Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
22 results
Dutch Keywords: steken
Tovenaar kan niet gekwetst worden Herman Vliegen was een beetje getikt en toen daar eens een vent om hooi kwam vragen en nogal wat bleef rondslenteren, nam Herman plots een riek en stak daarmee die vreemde in de rug. Ik heb dat zelf gezien omdat ik op het veld mest aan het breken was. Die vreemde lachte maar alleen en ging gewoon weg. Hij was niet eens...
nl.verhalenbank.35728
Laten staan. Het is gebeurd in Erica. De pastoor moet op een avond naar een zieke om die te bedienen. Onderweg ziet hij twee mannen staan; ze weten dat hij er langs komt en hebben het plan opgevat hem af te ranselen. Meer dan eens had hij hen gewezen op hun fouten. Als de pastoor bij de belhamels gekomen is, steken ze de stok omhoog, die ze meegenomen...
nl.verhalenbank.44707
De grootvader van D. Schuurman heeft het volgende beleefd met klaverenboer. Ze waren op een rondje. Toen zei de oude Stroo: "Steek klaveren boer in je zak, leg hem ergens neer, dan zal ik maken dat hij gelijk weer met je thuis is." Zijn grootvader nam klaverenboer, kneep er een hoekje af, legde hem een kwartier van huis af in het natte gras en liep toen...
nl.verhalenbank.9055
Alde Karste Lamke hie lapene popkes. Dêr stuts se mei spjelden yn. 't Wie in greate tsjoenster.
nl.verhalenbank.21085
De tsjoensters siede nuddels yn in panne en dan stekke se der mei yn popkes om.
nl.verhalenbank.23874
Marij dy hat har eigen bern Bet bitsjoend. Marij stuts harsels nou en dan yn 'e side. As se dat die, dan raesde Bet it út fan 'e pine.
nl.verhalenbank.21335
De tsjoensters ha allerhande popkes. Dy stelle minsken foar, dy't se bitsjoene. Sy stekke mei spjelden yn dy popkes. Dan krijt de persoan, dy't it foarstelle moest, pine.
nl.verhalenbank.21543
As se de krânsen opbrânden, dan forgong de tsjoenster fan 'e pine. As se yn 'e krânsen stutsen mei nuddels, dan krige se ek pine.
nl.verhalenbank.24153
Der binne tsjoensters dy ha popkes, dy't se geregeld brûke. Dêr prippe se mei nuddels yn om. Dat foroarsaket dan pine.
nl.verhalenbank.23507
Frânse Hinke hie popkes, dêr stuts se dan yn mei nuddels. Dan krige it bern pine dat se bitsjoende.
nl.verhalenbank.25612
Tsjoensters hâlde der popkes fan lapeguod op nei. Dêr stekke se dan mei spjelden of nuddels yn om minsken to pinigjen.
nl.verhalenbank.19461
Tsjoensters ha popkes. Dêr prippe se yn mei nuddels en spjelden. Dêr pinigje se de minsken mei. Hjir hat froeger ien yn Moddergat wenne, dy koe dat. Dat wie swarte Akke.
nl.verhalenbank.27955
Mijn grootvader heeft ook eens wat beleefd met klaverenboer. Hij was met anderen op een rondje. Toen zeide oude S. tegen hem: "Steek klaverenboer in je zak en leg hem dan ergens neer, dan zal ik maken dat hij te gelijk met je weer hier is." Grootvader nam klaverenboer en ging naar buiten. Hij kneep een hoekje van de kaart af en legde hem toen, een...
nl.verhalenbank.9411
Alde Minderts Feik wenne yn 'e Bosk yn 'e Harkema. Sy koe gewaer wurde hwa't in tsjoenster wie. Sy hie in popke en dêr stuts se mei spjelden yn. Dan neamde se de namme fan ien. De oare deis frege se dyselde of se de foarige jouns ek pine hawn hie. Wie dat it gefal, dan wie 't in tsjoenster.
nl.verhalenbank.21150
Der wenne ek in tsjoenster yn 'e Harkema dy gong der yn 'e nacht altyd op út. Dan bleau de man op bêd lizzen. As er dan om him hinne taestte, dan lei der in koepânse op bêd. As hy der mei in nuddel yn stutsen hie, hie hja dea west.
nl.verhalenbank.29348
Us heit kom op in kear by de brêge wei mei de droege fûken, hy soe nei hûs ta, doe hied er de kaei forgetten. Doe koe hy der net ynkomme. Doe wie dêr in man west, dy sei tsjin him: "Wolst der yn, jong?" Doe hied er syn bûsdoek krigen, dêr hied er in punt oan draeid en dy yn 't kaeisgat treaun. De doar hie samar los west. En sa hied er him ek wer fêst draeid.
nl.verhalenbank.26294
As de krânsen, dy't yn in kessen sitte, forbrând wurde, forgiet it frommeske - de tsjoenster- fan 'e pine. Guon tsjoensters hâlde der popkes op nei, dêr't se mei nuddels yn stekke. Om de tsjoensters to kearen docht men duveldrek ûnder 'e drompel fan 'e doar. Dêr kinne tsjoensters net oer komme.
nl.verhalenbank.17704
Rikele Myt fan 'e Skieding gong troch foar in echte tsjoenster. Alde Akke Brouwer wie troud mei bline Bouke. Akke hâldde mar fêst fol dat Myt Bouke bitsjoend hie. Op in kear wie der jongfolk by Myt om 'e doar oan 't hôfkesjongen. Mar doe koenen se noait oer de groppe komme, dat sy kommen net in apel binei. Hja hie popkes op 'e tafel, dêr't se yn...
nl.verhalenbank.28245
Alde Tet hâldde der popkes op nei. As se dêr yn pripke mei in nuddel wienen der guon dy't pine krigen. Abe Nauta syn frou is troch Alle Tet deatsjoend. Sy hellen dranken foar har fan Greate Wopke fan Kûkherne. As Tet dy drank seach gong er stikken. Wopke sei elke kear: "Bergje dy drank goed op." As se mei de drank thús kommen siet der al in greate kat op...
nl.verhalenbank.29346
Ot har man, dat wie Hindrik Pyk ( = H. Ophuis). Dat wie ek in tsjoenster en hy hie de kweade hân. Wy hienen in omke, dat wie Japik-om. Dy bearde us in kear, dat er nei de froulju ta soe. Mar hy gong nei de doar fan Hindrik en Ot. Mar hwat er dêr sjoen hat! Hy is achterstofoar fan 't hiem kom. Sa binaud wied er, hy moest it gesicht op har hâlde. Hy is der...
nl.verhalenbank.21387
24