42 datasets found
Place of Narration: Blankenhagen
De Kinner, dee unorig wäst sünd, hett he de Been tohop bunnen. Ridenbrügg is de ihrst Brügg achter Behnkenhagen, do hebben se bang! vör’t Späuken.
Anstickt hett he de Heuhümpels.
En hett Fuhr Sand halen wult. En Fru biddt em, ob he ehr'n korfsack vull sand neitbringen wull. Ne, sleiht ehr dat batz af. As he trüggführen deiht, möt he ranbögen na dat Hus. As he vör de dör is, breckt de wagen, dor liggt de fuhr sand vör de döör. Paepke Blankenhg 18.7.25
[12151] Hexen - An Menschen
tw. Oll Steinhorst un Brunsdörp na Wöppendörp to.
Mit de Kinner hett he so väl jagt. Wenn de groten Lüd' ut Blankenhagen Gest un Molt haalt hebben, denn is he unner de Brügg krapen mit de Lüd' ehr Pött un hett se dor vull makt (cacans), un hett 't ehr wedder gäben un seggt, dor süllens man mit hengahn. Mit den (Koh) Swanz hett he fägt (cf. antea)
[4598] Gälknoeker: Semp / Gest
Ik heff de Ollen vertellen hört: he hadd ümmer Semp maakt. (X aas Blankenhagen, 18.7.1925). Wenn de Kinner von' Koopmann Semp hebben halen wullt, hett he seggt, he hadd wecken to verköpen. Denn is he na sinen <barg ringahn un hett ehr de Kruken vull makt.
Se hebben den Gest affüllt un sik leihnt in'n Pott --- Gest ut de Moehl haalt -- ... Pott unner Brügg -- Dwallschheiten mit makt. -- Mit de Dierns hett he rümjagt un ehr dat Tüg von'n Liw räten -- (ss) -- Swanz as 'ne Koh. iam. -- Hadd de Köh an'n Swanz faatt, rundüm towt. Wenn he an' Barg ran wäst is, is he verswunnen wäst.
Wenn se Semp hebben halen wullt in de Kruk, hett he ehr de Buddel vull makt.
Wenn de Lüd' na Rostock führt sünd, dat is jo de negst weg öwern Swartenpost wäst, hett he de Lüd' fastmakt, hett se hollen laten. Is up ehren Wagen sitten gahn. (Maritus: -- een hett gor nich führen dörft, manne dree vier up eenen Wagen, denn hett dat ihrer gahn). De Lüd' hebben ihrst -- de groten Hunn' haalt von Behnkenhagen von Buern (Witten Stell), un...
Wenn dor Wagens vörbiführt sünt, is he bik. un achter up den Wagen sitten gahn, denn h. se nich wider k.*, wat is dat 'ne Last wäst. bikamen hebben künnt
So as Knochengeriff' is dat wäst, ganz gelbe Knochen hett he hatt. He hett väl Mitlident hatt mit Lüd'. Hett wider nicks as Unsinn makt, is jo 'ne Last wäst vör de Lüd. Wenn se dor hakt un ägt hebben, is he uppe Äg' sitten gahn. Halwe Dag' hett he de Lüd' uphollen.
Hier wahnten 'n poor ganz olle Lüd ut Behnkenhagen, Waack, ganz olle Lüd'. (Ik wier donmals 18/19 Johr) (nun 66). De oll Fru Waack säd eens to mi: Wenn Gälk.* noch Iäben ded, würd ik seggen: "Züh dat wull'k glöben, dat di de Gälknoeker unner hatt hett. De oll Gälknoeker makt jo Krüze allerwägt up’n Fell'. Wenn man dor röwergahn deiht, denn künnen se nich...
(Ms:) -- Dat he Krüzen makt hätt, hett Vadder (= maritus) ok vertellt, öwer dat süll wo vör helpen. Dat 'n denn goot würd = Genese, wenn 'n dor up perrt. (Nicht dat 'n krank würd).
(Ms.: Kreuze ?) Ja, G.* hett Krüzen makt, -- (cur ?) dat de Lüd' em nicks dohn künnen. Gälknoeker
Wenn de Lüd mit de Köh leidt hebben, -- hett he de Köh wild makt. Se hebben furchtbore Angst hatt vor G.*. Gälknoeker
all son ausbund hett he aann dag gäben.
G.* hett allerhand an'n Dag gäben. De Lüd hebben dull Angst vör em hatt. Gälknoeker
Se h. furchtbore Angst hatt vor G.. hebben Gälknoeker
De Kinner sünd nich vörbitokrigen wäst. Se hebben so väl Angst hatt vor G.*. Gälknoeker
Is arg up wäst. Mudder Waacksch hett na Benkhg. hürt. Wi säden: Wäschen, vertell uns doch 'n bäten von Gk.. Wat sall ik jug vertellen von den Düwel, dee hett de Lüd' so angst't. Se sünt mit de Stakelforken un Hunn' achter em kamen, (up de Stell, dee na ingahn is). Behnkenhagen Gälknoeker