Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
10 results
Dutch Keywords: geloven
Tovenaar laat de aardbeiplanten plots vruchten dragen Bij ons heeft een tovenaar ook eens een knap stukje laten zien. We hadden dat jaar veel aardbeien gezet, maar nergens scheen er een goed uit te komen. Bij de andere boeren stonden er al aardbeien aan toen bij ons de planten nog maar erg petit waren. Toen kwam er eens iemand vragen of we geen aardbeien...
nl.verhalenbank.35784
Je had hier in Langerak vroeger een tovenaar, Aai de tovenaar. Hij was een liefhebber van vogels. Hij kwam altijd fluitend de kamer binnen. Dan keek die eens naar de vinkies. Nou woonde d'r hier in de buurt ook een vrouw, die een bietjie lichthoofdig was, een bietjie bijgelovig. Affijn, Aai die komt daar binnen en die vrouw wordt niet goed bij d'r hoofd....
nl.verhalenbank.50943
Yn Bakkefean wenne in frou dy gong foar in tsjoenster troch. Dêr wienen se allegear sa'n bytsje skruten foar. Sy hie forskillende minsken bitsjoend, nei't se seinen. Heit kom in kear by har en doe sei er: "Ik woe dat se my ek bitsjoene koenen." Mar doe sei se: "Jo leauwe der net oan. Dêrtroch kinne se jo ek net bitsjoene."
nl.verhalenbank.21179
Tsjoensters foroarje har yn katten, is 't sizzen altyd. As in houn spoekgûlt komt der in sterfgefal. Dat leauwe gâns lju. Frijmitselders ha har oan 'e duvel forkocht.
nl.verhalenbank.20976
Er hebben drie rooverbenden van dezen naam [bokkenrijders] bestaan in het zuiden van Staats-Limburg en het aangrenzende Kleefsche, Luiksche en Oostenrijksche gebied. De eerste bende bestond van 1734-1756; de tweede, de meest beruchte, van 1762-1776, de derde van 1790-1798. De tweede bende is te vuur en te zwaard uitgeroeid. 500 à 600 personen zijn, als...
nl.verhalenbank.46463
Hindrik burdman (= H. de Vecht) hie in boek kocht, dêr't er fan alles út learde. Sa koed er wite kninen ta de hurddobbe útkomme litte, as er dêr yn lêsde. Letter moest er alles weromlêze, dan gongen se wer ta de hurddobbe yn. Mar it gong sa fier mei him, dat hy woarde op 't lêst bang yn eigen hûs. Doe is er fan binaudens noch grifformeard woarn. 't Wie...
nl.verhalenbank.23386
Wy hienen in Hollânske baes yn 't kuorfabryk. Dy leaude earst net dat der tsjoensters wienen. Mar dat woarde letter wol oars. "Op in joun kom ik bûten," sei er, "dêr seach ik twa klysters sitten. Ik der hinne, doe kommen dy beide klysters op my oan. Dat wie gjin goed spul. Doe ik yn 'e hûs. Dat wienen Jelle en Tryntsje", sei er. "Dy gongen der togearre op...
nl.verhalenbank.25992
Myn wyfke komt út 'e Westerein. Har heit wie plysje. Dy syn snoars hat faem west by greate Wopke fan Kûkherne. Antsje hiet hja. It gebeurde, dat as Wopke drankjes rémakke, dat alle fleskes út elkoar sprongen. Dan sei Wopke: "Antsje, dû mast de blinen ticht dwaen, hwant it wol sa net." Antsje leaude echt oan tsjoenen.
nl.verhalenbank.20878
RK: Wordt er in de Russische gemeenschap ook geloofd in spoken en geesten? Is dat ook een bepaald verhaaltje? V: In een bepaalde leeftijd wel, ja. Jonge kinderen Als je jong bent. Tot misschien twintig jaar oud, geloof jij wel. RK: Maar spoken he? V: Spoken. Hm. Ja. Wij hebben, eh...dit jaar, in[de] zomer hadden we een Russisch kamp georganiseerd bij...
nl.verhalenbank.43535
Myn broer Gosse wie fjirdel jier âld ( = 3_ jaar), doe koed er noch noait rinne. Alde Pôpe biltsje dy wie altyd by ús. Hy wie keppelbaes en mollefanger ensa, mar hy paste ek faek op ús Gosse. Sy seinen altyd, hy wie in tsjoenster, mar dêr hienen wy ús noait folle oan steurd. Mar doe woarde Pôpe siik. Dat gebeurde wylst er by Hindrik Tammes yn 't bargehok...
nl.verhalenbank.25649
11