Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
52 results
Dutch Keywords: geld
Nr. 3.56. Tovenaar tovert geld uit een geldbeugel Ik weet nog dat Harieke van Neel Vertommen kon toveren. Hij kon je het geld uit je geldbeugel toveren en ie kon ook witte muizen maken. Ze zijn ervoor naar de pastoor geweest en die heeft het hem afgeleerd.
Een vrouw uit Soesterberg had geen geld meer in huis om brood voor haar kinderen te kopen. Ze maakte zich klaar om naar Utrecht te gaan om daar te gaan schooien. Ze was de kerk te Soesterberg gepasseerd, toen ontmoette ze een vrouw. Die zei tegen haar: "Hè je geen brood voor je kinderen?" "Nee," zei ze, "en ik heb ook geen geld om het te kopen." En die...
nl.verhalenbank.27079
"Er was eens een arme boerenfamilie. De familie had het moeilijk en kon met moeite iets op tafel krijgen. Uiteindelijk was het geld op. Hierop ging de boer naar de bakker. Van de bakker kreeg de boer meel op de pof. De volgende dag maakten ze er pannenkoeken van. Toen verscheen echter een kat bij de boerenfamilie. Het dier zei: "Meel haalt en niet...
nl.verhalenbank.30598
Stammerige Harm fan Twizelerheide is ris in kear oer de Swâdde smiten woarn troch de duvel. Hy hie in wikseldaelder en sadwaende altyd wol jild om hannen. Hy handele yn fodden ensa.
Piter Poes seach mear as in oar. Hy wie by minsken yn 'e kost. It hûs dêr't se yn wennen, moest fortimmere wurde. Piter Poes sei: "Der matte ek noch sinten yn sitte." En wrachtich, der kom in partij jild út it ûleboerd wei.
Ymke de Jong hat ús heit op Hamster merke samar de ponge mei jild ûntnom, wylst er in ein fan him ôf stie. Fuort dêrnei hat er him heit wer jown.
Harm Fodde (= Spoeke Harm = Stammerige Harm) dy koe him foroarje yn in kat. Hy koe tsjoene. Harm hie jild ûnder yn 'e sek. Hy hie ek in wikseldaelder. Hy hie noait forlet fan jild.
Imke de Jong koe sizze: Safolle jild ha jo yn 'e bûse. Dat wist er altyd krekt. Hy koe de minsken ek stean litte.
Imke Modder (= I. de Jong) wie in gûchelder. As hy jo frege om in ryksdaelder en hy joech jo dy wer, dan hienen jo him net. As jo him ien ryksdaelder joegen, dan hied er samar in kroadefol ryksdaelders - dan tilde 't fan 'e ryksdaelders.
Stammerige Harm hat my wol jild to lien oanbean. Mar ik woe syn jild net ha. Hy hong jouns in lege ponge oan 'e doar, de nachts die de duvel der jild yn.
nl.verhalenbank.22693
Stammerige Harm wie ek in tsjoenster. Hy koe mear as in oar. Hy hie in wikseldaelder. Foaral it fé bitsjoende er. De minsken lieten him noait by it fé. Dat wie net fortroud.
Hy wist ek altyd krekt hokker lju forlet hienen fan tsiis en hoefolle jild de minsken by har hienen.
Imke de Jong makke protten jild foar de minsken. De minsken wienen der bliid mei, mar as se it jild letter biseagen, wienen it blêdden. Hy koe de minske ek stean litte.
Ek in kear, doe siet ús buorwyfke by ús. Doe wie Imke de Jong der ek. Doe sei 't minske: "Kom, ik mat der mar op út to boadskipjen." "As jo boadskipje wolle," sei Imke, "dan matte jo ek sinten ha." "Dy ha 'k wol", sei 't minske. "Binne jo dêr wis fan?" sei Imke. "Jawis", sei se. "Sjoch dan mar ris", sei Imke. Hja sjen en sjen en doe sei se: "Och heden, ik...
To Grins kochten Ymke en Auke en Wytse in pakje tabak foar in dûbeltsje. Ymke bitelle de man. Hy lei de sinten op 'e toanbank del. Mar doe't de man se krije soe, leinen der gjin sinten. Ymke sei: "Nou opgepast. Nou sil 'k se jo yn 'e hân dwaen." Hy lei se de man yn 'e hân, mar doe't er him omkearde wie de hân leech. Sokke kueren hied er altyd. De man hat...
Wikseldaelders dy binne blau. Myn omke Harm (= stammerige Harm) hie sa'n wikseldaelder. Dy sei wolris tsjin my: "Hjir, jonge, hast in hânfol sinten. Dy mast jim mem mar bringe." Dan die 'k de hân potticht om 'e sinten hinne. Mar as ik se mem jaen soe wie de hân leech. Omke hat dy wikseldaelder fan syn mem krigen. Dat wie âlde Hindrikje, èk in tsjoenster....
Myn âld buorman Ate roan mei Imke de Jong troch Twizel. Doe frege er Ate om in kwartsje. "Ha 'k net", sei Ate. Even fierder sei Imke: "Dû seist niis, datst gjin sinten hiest. Hwat is dit dan?" Doe hied er Ate syn jildponkje yn 'e hân. "Nou soest tinke," forfette er, "Imke de Jong is samar ryk. Mar sa sit it net. Ik kin se net hâlde."
nl.verhalenbank.21650
Imke de Jong wie ris to Grypskerk. Dêr kommen twa arbeiders by de boer wei. Jimme ha fan 'e wike neat tofolle fortsjinne, wol? sei er tsjin har. Né, seinen dy arbeiders. Nou, sei Imke, hjir ha jim elk in ryksdaelder fan my. Gean mar yn 't café en keapje foar jim elk in buorrel. De beide arbeiders nommen de ryksdaelders yn dank oan en kochten elk ien. Mar...
Alde Foppe Ophús fan 'e Harkema koe soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte. Hy hie him oan 'e duvel forkocht en hie in wikseldaelder. Hy wie noait earm. Foppe Sint neamden se him. Hy koe lêze noch skriuwe. Edzer Sint dat wie famylje fan him. Dy hie ek in wikseldaelder.
nl.verhalenbank.20660
Wy ha twa jier njonken stammerige Harm wenne. De minsken seinen dat er tsjoene koe. De man hie altiten wol jild. Hy wie oan 'e duvel forkocht, seinen se en hy hie in wikseldaelder. Mar hy wie ek ôfgryslike deun en sunich. As er ûnderweis út 'e broek moest, died er syn bihoeften yn 'e bûsdoek. Hy pakte 't yn en naem it mei en lei it by him thús op it...
nl.verhalenbank.20117
53