Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
45 results
Dutch Keywords: kist
No. 284. Ergens op de Zundertsche heide ligt een schat begraven, waar menigeen al naar gezocht heeft. Twee boeren kenden dien plek en op zekeren nacht begonnen ze te graven. Ze graven, graven, tot er een grooten ijzeren kist te zien komt; die was zoo zwaar dat ze 'r met touwen uit den manshoogen kuil moeten hijschen. Ze hadden 'r al bijna boven, toen den...
nl.verhalenbank.48120
No. 282. In een der zwarte zompige moeren van Achtmaal, onder Zundert, die 's zomers in den witten kring van wuivend wollegras zijn gebannen, ligt in een groote ijzeren kist, een onmetelijke schat. Vele malen heeft men gepoogd de kist te lichten uit het peilloos-diepe moeras; ook Napoleon met zijn soldaten heeft het beproefd, maar 't was altijd vergeefs....
nl.verhalenbank.48115
It is my ris forteld woarn dat der in bargekoopman út 'e Westerein nei Ljouwert ta soe. Hy ried op in wein mei bargen. Hy wie noch net fier bûten 'e Westerein, doe waerd er hwat op 'e wei gewaer. It wie noch nacht. It hynder waerd bot oerstjûr en gong dwars foar de wein stean. Doe't de bargekoopman better taseach, stie dêr in kiste op 'e wei en dêr stie...
nl.verhalenbank.17373
Verborgen schatten Achter de boerderij van C. ligt, bij een breede sloot, een lap grond, ongeveer zoo groot als de omtrek van een gewoon huis, waar niets groeit, geen gras, geen onkruid, niets. 'n Vijftig jaar geleden besloot boer v. d. V. die op de hoeve woonde, daar eens te gaan graven, om te zien wat er haperde. Met 'n vriend ging hij aan het werk....
nl.verhalenbank.39191
Van schatten Kiste-Trui Een vrouw uit Middelaar was door het zoeken naar de fabelachtiqe krijgskas van graaf Lodewijk van Nassau ,,simpel" geworden. Zij leefde nog alleen voor die kist met geld en wist niets anders meer. Alleen wanneer men haar sprak over die kist, werden haar doffe trekken weer levendig. Men noemde haar dan ook ,,Kiste-Trui". De pastoor...
nl.verhalenbank.42980
Op 'e Boppewei dêr siet in skatkist yn 'e groun. Dêr siet in hiele protte jild yn, mar sy koenen dat jild noait binei komme. In pear man hawwe it ris bisocht, op it plak dêr't dy skatkist siet. Mar as se der oan ta wienen mei de lodde, dan sakke dy kiste wer. Sy groeven om 't leven, mar hyltyd sakke dy kiste djipper. Op 't lêst wie 't fjûr der út kom, doe...
nl.verhalenbank.20518
Oan 'e Boppe-wei, op it plak, dêr't letter altyd de woanweinen stienen, sit in kiste mei jild yn 'e groun. Men hat prebearre dy kiste op to dollen, mar hwat djipper men mei de lodde kaem, hwat djipper dy kiste sakke.
nl.verhalenbank.29803
Op in stikje lân by de Boppewei siet in kiste mei jild yn 'e groun. Dêr koenen de lju noait by komme. As se der nei groeven, dan sakke er hyltyd djipper.
nl.verhalenbank.30521
No. 275. Te Alphen ligt in de heide het zoogenaamde Uilenkasteel. Daar stond weleer een sterke burcht, het slot Crèvecoeur, waarvan niet een steen op den anderen is gebleven. Daar is een legerhoofd begraven, wiens mannen hem een ton gouds meegaven in de kist. 3)
nl.verhalenbank.47438
De verzonken schat Het moet gebeurd zijn in grijze, grijze tijden in het Noordbrabantsche Kempenland. In een ver verleden, toen het rumoer verstilde op de dorpen, toen de Kempen nog geheel-en-al het land was van hei en bosschen, toen de onmetelijke, bruine heide als een oneindigheid heenstrekte naar den bosch einderm waar sombere ruischende mastbosschen...
nl.verhalenbank.46011
Op 'e Boppewei by de Westerein reizge in hear. Dy spoeke dêr. Hy roan nachts oer 't flakke lân mei in lantearne yn 'e hân. In soad minsken doarsten by nacht de Boppewei net del. Dêr siet ek in skat yn 'e groun, dat wie in kiste mei jild. Dy koenen se noait opdolle, hwant hy sakke altyd djipper. Allinne hwannear't se der in geit mei trije poaten boppe...
nl.verhalenbank.28201
Op 'e Skilige Piip, dêr spoeket in wite juffer. En de âlde hear spoeket dêr ek. Dy hat dêr in kiste mei jild yn 'e groun sitten. Nachts rydt er dêr lâns op it hynder. Dêr sit er achterstofoar op, as hy der wer wei giet, dan kin er sjen, as der ek guon hinne geane. In skynfet draecht er yn 'e hân. Dy skat dêr yn 'e groun, dêr hawwe etlike minsken al in...
nl.verhalenbank.19635
Tusken Hallum en Hijum lei in stik lân, dat wie eigendom fan in man, dat wie in wylde bruijer. Hy wie faek dronken. Op in kear doe hie er wer fiersten tofolle hawn. Yn sa'n dronken bui bigroef er syn kistje mei jild yn dat stik lân. Doe't er wer nochteren wie, wist er net mear hwer't er it bigroeven hie. De minsken ha dêr bot oan 't graven west, mar se ha...
nl.verhalenbank.30123
By de Skilige Piip sit in kiste mei jild yn 'e groun, sizze se. Dat hat it jild west fan in hear en dy hear wenne by syn libben yn in moai slot, dat dêr stien hat. As de minsken prebearren dy kiste mei jild út 'e groun to heljen, sonk er altyd djipper ta de groun yn.
nl.verhalenbank.29773
Te Durgerdam was een pottenwinkel, tevens turfzaak. Daar werden des nachts alle deuren opengesmeten. Men wist niet wat het beteekende. Eindelijk werden de potten en pannen ook van de planken gegooid. Toen werd besloten het huis af te sloopen en toen vond men een kistje met geld. Daarna werd niets meer gehoord. Het geld hebben de menschen met de armen...
nl.verhalenbank.8643
147. At te vroeger örges een vuurke brien, 't zij ien 't bos of ien 't veld, dan zeie de minse: "Daor zit geld. Dat het de duvel daor begrave, daor zit de duvel bi'j". Mao de minse zun gek op geld en zi'j waogen 't um daor is te grave. Met een paar man ginge ze de nao toe. Inderdaod, ze vonne daor een kis met geld. Toe zeie ze: "Gi'j mot niks zegge. Aj...
nl.verhalenbank.22506
Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen. Hy sei tsjin syn arbeider: "Jonge, astû de boel hjir oplosse kinst, krijst in grou stik jild fan my. De arbeider sei: "Ik sil 't bisykje." Hy gong nei de dûmny ta en frege of dy in nacht mei him weitsje woe yn in keamer fan 'e pleats,...
nl.verhalenbank.19836
Oan 'e Boppewei by de Spûkloane stiet in boerestjelp. Dêr leit in kiste mei jild yn 'e groun. Dy kiste kinne se noait boppe de groun krije.
nl.verhalenbank.25543
Op 'e Boppewei ûnder de Westerein roan froeger altyd de âlde hear. Dy spoeke dêr. Der sit oan 'e Boppewei by de Skilige Piip in kiste mei jild yn 'e groun. Twa man hienen dêr oan 't dollen west om dy kiste der út to heljen, mar doe't se der oan ta wienen en de kiste bleat kom hienen se sein: "Nou ha wy him al!" En dat wie mis, hwant doe sonk de kiste wer...
nl.verhalenbank.24578
Het was een vreemd hof (hoeve) waar Wullem Biersteker als vaste arbeider werkte. Al sinds onheugelijke tijden hoorde je er 's nachts getik en geritsel. Of het nou uit de muur kwam of uit de kinderbalken waarop de zolder rustte, kon niemand vertellen. De boer en de boerin hoorden het dikwijls, doordat hun bedstee tegen die klopmuur aanstond. Het was de...
nl.verhalenbank.48850
43