Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
24 results
Dutch Keywords: kwaad
TOVENAARS EN DUIVELBANNERS Tovenaars en duivelbanners kwamen er in ons land veel beter af dan heksen. Blijkbaar geloofden de rechters niet dat zij bijzondere gaven hadden en met de duivel een verbond hadden gesloten. Pieter Karel van Aken, die zich te Amsterdam in 1543 ten onrechte voor chirurgijn had uitgegeven en die had beweerd dat hij betoverden kon...
Spookdieren Er is een verhaal over een heks, die 's nachts omringd was door een troep katten. Allerlei kwaads deed ze en alleen al haar aanwezigheid ergens kon veel narigheid veroorzaken. Zij was getrouwd. Haar man wist haar te bewegen haar bijzondere "kracht" af te reageren op een boom. Als ze dit deed ging de boom dood. Dit was vaak de oorzaak dat vele...
nl.verhalenbank.13452
Laten staan. Het is gebeurd in Erica. De pastoor moet op een avond naar een zieke om die te bedienen. Onderweg ziet hij twee mannen staan; ze weten dat hij er langs komt en hebben het plan opgevat hem af te ranselen. Meer dan eens had hij hen gewezen op hun fouten. Als de pastoor bij de belhamels gekomen is, steken ze de stok omhoog, die ze meegenomen...
nl.verhalenbank.44707
Willem H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer achterop en Willem vroeg of hij meerijden mocht. Maar de boer gaf geen asem terug. Toen werd Willem kwaad, want de boer was heelemaal leeg en kon hem dus best hebben. "Ik zal eerder te Purmerend wezen als jij," zei hij; anders niet. Niet lang daarna stond de boer stil; er haperde wat aan den...
Alle Tet fan 'e Harkema wie de tsjoenster. Dat wie algemien bikend. Hja wie soms blau en plakkerich om 'e holle. Dan hie se wer opdonders hawn fan 'e kweade, sei 't folk.
nl.verhalenbank.23440
Hy hat us nei de kermis to Feanwâlden wêst. Dêr wie in faem, dy hie him de gek oanstutsen. En doe't dat fanke gong to dânsjen, doe hied er har de rokken ôfsakje litten.
nl.verhalenbank.21615
Der wenne ien yn 'e Westerein, dy hie de kweade hân. Dy koenen se net ergens by 't fé litte. Hy tsjoende alle bargen samar dea.
nl.verhalenbank.19470
5.18. Tovenaar doet zijn knechtje winnen op de kermis D'r was ne koeiwachter en die mocht ook naar de kermis gaan en ie kreeg twee kwartjes van zijnen baas. Hij gooide mee ringen en hij gooide twee kwartjes en ie aai niks. 'Zijde nauw al terug?', zee zijnen baas, 'G'aai nog wel een uurke mogen blijven, jong. Waren e centen op?' 'Ja, baas', zeet ie. 'En...
nl.verhalenbank.44455
Spookverhalen Lammertje Vlug was een vrouw, waarvan men zei, dat ze in staat was, om in steeds andere gedaanten, de mensen kwaad te berokkenen. Een bekend verhaal van haar is dat zij eens in de gedaante van een pad bij een postbode in huis kwam. Men wist dat als er 's avonds iets onverwachts in huis gevonden werd, men het in de kachel moest deponeren,...
nl.verhalenbank.13317
Het geloof aan den duivel en zijne groote macht ten kwade speelt de hoofdrol bij alle volksbijgeloof. Dat menschen met hulp van den booze allerlei bovennatuurlijke dingen kunnen uitvoeren, dat men daarvoor een verbond met den duivel moet sluiten waarbij men zijne ziel aan hem verpandt, werd vroeger algemeen aangenomen, en dit geloof is nog niet...
nl.verhalenbank.57946
Heit wie ris in kear ergens op 'e merk. Dêr wie Ymke ek. Doe wie dêr ien, dy krige in bytsje wurden mei Ymke de Jong. Doe sei Ymke tsjin him: "Dû wytst noch wol, tink, hoe't ik it doe mei dy hawn ha? Dû koest net in foet mear forsette." Doe't de man dat hearde, gong er stil fuort.
Alle Tet wie ek in tsjoenster. Dy wie soms bot blau om 'e holle. Doomny kom op in kear by har, doe sei er: "Hwat binne jo blau om 'e holle." "Ja," sei Tet, "ik stomp my altyd oan 'e bêdsdoarkes." Mar 't wie de kweade, dy't har soms op 'e hûd joech.
nl.verhalenbank.19455
Dêr wie in man, dy kom wol op 'e Dwarsfeart. Dêr hie ús heit in hekel oan. Hwant as dy man de hân op 'e rêch fan 'e bargen lei, dan woarden dy bargen blau. Dy man hie de kweade hân, dêr moesten se bot foar oppasse. Heit sei: "Noait fremden by de bargen litte."
Myn pake en beppe oan heite kant wienen greate tsjoensters. Doe't heit en mem troud binne en se togearre yn 'e trouwein sieten, doe fleach pake harren to foet foarby. Doe wachte er harren wer op. Doe gong de wein wer foarby. Doe fleach hy har wer foarby en wachte harren wer op, oant de wein wer foarby ried. Dat hat er oant trije kear ta dien. Dy keardel...
Jo matte noait Jan en alleman by 't fé litte, binammen net by fette keallen. Der binne guon, as dy se oer de rêch strike, dan wol 't net mear mei 't fé. Sokken ha de kweade hân. Dêr mat men altyd foar oppasse. Ik bin der wol foar warskôge. Ek net by bargen litte. Sokken ha konneksjes mei de duvel.
Der kom us in koopman by minsken yn 'e Hamsterheide. It bern fan dy minsken wie siik, en dêr waerd oer praet. De koopman ornearre, it bern koe wol us bitsjoend wêze. En sa praetten se in skoftlang oer tsjoenderije. De koopman gong wer fuort. Hy gong de reed del en sa oer de bou. Dêr lei âlde Hindrik yn 'e tún (Hindrik Ophuis?) Alde Hindrik wie in...
nl.verhalenbank.17466
Yn Broek wenne âlde Lammert Plantinga. Dy koe tsjoene. Tabe van der Zwaag hie in pear beesten yn 't hok. Mar moarns sieten dy kij faek los. Op in moarn kom Lou, de soan fan Lammert thús. Doe soed er even nei 't fé sjen. Der wie wer ien los. Doe't Lou de hoksdoar iepen die, kom der mei alle barstengeweld in kat oanstouwen. Lou skopte him foar de kop. De...
Frijmitselers hienen harsels oan 'e duvel forkocht. Dêrtroch hienen se altyd jild en koenen se dwaen hwat se woenen. Mar 't kostte har de siele. Hekse Harm (= Stammerige Harm) wie ek frijmitseler. Hy hie in wikseldaelder. Dy hie er fan 'e duvel. Hekse Harm wie net fortroud by 't fé. Hy hie de kweade hân. Hy striek mei de hân oer de rêgen fan 'e dieren...
Der binne guon, dy ha de kweade hân. Heit wie fékoopman en dy hat it wol meimakke dat sa'n ien mei de hân oer in skiep of geit hinnestruts, dan woarde sa'n dier siik. En dan kocht dyselde it foar de helte fan 'e priis. Edzer Sint fan 'e Harkema woenen se noait by it fé ha. As dy op it hiem kom kearden se him. Hy hie in wikseldaelder en wie noait sûnder...
nl.verhalenbank.22071
Willem van der Hoek verstong de zwarte kunst. Hai gong ers nee Purmerend, en toe kwam er een boer an en die vroeg ie of ie mee raie mocht. De boer gaf niks geen asem terug. Toe wier Willem kwaad, want die boer was heelemaal leeg, dus kon ie hem best hewwe. "Ik zel eerder te Purmerend weze as jij," zeidie, aars niks. Een poos later stong de boer stil, dan...
23