Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
45 results
Narrator Gender: v
62c. Kent u lokale verhalen over nobele rovers van het type Robin Hood? Nou ja niet nobel maar wij hebben natuurlijk de Bokkerijders in de buurt.
nl.verhalenbank.45596
Der wie in faem dy hie alris tsien ynbrekkers de holle ôfhoud. De alfte ûntkaem har. Sy rekke krekt syn plasse, dat dy wied er kwyt. Nei forrin fan tiid frege deselde sûnder plasse de faem as se mei ride woe. 't Wie op in joun. De moanne skynde helder. Hy hie in hoed op, dat de faem seach net, hwa't it wie. Dat hja gong mei en dêr rieden se togearre...
't Huis met de Hoofden De legende van "'t Huis met de Hoofden" te Amsterdam - ik meen op de Prinsengracht bij de Westermarkt - vroeger bewoond door den ouden Heer Roos, makelaar in schilderijen, schoonvader, voor zoover ik meen te weten, van Ds. Laurillard. (Een meidenverhaal uit mijn jeugd.) De menschen waren uit en de meid alleen tehuis. Ze hoorde een...
nl.verhalenbank.34751
To Aldegea, dêr't nou Sibbele Douma wennet, stie froeger in great foarnaem hûs mei in gracht en in brechje dat omheech lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy handele yn doeken, lapkes en sok spul. Hy frege of er dêr it pak wol delsette mochte. Nou, dat koe wol. Moarn kom...
nl.verhalenbank.12196
Der wie in hiel great hûs, dêr sieten fjirtsjin keamers yn. It hiet Likelemastate. De hear en de frou wienen fuort en de faem Bauk wie allinne thús mei in âld feint dy 't se Oebele-om neamden en mei in jonge. Bauke. Dy wie sechstjin jier. Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul...
nl.verhalenbank.19779
De dûmny en de rovers. Der wie in dûmny, dy moest nei in oar plak ta to preekjen. Hy ried op in hynderke. Doe kommen der rovers oan, dy foelen him oan. Hja klaeiden de dûmny hielendal út, sy bounen syn polsen fêst en smieten him doe yn 't wetter. It hynderke nommen se mei. Mar de dûmny krige de touwen, dêr't er mei boun wie, los en, alhiel neaken, sette...
In eene andere Drentsche lezing heeten de roovers Ellert en Brannert en wordt gezegd dat hun hol te vinden was tusschen Zweeloo en Schoonoord. Het meisje had groene rogge gesneden op den esch (1) toen Ellert haar gevangen nam. Hij dwingt haar zijn vader dagelijks te scheren en zij maakt nu tijdens zijne afwezigheid gebruik van het scheermes om dezen te...
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
HALSAF Wat ik now vetel, mot heel lang geleje gebeurd zien. De Dénneree's van Halsaf zatte vroeger völ ien den Haag, umdat ze ien de regering zatte. Dan moeze de meiden en de knech zich mao zien te redde. Op een kier waren de heer en mevrouw van Dénneree weer nor den Haag. De huusholster gaf de tweede meid en de koetsier toe een paar dage verlof. Zi'j...
Ellert en Brammert wienen twa reuzen. Dy wennen yn Drinte op 'e heide. It wienen rovers. Op in kear gong Ellert der op út. Doe seach er in fanke, dy nom er stikem mei. Dat fanke moest dêr alle wurk by dy rovers dwaen. Op in kear sei Ellert tsjin har: "Dû mast my skeare." En doe joech er har it skearmes yn hannen. Mar doe snijde it fanke him gau de strôtte...
Sterke Hearke ried us yn 'e wein oer de Skilige Piip. Doe kommen der twa man by him, dat wienen rovers. "Oflizze", seinen se. Mar Hearke sei: "'k Sil mei jim ôfweve." Hy joech de iene mei in fjûrstien sa'n trewinkel tsjin 't wang, dat hy sei: "Dû bist murken." Dy ha se de oare deis oppakt, se koenen him samar. De oare rover wie gau útnaeid.
nl.verhalenbank.23618
Der wienen twa rovers. Dy woenen twa man oanfalle. Sy wisten dat dy jild by har hienen en dêr wie 't dy beiden om to rêdden. Se roannen de twa man tomjitte. Mar dy krigen dêr lucht fan. Se hienen gjin wapens by har en sy tochten: wy matte ús ergens forskûlje, oars gean wy der oan. Doe lei dêr in omkearde boat oan 'e kant fan 'e wei yn 'e berm. Dêr krûpten...
Myn oerbeppe kom ris op in kear fan 't Wytfean. Sy moest rinnende nei Eastemar ta en 't woarde al skimerich. Hja gong in sanpaedtsje del, by de diken lâns. Hja hie in smel-gouden earizer op. Doe seach se twa man oankommen. 't Wie doe in rare tiid, der woarde rounom roofd en stellen. It wie krekt, as woarde 't har ynjown dat dat twa rovers wienen. Mar sy...
nl.verhalenbank.28388
Der stoar us in frommeske. Mar sy wie net ècht dea. It wie in skyn-deaden. Hja hie in kostbere ring om mei in djûre stien. Sa kaem se yn 'e kiste. Doe't se biïerdige wie, kamen der de nachts twa dieven op it tsjerkhôf. Dy iepenen it graef en de kiste om de ring to stellen. Mar wylst hja dêr mei dwaende wienen kaem dat frommeske oerein. Hja wie skyndea. De...
Sterke Hearke moest us foar ien nei de stêd ta mei in sekfol ryksdaelders op 'e nekke. Doe kom dêr in manselsoan oan. Dy sei: "Jo ha dêr ek in swiere fracht, net?" "Ja", sei Hearke. Dy man, dat wie in rover, dy hie it op dy sek mei jild forsjoen. "Dêr moest ik ek hwat fan ha", sei er. "Kinst de hiele sek wol krije", sei Hearke en hy smiet him de sek mei...
nl.verhalenbank.19498
Moster en eek. It gebeurde al us in kear dat der in roversbinde by in boer ta 't hûs ynsetten kom. Dy binde woe de hiele famylje deameitsje, mar earst woenen se in kostlik miel ha. Dêr twongen se de boer en de frou ta. Doe woarde dat miel foar dy roversbinde rémakke. Allerhande lekker spul kom der op 'e tafel. Doe sei de boer bidaerdwei: "Wolle jim der ek...
Der wie in man, dy hie syn jild ophelle foar de sûkerij, dy't er forboud hie. 't Wie let op 'e joun en tsjuster. It jild dat droech er yn in pûde, it wie doe allegear noch sulverjild. Yn dy tiid wie 't net feilich bûtendoar, men hie wolris lêst fan rovers. Dat doe't dizze man in pear minsken oankommen hearde, tochte er, ik mat mar fanside krûpe. Doe seach...
nl.verhalenbank.19636
Der wienen in man en frou, dy wennen op 'e rûmte. In suster fan 'e frou wenne by harren yn. De man forstoar. Doe forkochten de beide susters alles en gongen nei 't doarp ta to wenjen. Op in nacht wie 't hiel min waer. It wearljochte en tongere oan ien tried wei. Doe hearden se bûten flak foar 't hûs in houn. Dat beest blafte en jankte sa, dat de beide...
nl.verhalenbank.19303
Japik Ingberts wie in man dy't hynders stiel en har de sturten ôfsnie.
Japik Ingberts hat wol yn Aldtsjerk west yn 'e bosken en ek wol yn Rinsumageast. Dêr ha se him wol sjoen. It wie in gladjanus en in dogeneat.
nl.verhalenbank.16514
53