Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
8 results
Dutch Keywords: schoenmaker
It pealtsje fan Easterlittens Het "pealtsje" houdt de herinning levend aan een schoenmaker uit Easterlittens, die droomde dat er op een brug in Amsterdam een goudschat voor hem lag. Op het monumentje staan twee ketels afgebeeld en drie zwarte kruisen; het zijn de drie kruisen uit het [de rest van tekst ontbreekt op de internetsite [RK]].
nl.verhalenbank.41083
(Folkert de Haan fortelde it bikende 'Pealtsje fan Easterlittens' mei dit forskil fan it tradisionele, dat de skuonmakker dreamde, syn gelok soe er fine op 'e brêge fan 'e Wurdumerdyk to Ljouwert. Der woarde net by forteld dat der noch in twadde pot mei jild ûnder de earste siet.)
nl.verhalenbank.15692
To Easterlittens wenne in skuonmakker. Dy droomde kear op kear, dat hy moast nei Amsterdam ta nei dy en dy brêge. Dêr soe syn gelok lizze. Hy tochte: ik moat der mar hinne, al seach hy der bot tsjin oan, hwant it wie in hiele reis foar him en hy hie noch noait yn Amsterdam west. Hy dêr hinne. Doe stie er dêr yn Amsterdam op 'e brêge to sjen. Doe kaem der...
nl.verhalenbank.20618
To Easterlittens wenne in skuonmakker mei syn wiif. Sy hienen it o sa krap togearre. Der kom alle jounen ien by 't glês fan 'e skuonmakker. Dan sei er tsjin him, dat hy soe syn gelok yn Amsterdam fine. Hy moest nei de Papebrêge ta gean. Doe sei er dat tsjin syn wiif. Mar dy sei dat it praetsjes wienen allegear. Sy hâldde him foar net wiis, dat hy dêr oan...
nl.verhalenbank.12243
Het paaltje van Oosterlittens In Oosterlittens woonde een schoenmaker die het niet breed had. Hij werkte hard, zijn vrouw was zuinig, maar het groeiende kindertal dwong hen de tering naar de nering te zetten. Voor de schoenmaker stond echter vast, dat beter tijden zouden aanbreken. Op een morgen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb vanacht gedroomd dat ik...
nl.verhalenbank.9504
Het paaltje van Oosterlittens. Bij het kienspel en ook wel bij andere gelegenheden noemt men in Friesland het nommer 1«het paaltje van Oosterlittens.» Vanwaar deze benaming? Laat ik u dit eens vertellen. Er woonde in den ouden tijd te Oosterlittens een schoenmaker die geen ruim bestaan had. Hij was vlijtig en oppassend, zijne vrouw was zuinig en bekwaam...
nl.verhalenbank.57781
Yn Easterlittens wenne in skuonmakker. Hy en syn wyfke hienen it tige krap. Mar hy sei tsjin har: "Ik ha altyd noch in hope." De frou sei: "Lit dy hope mar farre. Wy sitte yn 'e earmoed en wy bliuwe yn 'e earmoed." Mar de skuonmakker joech de hoop net forlern. Op in nacht droomde hy. Doe sei er de oare moarns tsjin syn frou: Ik droomde, der kom in frou...
nl.verhalenbank.27071
Der wenne nêst jierren in skuonmakker yn Easterlittens. Hy en syn wyfke dat wienen twa bijierre minsken. Elke dei wie hy drok oan 't wurk om hakken en soallen ûnder 'e skuon to dwaen. Se hienen in sober bistean, it kom krap om. Sa wìe 't froeger, hè? Mar de skuonmakker sei: "Ik ha altyd noch de hope dat wy 't iens better krije sille." "Lit dy hope mar...
nl.verhalenbank.33244
11