Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
44 results
Place of Narration: Veenwoudsterwal
Myn omke sei altyd tsjin Binne: "Ik warskôgje dy ast my hwat dochste, hwant dan slach ik dy dea." Dan sei Binne: "Ik doch dy neat."
nl.verhalenbank.38072
Hy koe de froulju de rokken útsakje litte. Dêrtroch wienen de froulju sa bang foar him.
nl.verhalenbank.37962
Hy liet soldaetsjes ta de hurddobbe út komme. Dy gongen dan oer de keamer.
nl.verhalenbank.38050
Jehannes koe de minsken ek stean litte.
nl.verhalenbank.38097
De tange hat er wolris dounsje litten op 'e hurdplaet.
nl.verhalenbank.38096
Jehannes tsyske koe ek de turven marsjeare litte.
nl.verhalenbank.38296
As tsjoensters hwat út 'e wei set hienen, kamen se by elkoar en hâldden in douns.
nl.verhalenbank.19649
Jehannes tsyske koe de wyn draeije litte.
nl.verhalenbank.38308
Alde Fije Antsje wie in tsjoenster. Mar Fije woe dêr gjin praet fan hearre. Dy sei: "Ik kin tsjoene, mar Antsje net."
nl.verhalenbank.19650
Hy hat ek ris in petroaljekarre stil stean litten. Doe woenen de hounen net mear lûke. Sokke dingen die er altyd.
nl.verhalenbank.38098
Binne kastelein wie in gefaerlik man. Hy bitsjoende it fé. Soms wienen alle bargen samar dea, as hy der west hie. Ek minsken bitsjoende er wol. Der waerd froeger by ús in gat yn 'e drompel boarre en dêr waerd in stik duveldrek ynlein. Dat wie foar tsjoenderije.
nl.verhalenbank.38070
Jehannes Meerstra koe soldaetsjes ta de hurddobbe út komme litte, mar ek skierroeken. Hy lies dêrby út in toverboek. Hy moest itselde weromlêze, dan gongen se wer ta de hurddobbe yn.
nl.verhalenbank.37961
Jehannes is greatbrocht by Feije en Baeije. Dêr wie ek in fanke yn 'e hûs. Baeije wie kreamheinster. As hja fuort wie en Feije wie ek net thús, dan liet Jehannes de tange yn 'e hûs dounsje foar 't fanke.
nl.verhalenbank.38049
Jehannes liet de jonge froulju samar de rokken ôfsakje en ek de broek. De famkes wienen deabinaud foar him.
nl.verhalenbank.38224
Op in kear wie Jehannes by de hellingbaes op 'e helling. Dêr liet er de hellingbaes syn hinnen samar boven oer 't skûthûs hinne fleane, mei de hoanne yn 'e midden.
nl.verhalenbank.37957
Mei bihelp fan klaverboer kinne guon in flesse drank komme litte. Klaverboer, dêr sit de duvel yn, wurdt der sein.
nl.verhalenbank.37969
Jehannes Meerstra koe bûksprekke. Dat koed er sa goed, dat net in minske it yn 'e gaten hie. Dêr hat er de lju faek mei tofiter hawn.
nl.verhalenbank.37954
Jehannes koe soldaetsjes marsjeare litte, dy't er ta de hurddobbe út komme liet. Hy koe de froulju ek de rokken ôfsakje litte. De froulju wienen deabinaud foar him.
nl.verhalenbank.38082
Myn man syn mem fortelde, hja siet ris yn 'e trein, doe siet Jehannes Meerstra dêr ek yn. Doe gong ynienen 't ljocht út yn 'e trein. En dat gong pas wer op doe't se útstapten to Feanwâlden. Dat hie Jehannes him lapt mei syn duvelskunsten.
nl.verhalenbank.38094
Hy wie boerefeint en hie de gewoante altyd let thús to kommen. Op in kear wenne er by in boer, dy hie dêr in hekel oan. Dat dy die de doar op slot. Mar de oare moarns lei Jehannes wòl moai op bêd. Hy wie der samar ynkom; fêste slotten joech er neat om.
nl.verhalenbank.37963
44