Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
18 results
Dutch Keywords: koe
Tovenaar betovert koe die dood valt Ons vader ging eens een koe kopen in Stramproy. Onze buurman had ons al komen waarschuwen dat we ze niet moesten kopen, want dat ze van een tovenaar kwam. Ons vader was echter een koppige vent en wou niet luisteren. Op een zomerdag was de koe echter uit de wei verdwenen en toen ons vader ook eens bij de tovenaar ging...
nl.verhalenbank.35778
Toovenaars. Iemand uit IJzendijke, die de kunst verstond, wilde eens een grap uithalen met een vriend. Door het gaatje van den gootsteen, zette hij een beestje naar binnen, en dat werd al maar grooter, al maar grooter. Eerst was het als een hond, toen als een kalf, toen als een koe, want de toovenaar was de spreuk vergeten, om hem weer kleiner te maken....
nl.verhalenbank.39089
DE KOL IN DE STAL In de Kerkbuurt op Marken had een boer koeien op stal staan. De boerderij is inmiddels verbouwd en de stal is gesloopt, zodat er nu geen koeien meer zijn. Om middernacht ging een van de koeien, altijd hetzelfde beest, vreselijk te keer en ze begon ook minder melk te geven. "Dat gaat niet met rechte dingen toe," dacht die boer en hij en...
nl.verhalenbank.12805
It gebeurde ek op in kear, doe hie Ymke toarst. Doe trof er ûnderweis in faem, dy siet ûnder in kou to melken. Hy frege om hwat molke, mar de faem woe him gjin jaen. Mar Ymke koe bûksprekke. Fuort dêrop sei de kou: "Jow dy man hwat molke." Doe woarde dy faem sa kjel, dat sy naeide út.
nl.verhalenbank.27755
De koe fan Oedze Willem (Stienstra) hat er ek bitsjoend. It dier wie sa bang foar him, as hy dêr lâns kom en de koe seach him, dan raesde er it út. Oedze Willem syn bargen hat er deatsjoend. Sy woarden earst hielendal blau en doe stoaren se.
nl.verhalenbank.23530
Der wie in faem, dy siet ûnder in koe to melken. Imke kom dêr lâns. De faem sei: "Joun." Doe sei de koe: "Jow dy earme man even hwat molke." De faem liet fan kleare skrik de amer mei molke oer de wereld rûgelje. Hja miende dat de koe bigong wie to praten. Mar 't wie Imke, dy't bûksprekke koe.
nl.verhalenbank.25587
Imke de Jong wie us in kear op 'e wei. In hiel ein foar him wie in ploechje jongfolk. Doe joech Imke deselde lûden as in koe. It lûd kom flak by it jongfolk wei. Sy seagen en sy seagen mar en sy koenen har mar net bigripe hwer't dy koe wêze moest.
nl.verhalenbank.22198
Myn frou har mem wenne as faem by in boer yn Wjelsryp (dicht bij Franeker). Doe gebeurde it op in kear dat se gjin bûter meitsje koenen. Doe gongen se nei Greate Wopke, de duvelbander ta. Wopke sei: "Jimme matte in tsiis ûnder 'e parse wei krije en dy yn in hantsjettel mei wetter dwaen. As it wetter siedt, dan komt de dieder wol. De faem siet achter de...
nl.verhalenbank.32918
Stammerige Harm, koe net goed prate. Dêrfandinne de namme. Hy hie in pot mei jild yn 'e groun. Dêr hied er in reidsketsje om hinne. Sa nou en dan rôp er: "Sjoerd, dû mast my helpe. Ik kin net by de pot komme. De duvel sit der by." Sjoerd dat wie syn omkesizzer. Stammerige Harm hat syn eigen wiif omkomme litte. It minske wie blyn en sy hie sekken oer...
nl.verhalenbank.16523
Ymke de Jong kom ris in kear ergens. Hy hie in man by him. Dy man sei tsjin Ymke: "Hwat ha ik in toarst." Doe siet dêr in faem to melken. De man frege har: "Mei 'k hwat molke ha?" De faem wegere. Doe draeide de koe him om en sei: "Jow dy man hwat molke." Dêr woarde de faem sa kjel fan dat hja naeide hurd út. (Ymke de Jong koe bûksprekke)
nl.verhalenbank.32683
Imke koe ek bûksprekke. Op in kear siet der in faem ûnder in koe to melken yn 't lân. Imke hie toarst. "Mei 'k in bytsje molke ha?" frege er. Mar dat doarst dy faem net to dwaen fanwege de boer. Mar doe sei de koe samar ynienen: "Jow dy man hwat molke." De faem woarde sa kjel, dat sy liet de koe yn 'e steek en naeide út.
nl.verhalenbank.28347
Wy hienen mar ien koe. Dêr wienen wy wiis mei. Der kom op in kear in keardel by ús. Dat wie Jehannes Bekkema. Dat wie in tsjoenster. Dy gong nei de koe ta. Hy struts mei de hân earst oer de iene side en doe oer de oare side hinne. Ik sei tsjin Sierd: "Dit is mis. Jehannes hie net by de koe wêze matten, hwant 't is in tsjoenster." En 't kom al sa út. De...
nl.verhalenbank.21107
Heit en mem hienen ien kou. Dy keardel kom nou en dan by harren en dan biseach en bitûmke er de kou. It gjers, dat se foar dy kou ôfmeand hienen en dat thús op it hiem lei wie de oare moarns hurd en fortrape. En de koe is dea gong. Dat wie allegear pake syn wurk.
nl.verhalenbank.27172
In Termei was 't zilver, maar in Hagestein dejen ze 't anders. Daar was een boer met een betoverde koei. Daar konden ze de heks niet van vinden. Maar je moest ze vinden, dan was de koei beter. Dan moesten ze de koei zegenen. Wat doet die boer? Hij vangt een gitzwarte kip, douwt die in een pot met water, levendig, een kei d'r op en als die kip dood was,...
nl.verhalenbank.50950
Yn Aldhoarne siet in faem ûnder in koe to melken. Doe sei dy koe ynienen tsjin har: "Jow dy man hwat molke, faem." De faem woarde sa kjel, dat sy smiet de amer mei molke om. Doe seach se Imke stean. Dy hie bûksprutsen. Hy krige molke fan har. Imke song by de harmoanika: Ik ben zo arm, dat God zich erbarmt. Sober gekleed en ik heb veel leed. Diep in mijn...
nl.verhalenbank.19516
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Ik hoorde o.m. het volgende verhaal van een oude boer: Op een keër wier m'n beste melkkoe ziek. Ik veulde, dat 't geën gewoöne ziekte was, maar toverie. Daorum ging 'k nie naor de veearts, maar naor de toverdokter, die...
nl.verhalenbank.14829
Zoo was die ouwe Hain Groen ook zoo'n rare. As er een koe in de sloot zat en ze konne hem er niet oit kraaige, dan riepe ze Hain en één, twee, drie, dan wasse er oit. Kees de Waart heb het ehad, dat ie met varkens nee Purmerend most en hai kon ze niet op de wage kraaige. Hai riep Haintje Groen en toe die er bai kwam, ginge ze netjes staan, zoodat ze er...
nl.verhalenbank.8803
't Teuve(r)n en be(h)eks'n is in vrogger dààg'n slim ewest. Now (h)eur'ie d'r niet mee(r) zoo van, ma(r) 't gebeu(r)t toch nog wel. Mar de mèèns'n dorv'n 't niet mee(r) te ve'tell'n. Een jaor of twintug, dartug eleed'n was t'r bi-j oons in de buu(r)te een dee(r)ntien en dàt was ziek. Dat was ekom'm deur 'n laandlooper, die 'ad 'eur beteuve(r)d. Was moss'n...
nl.verhalenbank.34863
21