl.verhalenbank.72754
Het Hèèmenken. Leu met zulverdreu - nich in de knippe, bedool ik, mer op 'n kop - hebt wal es heurd van de Hèèmenkes, zok rekken. Dan zölt ze ok wa wèten, dat 't 'n ra völksken was en mangs na strabant konnen wèè'n, a'j ze tègen harren. De Hèèmenkes won'n deepe, deepe, vot, onner in de grond, nog deeper as vrooten, en vake onner nen hoogen belt in de...
nl.verhalenbank.128406
De bargen krigen hjir froeger altyd duveldrek ûnder 'e trôch. Dan soenen de tsjoensters gjin fet op 'e bargen krije kinne.
nl.verhalenbank.27999
Ik bin mei de helm geboaren. Ik moest altyd alles sjen. Dat fornaem ik it earst, doe wie 'k toalf jier âld. Op in jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk as de soldaten brûke. Dêr kaem de molke yn. Op 'e weromreis wie 't skimerich. By de hoeke fan 'e Sânwei seach ik...
nl.verhalenbank.17682
Heites âlden ha fyftich jier, fan ôf 1850, buorke op ‘Eeskwerd’ by Easterein. Heit en mem ha dêr wenne oan 't 1917 ta. In omke wie boer op ‘Jet’ by Britswerd. Op in kear fortelde omke heit, dat er in bulte lêst hie fan keallesykte. Hy hie in duvelbanner komme litten om de sykte út it keallehok to bannen. Heit hie der ek lêst mei. De duvelbanner is doe ek...
nl.verhalenbank.50522
Op in oare kear soe Hantsje fan 'e pleats ride mei hynder en seas troch it lån fan Rein Klazes Hettinga, in âlde boer. Rein Klazes woe hem de reed forbiede. Hy gong op de sletten hikke hingjen. En hy woech der nochal yn! Hantsje stapte út, naem de hikke mei de boer der oan op en sette him oan de kant. Doe wer op seas en fuort.
nl.verhalenbank.50536
Yn 'e Rottefalle wenne Piter Scheper. Dy koe mear as in oar. Hy siet us by syn buorman yn 'e hûs en doe sei er: "Sjoch, al jou fé rint bûtendoar." 't Wie midden yn 'e winter en soks wie net mooglik. It fé stie op 'e stâl, mar de buorman seach syn fé ek tige dúdlik rinnen. Hy gong nei bûten ta, mar der wie neat to sjen. Alle fé stie op 'e stâl.
nl.verhalenbank.19678
"Er was eens een arme boerenfamilie. De familie had het moeilijk en kon met moeite iets op tafel krijgen. Uiteindelijk was het geld op. Hierop ging de boer naar de bakker. Van de bakker kreeg de boer meel op de pof. De volgende dag maakten ze er pannenkoeken van. Toen verscheen echter een kat bij de boerenfamilie. Het dier zei: "Meel haalt en niet...
nl.verhalenbank.30598
Yn 'e Koaten wenne in boer, dy syn frou kom to forstjerren. Op in kear gong hy de wei út, doe roan se njonken him. Hy sei: "Gean mar werom; ik wyt wol hwerst' om komste." Doe hat er datjinge dien, hwat er salang neilitten hie.
nl.verhalenbank.15730
2