Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
9 results
Dutch Keywords: spook
0, vroeger was d'r nog een vent. Die woonde in de Achtersloot. En toen wier de begrave en toen ze terugkwamme van de begrafenis, toen zat ie bij de haard. Toen hebbe ze 'm opgepakt en naar de Amersfoortse hei gebracht. Dat was al vijftig jaar geleje. En hij mocht ieder jaar een hanetree vooruitkomme. 't Was een tovenaar! Hij kon nooit wijer weer naar huis...
nl.verhalenbank.72708
Er zijn in Somalië magische genezers, die zouden kunnen praten met de geesten. Het zijn soort tovenaars en vooral vrouwen geloven erin. Het is echter allemaal onzin en bijgeloof.
nl.verhalenbank.45755
De Feddema's fortelden my us: Wy hienen to murdejeijen west de Godleassingel lâns nei Ikkerwâld út. Dêr wenne âlde Jan Jilderda. By de Jilderda's, dêr koenen se allegear tsjoene. Dy koenen har foroarje yn in kat. Doe't wy oan Jan Jilderda ta wienen, bleau de houn achter ús. Hy doarst net wer by ús wei, net earder as doe't wy in hiel ein fierder wienen.
nl.verhalenbank.19896
Bijvoorbeeld een huis, waar 't paard niet langs dorst. Dat had je in Nieuwland. Daar zat ok iemand, die wat kon. Maar dat was in Nieuwland.
nl.verhalenbank.70682
RK: Wordt er in de Russische gemeenschap ook geloofd in spoken en geesten? Is dat ook een bepaald verhaaltje? V: In een bepaalde leeftijd wel, ja. Jonge kinderen Als je jong bent. Tot misschien twintig jaar oud, geloof jij wel. RK: Maar spoken he? V: Spoken. Hm. Ja. Wij hebben, eh...dit jaar, in[de] zomer hadden we een Russisch kamp georganiseerd bij...
nl.verhalenbank.43535
Myn suster wie noch in famke. Op in kear wie se mei twa oare famkes oan 't spûkeboartsjen, tichte by 't spoar. Doe kaem der in man foarby. Dy sei: "Pas op, famkes, jimme matte net spûke-boartsje, hwant dan kin it spûk jimme wolris krije!" Doe gong dy man fierder. Fuort dêrnei fleach der in ding troch de beammen hinne, hwat it wie koe myn suster net sjen,...
nl.verhalenbank.30063
Ik haw ek yn Dútslân wurke, yn Glättbeck(?). Ik wie dêr yn 'e kost. Wy wienen mei ús trijen fan kostgongers. Ien fan dy mannen koe mear as in oar. Hy frege my: "Hwa fan dyn neiste famyljeleden dystû kend hast, is it langste dea?" "Myn beppe", sei 'k. "Woest dyn beppe noch wolris sjen?" Ik wist eins net hwat ik dêr op sizze moest. "Dû kinst har komme to...
nl.verhalenbank.27937
Een historie van Doctori Fausto ende keyser Karel den Vyfden. Keyser Karel de Vijfde was met zijn heele hofgesin tot Ysbroeck ghecomen, alwaer dat hem Doctor Faustus oock liet vinden, alwaer hy van diversche vryheeren ende edellieden, die hem wel kenden ende die door zijnen raet van veel diversche siecten ende passiën genesen waren, int hof te gaste...
nl.verhalenbank.72319
Yn Hiltsjemoaiwâlden op 'e hoeke fan 'e Reapdraeijersreed stiet in âld húske. It is net mear biwenne en it sil yn 't koart wol ôfbrutsen wurde. De lju dy't der 't lêst yn wenne ha, ha in nije bungalow op 't hiem sette litten, dêr't se nou yn tahâlde. Mar froeger hat myn skoanheit yn dat âlde húske wenne. It hat yn dat húske noait doogd. It wie in...
nl.verhalenbank.21995
11