Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords
Show More German Keywords
Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
14 results
German Keywords: sacrilege
En dirn het nakt olljohrsabend inn backaben keken twischen de bein dörch)dor is de düwel inn aben west, donn het se sik na uphängt.
olljohrsabend sälen de mätens 'n brüjam to sik aswaschen känen. Sünd ens drei west. 2 ehr kamen ganz fix, de en töwt so lang, se wascht ümmer düllert as he kümt, seggt he "worüm nödigst mi so wid her". (Hat Erzähler in Hallalit gehört.)
wer olljohrsnacht bet klock12 ketel schüert, schüert sik 'n brutmannan. madula - Köchin - facit. singt dorbi. kümmt 'n groten kirl her, is natt west as mess. "du büst de carnally, du hest mi so wit lopen laten (is jo wol 14 mil lopen) . schütt ehr na de wad rin.
En mäten hat sik ok enen ranwuschen un dorbi deggt, ich wasche mich, abers ohne seife und wer mich liebt, der schenkt mir 'n stück. dor is wat dalfollen, dat ganze hus het kligt.
olljohrsabend sall dat mäten sik waschen un dann na 'n aben rinkiken un seggen "lewken ik hef mi wascht, kumm un bring mi 'n handdok". dann sall se de statur sehen können.
Min mudder hett dat sülm beläwt. Sünd 'n por brutlüd wäst in ehr dörp. Min mudder kümmt na huus na de koek rin. De koeksch hett dor 'n ganz nigen 3 wittens pott an de kahlen stellt. dat secht ümmer : Jacob.... segt dat ümmer. Se sett 't dat neger an't füer, dor geit dat Jacob..... So as dat kakt hett, hett de minsch lopen müsst. He kümmt denn ok ansmitt...
Olljohrsabend is 'n mäten... hett water hennsett, waschtin 't water.... keen seep oder handdok.... hett kamen müsst... Brüjam hett nachts kamen müsst in 'n säbenrand (in Amerika) is soldat wäst, hett sidengewehr liggen laten. so hebben sik heurat't. se hett dat gwehr in kaffert lecht. As se mann un fru sünt, steit se vör de entbindung. He will tüg...
olljohrsnacht het en dirn, de het bi'n preister deint, grütt kakt, dor kümmt en an't finster un fröggt, wo de weg dor un dor hengeiht. de seggt em he sall rinkamen, se will em wul bescheid seggen. As he rinkümmt, fröggt se em, ob he 'n mitäten will. he deiht dat ok, bedankt sik un geiht weg. vergett sin netz. De is nahst bi den preister in' deinst treckt...
Scheper bezaubert von einem Mädchen....... het ümmer twemil lopen müsst nachts, üm to ehr to kamen. knechts hebben em fastbunnen. ne, he het dat nich uthollen künnt. eins, 'n handwerksburschen begeigent em, he löppt so dull..... "cur”? klagt em sin leid. wenn he nu bi't mäten kem, süll hei seihn, dat he se ut 't dörp rut kriggt, ornlich 't jack vull...
(dat ward noch makt) olljohrsabend von 11 - 12 möten de mätens pölltüffel ungewascht kakt, En makt dat so, metz un gabel rein serviett etc rein water henleggen, alles trecht maken. klock 12 kümmt wat rin na de dör, is 'n jäger, de is lahm, dor segt se : "ne, den lahmen kirl den nehm 'k nich. - de löppt na anner stuw rin. de jäger is im wuth un smitt mit...
Dat hett min grmuddergrossmudder. vertellt. dat is 'n soldat wäst. En dirn will sehn, wat se vör eenen kriegt un röppt na 'n backaben rin olljohrsabend "kiwitt wat krieg ik". Dor hett't ropen ut den backaben ( so 3 mal ) : se süll wat to ätenhensetten klock 12. Se geiht na ehr stuw rin un deckt up. Duert nich lang kümmt de soldat an un ett. He hett witt...
In pragtsdorf lustiges mäten mal wäst, ( 'n freches, hett sik ümmer alls öwerführt ). Se seggen se, wenn se nijohrsnacht inn kachekaben kickt, süll se sehn...... Se ritt up 'n bessen dorhen na de koek, kickt rin na den aben: sitt dor mannminsch mit 'n grünen rock, de langt ehr 'n messer to un secht ehr, den ihrsten minschen, das bi ehr slapen würd, süll...
Eenmal is de Damshäger Eddelmann so hart wäst. De Lüüd hebben em dootslahn up ʼn Feld (Damshagen und Stellshagen ⸢het em hüürt). He⸣ is ʼn bäten scharp wäst. De Frugenslüüd hebben früher pläugen müßt. En Fru het em dat nich to bruken maakt. Dor het he de Hunnpietsch nahmen un oever dennʼ nakten Arm roeverhaugt. He het upʼn Schimmel räden. De Schimmel is...
In Damshagen is dat wäst. De Eddelmann is ʼn dullen Kierl wäst, de het de Lüüd gliek slahn, wenn he to Fellʼ kamen is un glöövt het, se hadden nich noog daan. He kümmt ok eens wedder hen. De Lüüd hebben sik beraadt hatt, wenn he keem, Wullen se all up em daal un em dootslahn. Se rieten em vonʼt Pierd. Dat Pierd is alleen na ʼn Hoff to lopen. Nu ward jo...
14