Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
41 results
Dutch Keywords: pad
[Toverkunsten:] Dan hadden ze een kind een snoepie gegeven en dan werd 't een pad!
Hwat men fan in tsjoenster opyt, kin yn in pod foroarje.
By in tsjoenster mat men neat opite. Dat foroaret yn in pod.
It gebeurde froeger us dat Wytse de Wind bitsjoend rekke. Doe moest er in pod yn 't skelkje ha en dy by him drage, krekt salang oant dy fordroege wie. Alle Tet hie him bitsjoend.
Dy't in apel fan in tsjoenster oannimt kriget in pod yn 'e mage.
Alle podden dy't ik seach, krige ik yn 'e tange en dy gongen de kachel yn. Ik ha in hiel soad forbrând. Hwant dat binne allegear tsjoensters.
As Durke Hylk der oan kaem, setten wy as bern gau mei de klomp in krús op 't paed, dan koe se ús neat dwaen.
nl.verhalenbank.19337
Trapet ien op in pod, dan bigjint it to tongerjen. Krijt ien in apel fan in tsjoenster, dan foroaret dy yn in pod. As ien hwat fan in tsjoenster opiet, dan woarde er siik.
As in tsjoenster in bern in apel of sa joech en it bern iet dy op, dan krige it in pod of in slak yn 't liif.
Wy mochten froeger net hwat oannimme fan âlde Antsje Pod. Hwant krige men in apel fan har en men lei dy yn 'e dôfpot, dan foroare dy apel yn in pod.
Der wenne by ús in âld-minske, dat wie Simke Mathuzen. Dat wie in tsjoenster. As se by de wei stie, doarsten wy as bern net by har lâns. As se ien hwat joech foroare dat yn in pod, seinen se. Men moast de earste hap útspije.
nl.verhalenbank.21032
In apel fan in tsjoenster foroare yn in pod. Fan Rikele Myt doarsten wy noait hwat oan to nimmen.
Rin noait midden op 'e wei! (Lykstaesje) Yt neat fan in tsjoenster op, oars kriget men in pod yn 't liif.
De minsken wienen froeger bang foar in pod. Hwant dat wie in tsjoenster, mienden se. Dy koe har yn in pod foroarje.
Fan in tsjoenster mat men noait hwat oannimme, hwant it kin foroarje yn in pod. Trapet men op in pod, dan komt der tonger, wurdt der wol sein.
Alde Heabel wie in tsjoenster. Dy joech ús wolris in muntsje, doe't wy noch bern wienen. Mar dat smieten wy altyd fuort. Hwant sy hienen ús thús leard, as wy dat opieten, krigen wy in pod yn 't liif.
Ite jy hwat fan in tsjoenster op, dan foroaret dat yn in pod.
As men in apel fan in tsjoenster kriget foroaret dy yn in pod. Men mat altyd in stikje apel weismite. Dan wurdt dy pod noait folwoechsen.
Wy mochten fan Rikele Myt noait in apel opite, hwant dy apels wienen bitsjoend. Dan krigen wy in pod of in kikkert yn 't liif.
Tooverappelen Oude vrouwen kunnen met kinderen zoo als wij weten zeer veel werk maken door ze te streelen over hunne hoofden als anders[z]ins. Hiermede moet men zeer voorzichtig zijn, want dit is meestentijd de voorbode van eene betoovering. Ook moet men uiterst voorzichtig zijn, wanneer zij de kinderen appelen geven, ze niet dadelijk op te laten eten,...
nl.verhalenbank.34700
43