Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
36 results
Dutch Keywords: graven
Van begraven schatten. C. Er waren eens een paar arme menschen, die braaf oppasten en in een klein huisje woonden. Op een goeden nacht droomde de man dat er een schat bij zijn huis begraven lag; op eens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet graven daar en daar, dan zal-je een schat vinden." Hij hechtte er geen waarde aan, maar den volgenden nacht hoorde...
No. 284. Ergens op de Zundertsche heide ligt een schat begraven, waar menigeen al naar gezocht heeft. Twee boeren kenden dien plek en op zekeren nacht begonnen ze te graven. Ze graven, graven, tot er een grooten ijzeren kist te zien komt; die was zoo zwaar dat ze 'r met touwen uit den manshoogen kuil moeten hijschen. Ze hadden 'r al bijna boven, toen den...
nl.verhalenbank.48120
Der ware ers een paar arme menschen, die braaf oppaste en in een klein huisie woonde. Op een goeje nacht droomde hij dat er een schat bij zijn huis begraven lag. Opiens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet grave daar en daar, dan zult ge een schat vinden." De volgende nacht alweer zoo: "Jan, Jan, gij moet opstaan gaan en graven gaan, anders verliest gij...
nl.verhalenbank.9016
To Easterlittens wenne in skuonmakker. Dy droomde kear op kear, dat hy moast nei Amsterdam ta nei dy en dy brêge. Dêr soe syn gelok lizze. Hy tochte: ik moat der mar hinne, al seach hy der bot tsjin oan, hwant it wie in hiele reis foar him en hy hie noch noait yn Amsterdam west. Hy dêr hinne. Doe stie er dêr yn Amsterdam op 'e brêge to sjen. Doe kaem der...
nl.verhalenbank.20618
Verborgene Schatten (Vergl. 'de Jufvrouw zonder Kop' Welters) Hier wordt veel, zeer veel over verborgene schatten gesproken en meer nog te Arcen. Op laatst gemelde plaats moet voorheen nog door twee werklieden gegraven zijn, maar door schrik zoodanig overmeesterd staakten zij hun werk.
Der wie ris in man, dy soe in beamke efterhûs poatsje. Hy oan it dollen en doe rekke er mei de lodde hwat hurds. Doe wie dat in pot en dy siet fol jild. Hy helle de pot yn 'e hûs. It jild burch er op. Op in kear hied er it lid fan 'e pot op 'e tafel lizzen. Sa kaem de dokter deryn. Dy biseach it lid is en sei: "Hea, hwat is dat in aerdich lid. Dêr stiet...
nl.verhalenbank.11540
Der wie in man, dy hie in apelbeam achter hûs stean. Mar dy apelbeam bleau altyd like sutrich. Hy woe beslist net groeije. De man gong hinne en graefde der omhinne. Doe stjitte hy mei de lodde op hwat. Hy sjen. Doe wie dat in potsje mei in lid der op. Dat potsje siet stiiffol jild. Op it lid stie hwat to lêzen, mar dat koe er net lêze. Dat koe him ek neat...
nl.verhalenbank.23359
Witte Juffers Aan de Baarlandsche grintweg lag tot voor kort het juffrouw Jennebosch, waarschijnlijk een overblijfsel van een uitgestrekt woud. Het lag lager dan de omliggende landerijen. Dicht aan den weg vond men het putje, waar de witte vrouw verblijf hield. Juffrouw Jenne werd ze genoemd, maar niemand weet meer te vertellen hoe ze aan dien naam...
Verborgen schatten Achter de boerderij van C. ligt, bij een breede sloot, een lap grond, ongeveer zoo groot als de omtrek van een gewoon huis, waar niets groeit, geen gras, geen onkruid, niets. 'n Vijftig jaar geleden besloot boer v. d. V. die op de hoeve woonde, daar eens te gaan graven, om te zien wat er haperde. Met 'n vriend ging hij aan het werk....
Van schatten Kiste-Trui Een vrouw uit Middelaar was door het zoeken naar de fabelachtiqe krijgskas van graaf Lodewijk van Nassau ,,simpel" geworden. Zij leefde nog alleen voor die kist met geld en wist niets anders meer. Alleen wanneer men haar sprak over die kist, werden haar doffe trekken weer levendig. Men noemde haar dan ook ,,Kiste-Trui". De pastoor...
nl.verhalenbank.42980
Op 'e Boppewei dêr siet in skatkist yn 'e groun. Dêr siet in hiele protte jild yn, mar sy koenen dat jild noait binei komme. In pear man hawwe it ris bisocht, op it plak dêr't dy skatkist siet. Mar as se der oan ta wienen mei de lodde, dan sakke dy kiste wer. Sy groeven om 't leven, mar hyltyd sakke dy kiste djipper. Op 't lêst wie 't fjûr der út kom, doe...
nl.verhalenbank.20518
Aanvulling no. VI, Aant, 1953, fol. 424d: Bedoelt wordt hier: „Hoe zich meester te maken van schatten, die in het bezit zijn van geesten, die kabouters worden genoemd. Dit experiment kan alleen tussen 10 juli en 20 augustus, als de Maan in Leeuw staat, worden uitgevoerd. Als door het ontbieden van intelligentis of op een andere manier, de plaats is...
nl.verhalenbank.48534
De verzonken schat Het moet gebeurd zijn in grijze, grijze tijden in het Noordbrabantsche Kempenland. In een ver verleden, toen het rumoer verstilde op de dorpen, toen de Kempen nog geheel-en-al het land was van hei en bosschen, toen de onmetelijke, bruine heide als een oneindigheid heenstrekte naar den bosch einderm waar sombere ruischende mastbosschen...
nl.verhalenbank.46011
Het paaltje van Oosterlittens In Oosterlittens woonde een schoenmaker die het niet breed had. Hij werkte hard, zijn vrouw was zuinig, maar het groeiende kindertal dwong hen de tering naar de nering te zetten. Voor de schoenmaker stond echter vast, dat beter tijden zouden aanbreken. Op een morgen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb vanacht gedroomd dat ik...
nl.verhalenbank.9504
Op 'e Boppewei by de Westerein reizge in hear. Dy spoeke dêr. Hy roan nachts oer 't flakke lân mei in lantearne yn 'e hân. In soad minsken doarsten by nacht de Boppewei net del. Dêr siet ek in skat yn 'e groun, dat wie in kiste mei jild. Dy koenen se noait opdolle, hwant hy sakke altyd djipper. Allinne hwannear't se der in geit mei trije poaten boppe...
nl.verhalenbank.28201
By de Skilige Piip sit in skat yn 'e groun. Dy kin der wol út, mar dan mat men krekt de wurden wite dy't der by opsein wurde matte. En dat wyt net ien. De man dy syn jild it west hat, dy mat dêr noch altyd omspûkje. Hy sit achterstefoar op in ezel.
Op 'e Skilige Piip, dêr spoeket in wite juffer. En de âlde hear spoeket dêr ek. Dy hat dêr in kiste mei jild yn 'e groun sitten. Nachts rydt er dêr lâns op it hynder. Dêr sit er achterstofoar op, as hy der wer wei giet, dan kin er sjen, as der ek guon hinne geane. In skynfet draecht er yn 'e hân. Dy skat dêr yn 'e groun, dêr hawwe etlike minsken al in...
nl.verhalenbank.19635
Van begraven schatten. A. Mijn vader heeft mij dikwijls verteld, dat er om de Zuid een boerenplaats was waar het spookte. Geen mensch kon het er dan ook houden. Op laatst woonde er dan toch weer een boer in, maar die spokerij was ook hem natuurlijk niets naar zijn zin. Maar hij en geen van de huisgenooten dorst er wat tegen te doen. Nog zoo heel lang...
By de Westerein oan 'e Boppewei op 'e hoeke by 't Spûkloantsje sit in kiste mei jild yn 'e groun. As de minsken nei dy kiste bigjinne to graven en se reitsje him mei de lodde, dan sakket er.
nl.verhalenbank.38608
De sawndaegse boer fan 't Bomkleaster wie nachts altiten warber. Sy wolle wol ha dat er dan groef nei skatten dy't dêr yn 'e groun sitte moesten. Letter wie dy boer tige ryk.
nl.verhalenbank.33192
35