Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
69 results
Place of Narration: Dordrecht
Uit Oud-Beierland Om betoovering door handoplegging te voorkomen moet men den toovenaar of de heks een klap in 't gezicht geven of hem (haar) aanraken op een plaats, die hooger is dan de plaats waar de hand is opgelegd. Van wat men bij een toovenaar of heks te eten of te drinken krijgt moet men altijd iets overlaten, dan loopt men geen gevaar. Ook den...
nl.verhalenbank.34664
Van eenen twist, die tusschen twaelf studenten was. TOt Wittenberch, voor zijn huys, quam eenen twist met seven studenten tegens vijve, hetwelcke Doctor Fausto dochte ongelijc te wesen, waerover dat hy alle tsamen hare gesichte comt te verblinden sodatse malcanderen niet meer gesien en costen, waerover datse malcanderen -toornich ende verblint wesende-...
nl.verhalenbank.72327
DOctor Faustus maeckt hem te hebben vijf gemeste verckens, dewelcke hy vercocht voor ses gulden tstuc, doch op alsulcken conditie datse degene die deselve cocht door geen water en soude drijven. Doctor Faustus troc wederom na huys ende alsoo nu de voorseyde verckens int slijck gewentelt hadden, so dreefse den verckencooper in een water, alwaer sy stracx...
nl.verhalenbank.72329
Van de boelschappen des Doctors Fausti; in het 19e ende 20e jaer synder belofte. ALS nu Doctor Faustus mercte dat de jaren zijner verschrijvinghe ende overgevinghe van daghe te daghe haest ten eynde wesen soude, so begost hy alle daghe langhst om meer een beestachtich leven te voeren. Ende hy ontboodt tot hem seven duyvelsche succubas, dewelcke hy alle...
nl.verhalenbank.72351
Van eenen schat die Doctor Faustus ghevonden hadde; in het 22e jaer synder ghelofte. OPdat den duyvel zijneerfgenamen niet en soude laten ontbreken, so wijsde den geest Mephostophiles Fausto in een oude capelle, die ingevallen was, een half mijle van Wittenberch ghelegen, in dewelcke dat in eenen kelder eenen verborgen schat was, waernaer dat Doctor...
nl.verhalenbank.72352
Hoe dat hem Doctor Faustus in den tijdt, doen hy niet meer als eene maent meer te leven en hadde, ghequelt heeft ende over syn duyvels wesen ghejammert ende ghesucht heeft. DEn tijt van den voorszeyden Doctor Faustus was nu schier ten eynde gheloopen, sodat hy tot in de leste maent van zijne toegeseyde XXIIII jaren gecomen was, in dewelcke dat hy hem den...
nl.verhalenbank.72356
Doctor Faustus eet een voeder hoy in syn lyf. DOctor Faustus quam in een stadt, Swickau genaemt, alwaer hem veel Magistri vergeselschapten. Als hy nu na den aventeten ghinc spaceren, so bejegent hem eenen boer met eenen wagen vol hoys, denwelcken hy vraechde wat hy hem geven soude om soveel hoys te mogen eten als hy cost. Ende sy wierdens eens dat hy voor...
nl.verhalenbank.72326
Van den donder. TOt Wittenberch verhief hem eens in augusto een groot onweder dattet seer donderde ende blixemde. Ende alsoo Doctor Faustus met meer ander medicijns op de marckt stont, so vraechden sy na deses onweders oorsake ende gheleghentheyt, tot dewelcke hy antwoorde: ‘Geschiet sulcx niet tot allen tijden, alsser eenich onweder voorhanden is, dattet...
nl.verhalenbank.72318
Van den winter ende van den somer. HEt dochte Fausto gheheel wonderlick te wesen dat God in deser werelt winter ende somer geschapen hadde. Daerom hy voor hem nam zijnen geest Mephostophilem te vragen vanwaer den somer ende den winter haren oorspronck ghecrijgen. Daerop dat hem den geest int corte antwoort: ‘Mijn heere Fauste, condt ghy alsulcken dingen...
nl.verhalenbank.72308
Een disputatie van der helle ende van hare speloncke. DOctor Faustus (ghelijck men te seggen pleecht), die droomde van de helle. Daerop dat hy zijnen boosen gheest vraechde naer de substancie, nae de plaetse ende naer het schepsel der voorszeyde hellen, ende wattet voor een maniere van plaetse wesen mochte. Den gheest doet hem daervan dese verclaringhe,...
nl.verhalenbank.72297
Een ander vrage van Doctor Faustus van het regiment der duyvelen ende van haren overheere. DEsen boosen geest moeste Doctor Faustus ooc onderrechten van de wooninghe der duyvelen, van hare regiment ende van hare macht. Den gheest antwoorde ende sprack: ‘Lieve heer Fauste, de helle ende hare rivieren is onser aller wooninghe ende behuysinghe. Deselve heeft...
nl.verhalenbank.72298
Een ander vraghe van de sterren die op der aerden vallen. ‘SOoveel der sterren werckinghe aengaet ende hoe dat sy verlicht zijn ende nederwaerts opter aerden vallen, dat en is niet nieus, want sulcx gebeurt alle nachte. Alsser nu voncken ende vlammen ghesien worden die uut de sterren vallen, dat en zijn gheene sterren die vallen, maer het dunct ons also....
nl.verhalenbank.72317
Van Helena uut Griecken die Fausto tot een byslaepster ghedaen was; in het leste jaer syner verschrijvinghe. OPdat Faustus zijns vleeschs volcomen wellusten in zijner elende mochte hebben, so comt hem, des nachts opwakende, in zijnen sin de schooneHelena uut Grieckenlant die hy eertijts de studenten ghetoocht hadde. Daerom dat hy des morghens van zijnen...
nl.verhalenbank.72353
Het weegheclach ende het jammeren van Doctor Faustus, omdat hy noch in den fleur zijns levens ende in alsulcken jonckheyt sterven moeste. DEse groote droefheyt beweechde Doctor Faustum so seere dat hy zijne weegeclach ende de maniere van zijn jammeren opteyckenen moeste, omdat hijt ymmers niet en soude vergeten, sodat dit eene van zijn eyghen gheschrevene...
nl.verhalenbank.72357
Van Doctoris Fausti testament, in hetwelcke hy zijnen dienaer Waghener tot synen erfgename maeckt. DOctor Faustus hadde binnen dese XXIIII jaren zijner verschrijvinghe eenen jonghen knecht opghevoet die te Wittenberch studeren soude. Dese sach alle de aventuren zijns meesters die hy overal bedreven hadde. Deselve was eenen oolicken guyt die tot...
nl.verhalenbank.72354
Doctor Faustus bedriecht eenen rostuyscher. VAn ghelijcken dede hy eenen rostuyscher op een jaermerct, want hy maecte voor hemselven een schoon heerlick peert, waermede hy op een jaermerct reedt die men Phefferingen noemt, tot hetwelcke dat hy aldaer veel cooplieden creech. Ende ten lesten liet hijt voor 40 gulden. Ende hy seyde den rostuyscher tevoren...
nl.verhalenbank.72325
Hoe dat de voorseyde ridder hem aen Doctor Faustus meynde te wreken. DOctor Faustus nam wederom zijn afscheet uut het hof, naedat hem alle eere ende goet (boven de keyserlicke beschinckinge) van alle man bewesen was. Ende als hy nu ontrent anderhalf mijle ghereyst hadde, soo siet hy van verre 7 peerden staenhouden in eenen bosch. Ende het was den ridder...
nl.verhalenbank.72321
Doctor Faustus toovert eenen ridder eenen hertshoren op syn hooft. ALS nu Faustus, ghelijck gheseyt is, den keyser zijn begheeren volbracht hadde, soo heeft hy des avents, also tvolck na thof ter tafelen ghinck, op een lene ghelegen om tvolck te sien uut ende in gaen. Ende Doctor Faustus siet tegens hem over, int huys der ridders, datter een lach en...
nl.verhalenbank.72320
Van den vierden vastenavent des donderdaechs. DEn lesten vastenavent was op den donderdach, op denwelcken dattet seer ghesneeut hadde. Ende Doctor Faustus was van de voorszeyde studenten ten gaste geleyt die hem seer statelic tracteerden. Aldaer begost hy wederom zijn spel te spelen ende hy tooverde dertien simmen in de camer, dewelcke so wonderlicke...
nl.verhalenbank.72336
Doctor Faustus sloect eenen boer synen gheheelen waghen met hoy met de peerden in syn lijf. HY quam eens in de stadt Gotha int lant te Duringen, alwaer hy wat te doene hadde. Ende alsoot in junio was ende men overal hoy innevoerde, so is hy met eenige zijne bekende gaen wandelen, recht tegens den avent als hy wel-beschoncken was. Ende als nu Doctor...
nl.verhalenbank.72322
139