Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
7 results
Dutch Keywords: ruzie
In Langerak had je vroeger een toverfamilie. A. was d'r ok een van, as je dat tenminste geloofde. 't Was wel een bijzonder soort man. D'r was daar een jonge, die was een bietjie getroubleerd en toen zeje tege die tovenaar: "As jij die jonge zegent, dan is tie beter". En die man, dat zeje ze, die mos om de zoveel tijd iemand ongelukkig make. Ik heb m'n...
nl.verhalenbank.70154
Heit wie ris in kear ergens op 'e merk. Dêr wie Ymke ek. Doe wie dêr ien, dy krige in bytsje wurden mei Ymke de Jong. Doe sei Ymke tsjin him: "Dû wytst noch wol, tink, hoe't ik it doe mei dy hawn ha? Dû koest net in foet mear forsette." Doe't de man dat hearde, gong er stil fuort.
nl.verhalenbank.27756
Van eenen twist, die tusschen twaelf studenten was. TOt Wittenberch, voor zijn huys, quam eenen twist met seven studenten tegens vijve, hetwelcke Doctor Fausto dochte ongelijc te wesen, waerover dat hy alle tsamen hare gesichte comt te verblinden sodatse malcanderen niet meer gesien en costen, waerover datse malcanderen -toornich ende verblint wesende-...
nl.verhalenbank.72327
Imke de Jong hie us in kear rûzje hawn mei twa hege mannen. Dat wienen ofsieren. Hy sei tsjin heit: "Dêr sille wy in grap mei ha." Sy skelden op him. Doe liet er dy beide ofsieren de klean ôfsakje. Hja kommen dêr pûrneaken to stean. Hy sei: "Nou geane wy fuort. Sy matte har mar even rêdde." Doe ha se him letter noait wer fêst hâlden.
nl.verhalenbank.21581
Ruerd van der Veen koe mear as sljochthinne. Hy en syn wiif soenen us jounpraters ha, mar dêr gong in heftigen rûzje oan foarôf. As Ruerd lulk wie, die er it raer. Dan wie der gjin hûs mei him to hâlden en sloech er alles koart en klien. Sa hied er ditkear alle théguod oan diggels slein. It stie der slim foar. It wiif skriemde, hwant der wie net in reauke...
nl.verhalenbank.16907
Hjir neist ús wenne in âld man. Syn wiif Aeltsje wie in greate tsjoenster. Op in kear wie se to bakerjen achter Burum. Hy lei op in nacht achter 't sket to sliepen. Dêr kom Aeltsje oan. 't Wie yn 'e nacht. Hy woarde wekker. Hy wie alderôfgryslikste lulk, doe't er har seach. Sy woe him in pepermuntsje jaen, mar hy sei: "Mast dy hjir weijaen mei dyn...
nl.verhalenbank.21070
Op it Saeilân to Ljouwert, dêr't froeger de fémerk wie krige Tseard van Dekken al ris spul mei ien. Tseard hat it my sels forteld, ik ha by Tseard yn 't wurk west. "Hwat soestû, smoarge snotaep", hie Tseard sein. Doe hie dy oare sein: "Pas op, dan sil 'k dy stean litte." En doe't Tseard noch net om 't lyk woe, hied er Tseard en dy syn maet ek allebeide...
nl.verhalenbank.28852
9