Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
11 results
Dutch Keywords: spoken
0, vroeger was d'r nog een vent. Die woonde in de Achtersloot. En toen wier de begrave en toen ze terugkwamme van de begrafenis, toen zat ie bij de haard. Toen hebbe ze 'm opgepakt en naar de Amersfoortse hei gebracht. Dat was al vijftig jaar geleje. En hij mocht ieder jaar een hanetree vooruitkomme. 't Was een tovenaar! Hij kon nooit wijer weer naar huis...
nl.verhalenbank.72708
Bijvoorbeeld, da's een toverheks. Die woonde bij de Wiel. Daar spookte 't. De mense ware zo bang, ze ginge de andere kant van de dijk heen. Want de mense werde gewoon opzij gezet, paard en wage van de dijk.
nl.verhalenbank.125788
De Feddema's fortelden my us: Wy hienen to murdejeijen west de Godleassingel lâns nei Ikkerwâld út. Dêr wenne âlde Jan Jilderda. By de Jilderda's, dêr koenen se allegear tsjoene. Dy koenen har foroarje yn in kat. Doe't wy oan Jan Jilderda ta wienen, bleau de houn achter ús. Hy doarst net wer by ús wei, net earder as doe't wy in hiel ein fierder wienen.
nl.verhalenbank.19896
Op de Gouweweg had je vroeger een klein boerderijgie. 't Is nou afgebroke, maar die schuur staat d'r nog, in de krom. Daar spookte het. Daar woonde een soort tovenaar. As je niet naar z'n zin was, ofje viel niet in de smaak of as je n'm niet groette, dan zee die: "Ik zeI je wellere!" En dan liet ieje met paard en wage in de Gouwvliet rije!
nl.verhalenbank.70331
Spookdieren Hier in Opheusden werd vroeger heel erg over toveren en spoken gesproken, maar vanaf 't elektrisch licht gekomen is, hoort men er nooit meer over. Als hier de vroegere mensen betoverd werden hadden ze altijd pijn in de buik. Sommigen stierven die erg betoverd waren en werden dan niet stijf maar bleven slap. Allerhande figuren zaten bij de...
nl.verhalenbank.13449
RK: Wordt er in de Russische gemeenschap ook geloofd in spoken en geesten? Is dat ook een bepaald verhaaltje? V: In een bepaalde leeftijd wel, ja. Jonge kinderen Als je jong bent. Tot misschien twintig jaar oud, geloof jij wel. RK: Maar spoken he? V: Spoken. Hm. Ja. Wij hebben, eh...dit jaar, in[de] zomer hadden we een Russisch kamp georganiseerd bij...
nl.verhalenbank.43535
Da hadde in Tuil ok iemand die kon teuvere en hekse. Die was geweldig rijk. De erfgename wilde 't geld niet hebbe. Toen was d'r verre familie in Bruchem en die hebbe 't wel angenome. Maar as d'r een paard in de stal een steen uit de muur stukgeslage ha en ze metselde da d'r weer in, dan viel die d'r weer uit. Of 't raamkozijn was los, dan was dat nooit te...
nl.verhalenbank.125657
Myn suster wie noch in famke. Op in kear wie se mei twa oare famkes oan 't spûkeboartsjen, tichte by 't spoar. Doe kaem der in man foarby. Dy sei: "Pas op, famkes, jimme matte net spûke-boartsje, hwant dan kin it spûk jimme wolris krije!" Doe gong dy man fierder. Fuort dêrnei fleach der in ding troch de beammen hinne, hwat it wie koe myn suster net sjen,...
nl.verhalenbank.30063
Heit fortelde, froeger wie der wol us in man by heit en dy to timmerjen west, dat wie Sippe de Jong. Dy kom fan de Falom. Dy koe gâns forhalen oer spoekjen en tsjoenen, en hy leaude alles hwat er sei. Hy sei, der wenne yn 'e Falom in man, dy hie gjin bisten en hy forkocht àl bûter en molke. Op in nacht ha se him fleanen sjoen. Hy hie in jok oer de...
nl.verhalenbank.21816
De tweede verschryvinge van Doctor Faustus die hy synen gheest overghegheyen heeft. ‘ICk, Doctor Faustus, bekenne met mijne eyghene handt ende bloet, dat ick ditte mijn eerste instrumentende verschrijvinge tot int 17e jaer sterck ende vast gehouden hebbe, God ende alle menschen vyant geweest ben, waermede dat ick nu voortaen mijn lijf ende siele den...
nl.verhalenbank.72347
Yn Hiltsjemoaiwâlden op 'e hoeke fan 'e Reapdraeijersreed stiet in âld húske. It is net mear biwenne en it sil yn 't koart wol ôfbrutsen wurde. De lju dy't der 't lêst yn wenne ha, ha in nije bungalow op 't hiem sette litten, dêr't se nou yn tahâlde. Mar froeger hat myn skoanheit yn dat âlde húske wenne. It hat yn dat húske noait doogd. It wie in...
nl.verhalenbank.21995
15