Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
42 results
Dutch Keywords: vader
Tovenaar betovert koe die dood valt Ons vader ging eens een koe kopen in Stramproy. Onze buurman had ons al komen waarschuwen dat we ze niet moesten kopen, want dat ze van een tovenaar kwam. Ons vader was echter een koppige vent en wou niet luisteren. Op een zomerdag was de koe echter uit de wei verdwenen en toen ons vader ook eens bij de tovenaar ging...
Tovenaar laat de aardbeiplanten plots vruchten dragen Bij ons heeft een tovenaar ook eens een knap stukje laten zien. We hadden dat jaar veel aardbeien gezet, maar nergens scheen er een goed uit te komen. Bij de andere boeren stonden er al aardbeien aan toen bij ons de planten nog maar erg petit waren. Toen kwam er eens iemand vragen of we geen aardbeien...
nl.verhalenbank.35784
Heksenmeester duidt heks aan We hadden Karel Sutens ook eens ontboden omdat ons vader zei dat de koeien plots niet meer wilden eten en de hele dag loeiden. Toen ie op de stal kwam, zei ie dat het niet erg was, maar dat we een bepaalde buurvrouw van de stal moesten houden, want dat het een heks was.
nl.verhalenbank.35698
Heksenmeester kan niet sterven wanneer zijn boeken niet verbrand zijn Mijn vader is ook heksenmeester geweest en ie had veel boeken, waarin ie vaak zat te snuffelen. Toen ie zijn dood voelde naderen, beval ie ons moe al die boeken te verbranden. Ons moe ver-borg ze echter en zei toch dat ze verbrand waren, want gelijk alle vrouwen wou ze er wel eens in...
Eens ging vader op de jacht. Hij moest Hein langs en die wou, dat hij een kop koffie kwam drinken. "Nou," zei vader, "dat doe ik niet, want er zit net een koppel ganzen." "Zooals je wil," zei hij, "maar ik ging niet." Vader ging toch, en tot tweemaal toe ketste zijn geweer. "O," dacht hij, "dat is Hein weer." Hij ging dus terug, dronk een kop koffie en...
Heintje Groen (zie vroeger) kon ook in een halfuur tijd alle gras op hoopen zetten. De vader van mijn zegsman heeft dit zelf gezien maar hij werd er akelig van. Eens ging de vader van mijn zegsman op de jacht. Hein wilde dat hij een kop koffie kwam drinken. "Neen," zeide hij, "dat doen ik niet, want er zit net een koppel ganzen." "Zoo als je wilt," zei...
Jehannes gong wolris mei heit to strunen. As de doar dan ticht siet, sei heit: "Dit is neat wurdich jong, dit kin net, de doar sit ommers fêst." Mar altyd krige Jehannes de doar los.
Ymke de Jong hat ús heit op Hamster merke samar de ponge mei jild ûntnom, wylst er in ein fan him ôf stie. Fuort dêrnei hat er him heit wer jown.
Alde Hindrik syn soan hie it himd altyd efterstefoar oan omdat er bang wie, dat syn heit him oars bitsjoende.
Stammerige Harm fan Twizelerheide wie in tsjoenster. Hy koe him yn in kat foroarje. Us heit hat us in kear in greate swarte kat in lawibes forkocht en de oare deis hie Harm in dikke blauwe earm. Hy wie forlegen fan 'e pine.
Yn 'e Hamsterheide gebeurde it, dat in heit en in soan oan it braekjen wienen. Doe kom dêr in kat by har, dy wie wol twa kear sa dik as in gewoanenien. De heit krige in stok en sloech it beest sa bot, dat it bleau foar dea lizzen. De frou rôp de beide manlju yn 'e hûs om to kofjedrinken. Doe't se in setsje letter wer yn it braekhok kommen, wie de kat...
nl.verhalenbank.21251
Yn Kollumersweach wenne Harm v.d. Berg. Dy hie in sike jonge, dy't bitsjoend wie. Op in kear kom der in fremde swarte kat by harren op it hiem. Harm skeat op dy kat en rekke him. De oare deis wie Liuwe Ael, in âld tsjoenster, dy't oan 't Wyldpaed wenne, kreupel.
nl.verhalenbank.24061
Alde Hindrik Ophús (Pyl) koe tsjoene. Myn susterke wie noch in poppe en slim siik. Hindrik kom by ús en sei tsjin mem: "Hoe giet it mei 't popke, Truike?" "Dat sil 'k dy, âlde duvel, sizze", sei mem. Hja raemde de tange en sloech him dêrmei, oer de bealch. De oare moarns sette heit nei greate Wopke ta. Mar om trije ûre de moarns al stie Hindrik Pyl by...
nl.verhalenbank.21242
Neist myn hûs op in stik lân hat in hûske stien, dêr wennen in mem en in dochter. Durke Hylk hiet it minske. Hja koe tsjoene. De dochter wie gebucheld. Myn heit en in broer fan my gongen op in joun in kear in sânreed del. Dy wie ôffrede fan in stik lân dêrnjonken mei wol seis lagen skerpe tried boppe elkoar. Doe kom Hylk it lân del en gong lyk op 'e tried...
nl.verhalenbank.19330
In Langerak was het vroeger bar met toverij. Ik heb van m'n vader gehoord. Je had daar een waal* in Langerak, die waal op Nieuwpoort an en daar is vroeger een mannegie overheen gelope. Hij liep droog over het water. *dijkwiel
nl.verhalenbank.57802
By Durke Pyt - dy wenne op 'e Uleflucht to Drachten - kom us in jonge, dy makke in spegel roetswart. Hy frege of der ien wie, dy't graech ien sjen woe dy't dea wie. Pyt sei, sy woe graech har heit noch us sjen. De jonge bigong to mineuveljen en to roppen. Der kom in gedaente foar. 't Wie Pyt har heit, sprekend gelyk sa't hy dêr 't lêst útsjoen hie mei...
Jehannes koe syn kat oer de feart springe litte, hinne en werom. Jehannes hie in protte forstân fan klokken. 't Wie in man mei sinten, doe't er dea wie. Hy die yn syn lettere jierren hwat er woe. Strykjildskriuwe mocht er ek graech dwaen. Syn heit hat great boer west. In pakesizzer fan him wennet yn Feanwâlden.
nl.verhalenbank.38244
Der wienen minsken, dy hienen in bern, dat wie bitsjoend. Doe gong de heit nei de duvelbander ta. Hy krige fan de duvelbander in flesse drank mei. Doe't er ûnderweis wie nei hûs ta kom de soan fan 'e tsjoenster him tsjin. "Hastû fuort west?" frege dy. "Ja", sei er. "Hast in drank by dy?" "Ja", sei er. "Lit my dan us sjen." "Né, dy krijst net to sjen." En...
nl.verhalenbank.17703
Yn 'e Houtigehage wie al us in kear in bern net goed. 't Wie by ús buorlju. De heit gong mei 't mûtske fan 't bern nei Frânse Hinke ta, de duvelbanster fan 'e Rottefalle. Dy sei: "'t Bern is bitsjoend. Der sit in krâns yn 't kessen. Deselde dy't joun it earst by jim oer de flier komt, dat is de tsjoenster." Doe wie dat it buorwyfke Janne Luts. Dy ha se...
Heit wie mei in fracht reid op 'e pream nei de klaei ta. Jehannes wie der ek by. Doe kommen se in boerehiem foarby. Der wienen hinnen op en ek in hoanne. Dy wienen in ein útinoar. Doe sei Jehannes: "Hwat soe dat moai wêze, as Bôke nou aenst yn 'e midden stiet en de hinnen der omhinne." It duorre mar even, doe sei heit: "Dêr ha wy 't al. De hinnen om 'e...
nl.verhalenbank.38254
47