Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
50 results
Dutch Keywords: vrouw
Het verhaal over de stoere dienstbode van Halsaf is niet alleen bekend in Zevenaar, maar in de gehele Liemers. Het wordt met allerlei kleine variaties verteld. Om te tonen dat dit verhaal al eeuwenoud is nemen we enkele regels over uit de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, deel 111, Gelderland, pag. 409 (uitgave: Amsterdam, 1741, bij I....
nl.verhalenbank.22649
De legende van de Moordwoning Het moet ergens in de zestiende eeuw geweest zijn dat een aantal struikrovers op brute wijze de bewoners van de Moordwoning om het leven brachten. Midden in de nacht spijkerden ze een big met zijn staart vast aan de deur. Door het gekrijs van de big kwamen de boer, zijn vrouw en zijn kinderen één voor één naar buiten en...
nl.verhalenbank.44084
To Aldegea, dêr't nou Sibbele Douma wennet, stie froeger in great foarnaem hûs mei in gracht en in brechje dat omheech lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy handele yn doeken, lapkes en sok spul. Hy frege of er dêr it pak wol delsette mochte. Nou, dat koe wol. Moarn kom...
nl.verhalenbank.12196
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
nl.verhalenbank.24224
Ergens yn Fryslân stie in slot. De hear en de frou wienen fuort. Allinne de faem wie thúsbleaun mei de âld túnman. Dy moesten togearre op it slot passe. Dêr kaem in keardel mei in great pak op 'e rêch. Dêr hie er handelswaer yn, sei er, en hy frege de faem of dat pak dêr dy nachts wol op it slot bliuwe mocht, wylst hy nei it doarp ta gong. Dêr hie dy faem...
nl.verhalenbank.37950
Der wie in hiel great hûs, dêr sieten fjirtsjin keamers yn. It hiet Likelemastate. De hear en de frou wienen fuort en de faem Bauk wie allinne thús mei in âld feint dy 't se Oebele-om neamden en mei in jonge. Bauke. Dy wie sechstjin jier. Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul...
nl.verhalenbank.19779
Der wie ek ien, dy woarde troch in rover oanhâlden, dy sei: "Je geld of je leven." Dy sei: "Dan myn jild mar, hwant in leven ha 'k net by myn wiif."
nl.verhalenbank.32937
Der wie in faem, dy tsjinne by in hear en in frou. 't Wie ien dy't net botte gau binaud wie. Op in kear wienen de hear en syn frou útfanhûs. Doe wie dy faem allinnich thús. De nachts slûpten der trije rovers ta 't hûs yn, dy't alle kostberheden lyk as goud en sulver ensa pakten en dat yn sekken oerdienen. Sy seinen tsjin 'e faem, sy moesten in eintsje...
nl.verhalenbank.17618
Gommelbörg Gommelbörg is nou 'n boerenploats aan grintweg van Faarmsom noa Midhoezen, mor in vrouger tieden ston doar 'n staarke borg. Dat is al hail laank leden en gain mensk is ter, dei joe vertellen kin, wat veur oadelke femilie doar vrouger woond het. Nait wied doarvandoan woonde 'n aarme keuterboer. Hai haar 'n dòchter as 'n doalioa, 'n mooi wicht en...
nl.verhalenbank.42450
De duivel van Aalst Een jonge soldaat was op weg naar Aalst, toen hij zag hoe een vrouw door struikrovers werd overvallen. Hij schoot haar te hulp en wist haar na een hevig gevecht te ontzetten. Daarna bracht hij de vrouw naar de stad en nam zijn intrek in de herberg tegenover het Begijnhof. Daar merkte hij pas dat zijn kleren doordrenkt waren met bloed....
nl.verhalenbank.9552
Der wie in rover dy kaem yn in herberch. Hy wie yn frouljusklean. Hy woe dêr dy nachts de boel plunderje. Mar 't kastleinske krige achterdocht. Hja tocht: dat kin wolris in keardel wêze. Doe smiet se him in apel ta. Doe smiet dy rover ûnder 't heinen de knibbels nei elkoar ta. Doe wie 't útmakke dat it net in frommes wie, en sa koenen se har maetregels...
nl.verhalenbank.30415
Myn oerbeppe kom ris op in kear fan 't Wytfean. Sy moest rinnende nei Eastemar ta en 't woarde al skimerich. Hja gong in sanpaedtsje del, by de diken lâns. Hja hie in smel-gouden earizer op. Doe seach se twa man oankommen. 't Wie doe in rare tiid, der woarde rounom roofd en stellen. It wie krekt, as woarde 't har ynjown dat dat twa rovers wienen. Mar sy...
nl.verhalenbank.28388
1. Mijn woonplaats is jaren lang geloofd aan spoken en heksen en veel meer soorten bijgeloof. Mijn moeder was er niet vrij van en verschillende tantes evenmin. In mijn jeugd kon ik zo zeven vrouwen noemen, die de naam van tovenaar hadden. Onschuldig kwamen die vrouwtjes er aan. Zo heeft er een aan een kind een appel gegeven; dat kind komt thuis en wordt...
nl.verhalenbank.46284
Op it Bouwekleaster wenne in boer, dy soe op in moarn nei it lân ta om nei syn fé to sjen. Doe't er dêr kom, wie dêr in hiele keppel minsken yn syn lân. In frommes kom út dy keppel wei en roan op 'e boer ta. Sy sei gau: "Forhoal jo hwat, boer!" "Hwerom?" frege de boer. "Hjir komt in bern op 'e wrâld." De boer gong werom. Mar hwat wie 't gefal? Der woarde...
nl.verhalenbank.17463
Der wienen in man en frou, dy wennen op 'e rûmte. In suster fan 'e frou wenne by harren yn. De man forstoar. Doe forkochten de beide susters alles en gongen nei 't doarp ta to wenjen. Op in nacht wie 't hiel min waer. It wearljochte en tongere oan ien tried wei. Doe hearden se bûten flak foar 't hûs in houn. Dat beest blafte en jankte sa, dat de beide...
nl.verhalenbank.19303
It gebeurde op in boerepleats, dy't tige iensum stie, wol gauris, dat dêr guon kamen to sliepen. Dat wegere dy boer eins noait. Op in joun kaem der in frommes. De boer syn knecht fortroude it net rjocht, dy tocht: it kin wolris in keardel wêze yn frouljusklean. Dat koed er gau to witen komme. Hy helle apels op en doe smiet er dat frommes in apel ta. Dat...
nl.verhalenbank.30143
Een vertelseltien van Eldert en Brandert op 't Eldertsveld Veur hoenderd jaoren woenden doar en vaoder en zien zeun, twie lilleke kêrels. Ze weunden in en hol oender de grond, en hadden en touw espannen dwars euver de weg; as her dan en mensch verbiej kwam dan schelde er en belle in hun hol; dan gingen ze nao buten en maokten zie ze dood en heurluu zulver...
nl.verhalenbank.13097
JL: "Ja, ik weet nog één verhaaltje van vroeger. Kijk, heel vroeger, toen had je wel eens... dan kwam 's avonds, kwam er nog wel eenmaal een reiziger op bezoek en die vroeg aan de boer of hij overnachten kon. Enne... Toen op een avond komt er een vrouw bij die boer, of ze overnachten kon. Zo zit het eigenlijk. Nou, dat ging door, en 's avonds dronken ze...
nl.verhalenbank.43727
Achter Ljouwert hat men it Barra-hûs. Us heit fortelde, 't gebeurde dêr ris op in joun mei min waer dat der op 'e bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken....
nl.verhalenbank.29405
Der was een soldaat, dat was een bereden dragonder. Die froeg om onderdak bij een boer. 't Was al laat. Dat worde him verskaft en toen kwam daar nòg een man, die kreeg óók onderdak. Maar die soldaat fertroude 't saakje niet. Hy sei stikum tegen de boer: "Die man, dat lijkt mij een frou toe." En toe froeg-ie de boer of die ook appels had. En toen gooide de...
nl.verhalenbank.20298
57