Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
276 results
Organizations: Meertens Institute
Vele rovers zaten in de schaduw van een grassprietje. En de roverhoofdman sprak sombere woorden...
nl.verhalenbank.27124
De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar stelt voor de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Zo gezegd, zo...
nl.verhalenbank.69599
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
De rover en de pater Een pater van St.-Elisabeth ging met kerstavond naar Keizersbos om er de mis te lezen. Toen hij door het Leudal kwam, werd hij door een rover overvallen. Deze vroeg hem om zijn geld, en toen de pater antwoordde dat hij niets bij zich had, dreigde de rover hem te vermoorden. Nadat ze enige tijd onderhandeld hadden, zorgde de pater...
nl.verhalenbank.35832
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
Rovers: In vroeger tijden werd ook Helden onveilig gemaakt door een roversbende, waarschijnlijk een onderafdeling van de bende van Schinder Hannes, uit het Duitse Gelder. “Neers Jong”, een der voorzaten van de tegenwoordige familie Sijben, en beschreven als een sterke, onvervaarde kerel, kreeg van de schout opdracht, de bende onschadelijk te maken. Hij...
nl.verhalenbank.60991
Als dese daghen een Ruyter seker Boer, dewelcke zijn Overigheyt zijne jaerlickse Schattinghe brenghen wilde, op 't Veldt aengerant ende hem dat Geldt afgenomen heeft, heeft de Boer den Ruyter gebeden, dat hy hem een gat door zijn Hoet ende een door zijn Rock schieten wilde, ten eynde hy 't selve zijne Overigheydt toonen konde, als nu de Boer sach dat de...
nl.verhalenbank.72233
Bokkenrijers Zouden daar eertijds leden van de gevreesde roversbende verbleven hebben? (Rijken, 176)
nl.verhalenbank.46065
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
Koo Meulblok Koo Meulblok 1) was een klein boertje, die in den Franschen tijd de pacht moest gaan betalen in Noord Frankrijk. Onderweg werd hij door een rooversbende overvallen en meegevoerd naar een klein hutje, waar die roovers huisden. Aan den zolder hing menschenvleesch, waar de roovers van aten. Geen wonder dat Koo bang was! Op een of andere manier...
nl.verhalenbank.39309
De boer en de frou wienen fuort, de faem wie allinne thús. Doe kommen dêr rovers, mar de faem woe se der net ynlitte. Doe groeven dy rovers in gat ûnder 'e muorre troch. De faem hie in sabel en doe't de earste syn kop ûnder 'e muorre troch hie, houde se dy kop der ôf. Doe luts se it lichum fan dyselde ta 't hûs yn. Sa hat hja àl dy rovers deamakke en ta...
nl.verhalenbank.27038
In de zeventiende eeuw werd het Land van Ravenstein onveilig gemaakt door ´de zwarte bende`; rovers die hun gezicht met roet zwart maakten voor ze op rooftocht uit gingen. Hun aanvoerder was Kobus van der Schlossen. De rovers hielden zich schuil in de uitgestrekte bossen van Slabroek, maar hoe de gendarmen ook zochten, nooit vonden ze enig spoor van Kobus...
nl.verhalenbank.41054
Van den Rhijn-stroom den 26 dito. […] Van Weenen word noch gheschreven, dat een boer, willende aen sijn Heer, de jaerlickse land-pacht brenghen, door een Ruyter op 't veld aenghetast is gheworden, ende ghedwonghen sijn geld over te gheven, ende dat den boer, het selve hebbende overghegeven, den ruyter ghebeden heeft, dat hy hem een gat door den hoed ende...
nl.verhalenbank.72234
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
62c. Kent u lokale verhalen over nobele rovers van het type Robin Hood? Nou ja niet nobel maar wij hebben natuurlijk de Bokkerijders in de buurt.
nl.verhalenbank.45596
REUVER. Reuver zou zijn naam te danken hebben aan roovers. Dicht bij het dorp liep de oude groote weg, die het Overkwartier van Gelre in zijn geheele lengte doorsneed, door een diepe insnijding, die door een beek in den zandigen bodem was ingegraven. Rondom den hollen weg stonden dennen, die bij wind en storm klagend huilden. Op die plaats huisden de...
nl.verhalenbank.42721
DE SCHELKENSBEEK. Deze beek, die de smalle lange laagte vormt tusschen het huis ,,de Mergelstraat" en Steijl bij Tegelen, heeft haar naam uit den tijd van den beruchten Schinderhannes en zijn rooversbende. De bandieten hielden over de geheele lengte van de doorwaadbare plaats aldaar een touw gespannen en hadden aan het einde daarvan, naar den kant, waar...
nl.verhalenbank.42694
245. Op Halsaf wone de familie Dénneree. Die wazzen afwezig, met vakantie, of hoe of wat. Ien elk geval de meid was allenig ien huus. En daor brèke ze ien dat olde kesteel ien. 't Bun zeuve rovers gewes. Mao zi'j het ze alle zeuve met een sabel één veur één de kop afgeslage en bedeen teruggetrokke. Ze harre deur zon luukske gemot. Daor van heit dat...
nl.verhalenbank.22606
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
300