Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
119 results
Dutch Keywords: geld
DE SCHAT VAN DEN SCHEPER VAN BEEGDEN. Te Beegden leefde een herder, die door trouwen dienst heel wat Fransche kronen had bespaard en ze verzamelde in een oude kous. Uit vrees voor de Bokkenrijders wilde hij zijn geld in veiligheid bergen en meende dat niet beter te kunnen, dan het ergens in de heide te begraven. Toen zijn baas hem later vroeg, waar hij...
nl.verhalenbank.42982
Teltsje fan it pealtsje to Easterlittens mei rymke: Onder deze pot zit nòg een pot en dááronder sit noch helte groter skot.
nl.verhalenbank.20729
No. 281. Steenbergen was een machtige koopstad, totdat ze door een vreeselijke overstrooming werd verwoest. De bewoners hadden voor het wassende water de vlucht genomen, maar de meesten werden door de golven achterhaald, eer ze de hoogere gronden konden bereiken. Bij een der vroegere poorten moet zich een kelder bevinden, waarin de bewoners al hun goud...
nl.verhalenbank.48114
No. 276. En te Luiksgestel bedekt een zwarte steen de schat in het graf van een aanvoerder. 3)
nl.verhalenbank.48083
(Folkert de Haan fortelde it bikende 'Pealtsje fan Easterlittens' mei dit forskil fan it tradisionele, dat de skuonmakker dreamde, syn gelok soe er fine op 'e brêge fan 'e Wurdumerdyk to Ljouwert. Der woarde net by forteld dat der noch in twadde pot mei jild ûnder de earste siet.)
nl.verhalenbank.15692
To Easterlittens wenne in skuonmakker. Dy droomde kear op kear, dat hy moast nei Amsterdam ta nei dy en dy brêge. Dêr soe syn gelok lizze. Hy tochte: ik moat der mar hinne, al seach hy der bot tsjin oan, hwant it wie in hiele reis foar him en hy hie noch noait yn Amsterdam west. Hy dêr hinne. Doe stie er dêr yn Amsterdam op 'e brêge to sjen. Doe kaem der...
nl.verhalenbank.20618
Der wie ris in man, dy soe in beamke efterhûs poatsje. Hy oan it dollen en doe rekke er mei de lodde hwat hurds. Doe wie dat in pot en dy siet fol jild. Hy helle de pot yn 'e hûs. It jild burch er op. Op in kear hied er it lid fan 'e pot op 'e tafel lizzen. Sa kaem de dokter deryn. Dy biseach it lid is en sei: "Hea, hwat is dat in aerdich lid. Dêr stiet...
nl.verhalenbank.11540
Der wie in man, dy hie in apelbeam achter hûs stean. Mar dy apelbeam bleau altyd like sutrich. Hy woe beslist net groeije. De man gong hinne en graefde der omhinne. Doe stjitte hy mei de lodde op hwat. Hy sjen. Doe wie dat in potsje mei in lid der op. Dat potsje siet stiiffol jild. Op it lid stie hwat to lêzen, mar dat koe er net lêze. Dat koe him ek neat...
nl.verhalenbank.23359
In een boereplaats in Zuiderwoude spookte het. Die plaats stond al lang leeg en toch brandde er 's avonds licht en hoorde men in de verte geluiden, want men durfde er niet dicht bij komen. Eindelijk verstoutte zich iemand er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen waren, zag hij vier personen zitten kaartspelen. Bevend riep hij: "Wie gij zijt,...
nl.verhalenbank.8760
Tussen Bunen en Exloo was vroeger een diep gat, een eindje van de weg of. In dat gat spookte et; er straalden altied een licht uut. Er wuur verteld, dat er zol een schat geld verstopt weezn. Et gekke was, as ie dr langs kwamen, zagen ie van ver al dat lichien brannen; wazn ie bie et gat, dan was t licht vot en later as ie deur liepn en achterom keekn, dan...
nl.verhalenbank.44049
Verborgen schatten: In Neer woonde indertijd twee oude ongetrouwde mensen, een broer en zijn zuster. Ze hadden in hun leven veel geld opgespaard. Ze brachten dit niet naar de spaarbank, doch bewaarden het in huis. Toen de zuster stierf, moest de man voor zijn werk het huis alleen laten. Hij verborg het geld in de schouw. Later stierf de man, zonder de...
nl.verhalenbank.63730
3.104 Als ge 's avonds in de verte een lichtje ziet, dan zit daar geld begraven. Deurne
nl.verhalenbank.50347
Bij oude juffrouw Heintje Bakker te Broek was Trijntje Tolk te naaien. Zooals ik reeds meermalen schreef, spookte het daar ook. Trijntje Tolk naaide en de juffrouw zat op de stoel te slapen. Opeens kwam er een stem: "Ontwaak, gij die slaapt; wat slaapt gij, terwijl ik waak?" Na haar dood is het huis omgegooid en de nieuwe school op die plaats gebouwd. Men...
nl.verhalenbank.8614
No. 286. ...(noot in de tekst verwerkt, zie opmerkingen)... Als Jan in het spookhuis overnacht en daar koeken gaat bakken, komen er botten en beenderen uit de schouw vallen en 't allerlaatste 'n doodshoofd. Dan voegen de knoken zich samen tot een geraamte, dat onze soldaat beduidt hem naar beneden te volgen in de gang, waar in een put, drie groote ijzeren...
nl.verhalenbank.48128
De Zwijnsberg te Venlo Ruim een kwartier buiten Venlo, in de nabijheid van den Onderste-Houtmolen, lag vroeger een uitgestrekte wildernis, omsloten door een haag van dicht houtgewas; in het midden bevond zich een zandheuvel. Eigenaar hiervan was zekere Simons, volgens anderen Mons geheeten, bouwmeester van het Venlosche Raadhuis. In die woestenij werden...
nl.verhalenbank.35579
Van schatten Kiste-Trui Een vrouw uit Middelaar was door het zoeken naar de fabelachtiqe krijgskas van graaf Lodewijk van Nassau ,,simpel" geworden. Zij leefde nog alleen voor die kist met geld en wist niets anders meer. Alleen wanneer men haar sprak over die kist, werden haar doffe trekken weer levendig. Men noemde haar dan ook ,,Kiste-Trui". De pastoor...
nl.verhalenbank.42980
DE SCHAT IN DEN KELDER. Op zekeren nacht was éen waterenvuurvrouw uit de Capucijnen straat te Maastricht in haar kelder aan het ,,fommen" (*) maken. Dit deed zij bij het licht van een kaarsje. Plotseling werd het kaarsje uitgeblazen. Zij meende, dat dit door den wind kwam. Tastend zocht zij de trap en ging naar boven, stak een lamp aan en keerde met die...
nl.verhalenbank.42972
Van begraven schatten. B. Een molenaar kon geen knechts houden; en wonder was dat niet, want 's nachts om twaalf uur begon zijn molen uit zichzelf te malen en was het er een leven als een oordeel. Door ondervinding geleerd, besloot hij om het verder maar zonder knecht te stellen. Maar op een goeden dag meldde er zich toch een aan, en na wat over en weer...
nl.verhalenbank.35029
Te Geeraardsbergen woonde in den tijd een man met buitengewone lichaamssterkte, die daarom bijgenaamd was de Duivel. Deze had zijn geld geborgen in eenen berg, gelijk de menschen het in den ouden tijd plachten te doen; doch een zekere Geeraard had zulks opgemerkt en was een deel van den schat gaan rooven. Toen de Duivel den diefstal ontdekte, besloot hij...
nl.verhalenbank.10739
Oan 'e Boppe-wei, op it plak, dêr't letter altyd de woanweinen stienen, sit in kiste mei jild yn 'e groun. Men hat prebearre dy kiste op to dollen, mar hwat djipper men mei de lodde kaem, hwat djipper dy kiste sakke.
nl.verhalenbank.29803
122