Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
12 results
Dutch Keywords: stoel
Toovenaar door een kruisdaalder vastgehouden. Iemand was ernstig ziek en het leed geen twijfel of hij was betooverd. 's Avonds kwam een man praten en ging in den hoek van den haard zitten. Dat moest de toovenaar zijn. De vrouw des huizes legde stilletjes een kruisdaalder (1) onder zijn stoel en gooide zooveel brandhout op het vuur of er een os moest...
nl.verhalenbank.35056
Een man was betooverd. 's Avonds kwam een man praten, ging in den hoek van den haard zitten en werd als de dader van de betoovering aangezien. De vrouw des huizes legde stilletjes een kruisdaalder onder zijn stoel, en wierp zooveel brandstof op het vuur of er een os zou gebraden worden. Toen het vuur geweldig heet was, meende de toovenaar op te staan,...
nl.verhalenbank.13060
Heit hat sjoen dat Ymke de Jong mei boarden op 'e noas fuortroan. Hy droech ek twa, trije stuollen op 'e noas. Dan hied er mar ien stoelpoat op 'e noas. Sa reizge er de merken ôf.
nl.verhalenbank.27754
Myn neef Repke siet ris by Jehannes tsiisrinder yn 'e kroech. Repke hie de klompen útdien. Dy hied er njonken him by de stoel stean. Hy soe nei hûs ta. Doe sei Jehannes tsjin Repke: "Dû giest joun sûnder klompen nei hûs ta." De klompen stienen njonken Repke. Hy soe se oan dwaen, mar hy koe der mei gjin mooglikheit yn komme. Hy is sûnder klompen nei hûs ta...
nl.verhalenbank.28644
Jehannes Meerstra fan Feanwâlsterwâl koe de potsjes en faeskes op 'e skoarstienmantel dânsje litte. Ek de pook by de kachel liet er dânsje. Jehannes wenne by syn pake. Soms kommen der guon by him to praten. Dan sieten se meimankoar yn 'e hûs. Dan sei er earst: "Sil 'k de tafel ris dânsje litte?" Dêr bigong it mei. Dan liet er de stuollen dânsje. As de...
nl.verhalenbank.28473
Jehannes tsjinne by in boer as feint. Hy kaem jouns altyd like let thús. Dêr hie de boer syn nocht fan. Dêrom die er de doar jouns as it let woarde, op slot. Mar it eigenaerdige wie dat Jehannes de oare moarns altyd op bêd lei. Hy hoefde noait iens in kaei to brûken, hy koe der altyd yn komme. Doe gong de boer hinne en sette stuollen en tafels en fan...
nl.verhalenbank.38263
Froukje tsjinne by minsken yn Quatrebras. (Dêrnei hat myn suster dêr tsjinne) Froukje gong faek nei in winkelfrou ta yn Quatrebras om boadskippen. Dy winkelfrou dat wie in tsjoenster. Hja joech faek suertsjes en muntsjes of dropkes op 'e boadskippen ta, mar Froukje iet se noait op. Dêr paste se wol foar op. Sy lei dat spul op it bêdsbuordtsje del. En sy...
nl.verhalenbank.18100
Jehannes Meerstra roan mei tsiis. Hy liet de soldaten ta de hurddobbe útkomme en liet de stuollen samar dounsje. Hy koe de minsken ek fêst sette, dan koenen se noait fuort komme en hy koe de froulju de klean ôfsakje litte.
nl.verhalenbank.24157
Gauke Haagsma wie us by ús to jounpraten. It wie sahwat tsien ûre woarn, doe siet er stil op 'e stoel, krekt sa wyt as in deaden. Noait liker as wie 't in lyk. En hy sei net in stom wurd. Myn frou en ik sieten der nei to sjen en út kleare angst doarsten wy ek net in wurd to sizzen. In ûre letter sahwat joech Gauke in snokje en doe kom de holle wer hwat...
nl.verhalenbank.22680
Ik krige in âld stoel fan ús mem en dy. Dêr siet gjin sitting mear yn en de speaken wienen der ek út. Ik liet dy stoel wer opmeitsje. Der kom in nije matte yn en nije speaken fan flearhout. Dêr mocht oars net ien op sitte as omke Harm. Dêr hie 'k him foar ornearre. Hwant omke Harm wie in tsjoenster en flear is heilich, ik tocht, dan kin er gjin kwea...
nl.verhalenbank.27403
Imke de Jong hat wol by ús yn skoalle west, yn de Ham. Wy wienen deabinaud foar him. Wy moesten allegear in sint meinimme, mar ik mocht net in sint ha, dat mocht ús net barre. Der wienen nòch trije bern, dy't net in sint hienen. Doe woarden wy mei ús fjouweren der útstjûrd. Mar doe gongen wy bûten foar 't glês stean. Imke hie de knop fan in stoel op 'e...
nl.verhalenbank.16947
Flak by de skieding fan Twizelerheide, mar noch ûnder 'e Westerein, dêr wenne in feint, dy frijgeselle dêr by minsken. Hy wie der jouns in bulte op út en kom dan wol us let thús. Op in kear, doe wied er ek wer let thús kom en hy gong by de tafel sitten. Se hienen dêr in liemen lier. Doe't er in skoftsje sitten hie, doe kom de frou, dêr't er by yn 'e kost...
nl.verhalenbank.20566
11