Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
15 results
Place of Narration: Zutphen
Het steenen huis op Walcheren In lang vervlogen dagen was er water waar nu het koren geelt. De zee golfde ver het land in en de schepen voeren waar nu het vette Zeeuwsche vee graast. Eens is het gebeurd dat ter plaatse van het Steenen Huis een rijk beladen Spaansch schip te gronde ging. Wat er van de bemanning geworden is weet niemand; waar de schatten...
nl.verhalenbank.46789
De Verborgen Schat Dichtbij Echt, in het Limburgsch land, is een groote schat verborgen, en wie hem vinden kan, verlost de juffrouw zonder kop van den nood, om te moeten zwerven, waar aardsche menschen wonen. In het schuchtere voorjaar, als nauwelijks nog de blaadjes durven te gluren, en de lucht van bedeesde blauwheid is, en het zonnelicht zich heel...
Roosje Daar was, in Zeeland, eens een man, Hij had een aardig kind, Een meisje, dat van iedereen Om 't zeerste werd bemind. De man, gelijk men denken kan, Was grootsch op zulk een schat, Te meer - daar hij zijn lieve vrouw Daar bij verloren had. Wat nam hij Roosje menigmaal, Al zuchtende, in zijn arm En kuste met een tranend oog Heur roode kaakjes warm!...
nl.verhalenbank.46974
Hoe Leiden zijn naam kreeg In ons land hebben misschien de vreeselijkste reuzen der wereld gewoond. Het waren onstuimige heerschappen, die het den reizigers zeer moeielijk maakten, ze de leden rekten of ze zware belasting deden betalen. Niemand kon hen ontkomen. daar zij aan de groote wegen loerden. Zij traden den marskramer dreigend tegemoet, en...
nl.verhalenbank.41886
De basiliscus van Utrecht Ook in ons land, en wel in Utrecht, heeft een basiliscus zijn helsch wezen vertoond, nadat hij lange jaren deze streken had gemeden. Reeds had dit monster in het jaar 513 bij Dokkum achttien menschen geveld, die zijn oogen hadden gezien, en acht eeuwen later vond men weder een zeer grooten basiliscus in den put van Oldeboorne....
nl.verhalenbank.41746
Het Vrouwenzand Een paleis van prinsen, hertogen en koningen is geweest in de stad Stavoren, en de deuren der burgerhuizen waren van zuiver goud. Gelegen was het op den oever van het Flevus-meer, waarin vele rijke rivieren hun water stortten, de Cuyner, de Vecht, de IJsel, en een stroom van het Rijnwater, komende uit het sticht Utrecht. Geen schooner...
nl.verhalenbank.41774
Brammert en Ellert Tusschen Schoonloo en Zweel bevindt zich een groot veld, daar staan geen huizen op, en wegen loopen er weinig door: hij, die er gaat, moet niet bang zijn voor de eenzaamheid. Eens huisden er twee reuzen, Brammert en Ellert heetten ze. Brammert was zoo groot, dat hij de heele breedte der vlakte vulde, als hij terneer lag: dan rustte...
nl.verhalenbank.41757
Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als ze wenkt, met zonneblinkend gelaat, met vlekke- loos gewaad, maar denkt aan uw zielehiel! " Zóó klonk de stem in de lucht. De boer van Muntjezijl wilde niet luisteren. Sinds hij getrouwd was, dacht hij de kousen vol met goud, die de...
De Vliegende Hollander Een hulpeloos schip in den woedenden storm, en het land nabij. De golven sloegen tegen het zwakke hout, en de wind floot langs de zeilen. De storm eindigde niet, en dreef het schip Westwaarts en Oostwaarts, Noordwaarts en Zuidwaarts; geen stuurmanskunst kon het leiden. De storm was meester. De kapitein van der Decken stond bij de...
Emma van Haarlem Op het slot van Haarlem woonde een slecht en wreed ridder, die door het volk werd gehaat, en door zijn vrouw bemind. Want elke vrouw is de draagster der liefde, ze heeft al lief om der liefde wil, ja, dikwijls vraagt zij niet, wien ze nu eigenlijk liefheeft. Zij zelve heeft zachte handen en haar oogen schreien gemakkelijk; doch haar...
nl.verhalenbank.41767
De marskramer. De marskramer, die op gezette tijden het Limburgsche land bezocht, legde een oogenblik het zwarte pak van den schouder, veegde zich het zweet van het voorhoofd, en zette zich daarna aan den berm van den weg. "Hu!hu!" kreunde hij zachtjes, " 't is warm vandaag", Een oude man kwam hem voorbij, en begon een gemak- kelijk praatje. "Waar gaat...
nl.verhalenbank.42099
De Schelpengrot op Nienoort Eens was de schelpengrot op Nienoort een rijke schatkamer, waarin veel goud en zilver was verborgen--vaten waren er vol diamanten en paarlen, in gouden bekers waren topazen, opalen, robijnen, smaragden, in velerlei vorm en kleur dooreen: er lagen braceletten, als schitterende, kronkelende spiralen, en vijf en veertig...
nl.verhalenbank.41788
Mirjam, sage uit den Achterhoek Het was in den jare veertien honderd negen en dertig, dat er Groote Sterfte over de menschheid kwam, en de taak van den Dood niet wilde eindigen. Zwart waren Zijn knokels. Op een zwart paard reed Hij, zwart waren de toomen, zwart het zadel, zwart 't ijzer van de zeis, waarmede Hij sloeg. Men noemde Hem den Zwarten Dood....
nl.verhalenbank.41759
Het meisje uit Orvelterveen. (Tweede lezing van Ellert en Brammert) Op een uitgestrekt veld, dicht bij Orvelterveen, woonden lang gelden twee reuzen, Ellert, de vader, en Brammert, de zoon, die geen medelijden kenden. Maar de bewoners der dorpen om het veld lieten zij met rust, misschien in de hoop, dat de rijke vreemdelingen niet gewaarschuwd zouden...
nl.verhalenbank.42085
Het spookhuis. Het is niet zoo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal, en daarom had men er alle meubels weggehaald, omdat niemand daar wonen wilde. Alleen stond er nog een oud bed, waarvoor men inde weoning geen plaats vond. eens kwam er een oude, arme...
nl.verhalenbank.42068
27